Overzicht van onze nieuws artikelen in het archief

Nieuwsarchief gesorteerd op datum

Sociale wijkteams opnieuw uitgelicht

Uit een derde landelijke peiling onder 242 Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rond de sociale (wijk)teams blijkt het merendeel van de gemeenten, 83%, over één of meer (wijk)teams te beschikken. 78% is tevreden over de bijdrage van deze teams aan het realiseren van de doelen van de transitie.Meer informatie
 

Interbestuurlijk programma: extra geld naar maatschappelijke opgaven

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden.Meer informatie
 

Inburgeringsgesprek over werk geschrapt

Nieuwkomers in Nederland die een inburgeringscursus volgen, hoeven geen eindgesprek meer te voeren over de arbeidsmarkt van hun nieuwe land. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schrapt het gesprek, omdat er te weinig examinatoren zijn om het werk aan te kunnen en de wachttijd voor kandidaten oploopt.Meer informatie
 

Streven naar effectiviteit in sociaal domein past niet bij huidige tijd

De vraag naar wat werkt in het sociaal domein is nog steeds het thema van veel congressen en onderzoeksprogramma’s. Soms als algemene vraag, soms met de toevoeging ‘voor wie in welke omstandigheden?’ en een enkele keer met: ‘waarom weten we nog steeds niet wat werkt?’ Hans Bosselaar vindt dit naïeve vragen die niet meer passen bij deze tijd.Meer informatie
 

Landelijke aanpak voor kansrijke start kinderen

De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling. In de praktijk blijkt dat 14% van de Nederlandse kinderen een valse start kent door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden spelen daarbij een belangrijke rol.Meer informatie
 

Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma

Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die waarschijnlijk geen diploma kunnen halen. Uit CBS-cijfers over de leerlingen die het praktijkonderwijs in 2012/’13 verlieten, blijkt dat meer dan de helft hier drie jaar later wel in is geslaagd. Bijna een kwart is zelfs in het bezit van een mbo-2-diploma of hoger, wat geldt als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.Meer informatie
 

Monitor jeugdregio's: goede start met ambities zorglandschap

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches hebben medio 2017 hun ambities voor het Zorglandschap jeugd geformuleerd rond drie actielijnen. De resultaten zijn nu gemonitord en de conclusie is: de jeugdregio’s hebben een goede start gemaakt met het realiseren van de ambities. Meer informatie
 

Tilburg start proef met adviesrecht gerechtelijke procedure beschermingsbewind

Inwoners van Tilburg met problematische schulden krijgen vanaf 1 maart niet langer standaard beschermingsbewind als dit wordt aangevraagd bij de rechtbank. Gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland - West-Brabant starten samen een proef, die loopt van 1 maart tot 1 oktober 2018. Tijdens de proefperiode kijken inwoner, bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wat de meest passende dienstverlening is.Meer informatie
 

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.Meer informatie
 

Verkeerd besteed armoedegeld niet teruggevorderd

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet in staat geld terug te vorderen van gemeenten die middelen voor armoedebestrijding onder kinderen verkeerd hebben besteed, zoals aan het dichten van gaten in de begroting.Meer informatie
 

Gemeenten zoeken grenzen privacy op bij hulp schuldsanering

In Amsterdam bezoeken de gemeente en het Centraal Administratiekantoor (CAK) samen wanbetalers. Tachtig gemeenten hebben, in navolging van Amsterdam, bij het CAK gegevens van wanbetalers opgevraagd. Het gaat om mensen die twee jaar of langer in de wanbetalersregeling zitten en geen bijstandsuitkering hebben.Meer informatie
 

Bijstandsbestand groeit in 38% gemeenten

Bijna 40% van de gemeenten die meedoen aan de Divosa-benchmark zag haar bijstandsbestand in december 2017 stijgen, blijkt uit die benchmark. Volgens een onderzoekster van Divosa geldt die stijging vooral voor veel kleine gemeenten.Meer informatie
 

Wijkteams jeugdhulp moeten op de schop

De sociale wijkteams moeten meer direct (jeugd)hulp gaan verlenen, in plaats van alleen indiceren en doorverwijzen. Gemeenten moeten meer verbinding leggen tussen de jeugdhulp en andere domeinen, zoals schuldhulpverlening en het onderwijs. De diversiteit in contracten die gemeenten met jeugdhulpaanbieders afsluiten, moet worden teruggedrongen.Meer informatie
 

Uitgangspunten Wmo 2015 breed gedragen, maar nog lastig in praktijk te brengen

Verschenen: ‘De Wmo 2015 in praktijk, deelrapport evaluatie Hervorming langdurige zorg’.Meer informatie
 

Verschenen: NIVEL deelrapport Hervorming langdurige zorg

'Het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten. Ervaringen van praktijkondersteuners in de huisartsenzorg.'Meer informatie
 

Gemeenten overschatten zelfredzaamheid jongeren

Gemeenten hebben weinig zicht op jongeren uit de jeugdhulp zelf en overschatten hun zelfredzaamheid. Het principe één plan en één regisseur komt onvoldoende van de grond. Dat blijkt uit onderzoek naar continuïteit van ondersteuning van jeugdhulp naar volwassenenhulp in drie gemeenten door Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).Meer informatie
 

Meer statushouders huisvesten dan verwacht

Het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten in de eerste helft van dit jaar, is vastgesteld op 13.000. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GGD GHOR) Nederland heeft de taakstelling per gemeente berekend. Het Excelbestand staat onderaan op deze pagina.Meer informatie
 

‘Technologie kan arbeidsparticipatie van mensen met beperking vergroten’

Meer mensen met een beperking kunnen aan de slag als huidige en toekomstige technologische mogelijkheden beter worden benut. Dit blijkt uit onderzoek dat met subsidie van UWV is uitgevoerd. De ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen richt zich over het algemeen op toepassingen in de gezondheidszorg.Meer informatie
 

Vier gemeentelijke worstelingen met taaleis

Er komt voorlopig weinig terecht van de taaleis in de bijstand, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding van onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Waarmee worstelen gemeenten bij de uitvoering?Meer informatie
 

Probeersels met de bijstand

De eerste bijstandsexperimenten in de gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen zijn begonnen. Maar in hoeverre kan er écht worden geëxperimenteerd? Onderzoekers en projectleiders zijn kritisch over de kaders. Met name de onderzoeksperiode is te kort.Meer informatie
 

Meer gemeenten geïnteresseerd in Dordts Babyhuis

De Stichting Babyhuis in Dordrecht, die jonge moeders met baby’s opvangt om hechtingsproblematiek aan te pakken en latere ellende te voorkomen, wil gaan uitbreiden naar Leiden en Rotterdam. Onder andere Roos van Gelderen, de Leidse wethouder jeugdzaken, is erg enthousiast.Meer informatie
 

Honderd Twentenaren aan het werk in Duitsland

Meer dan honderd werknemers uit de regio Twente hebben afgelopen jaar met behulp van bemiddeling een baan gevonden bij bedrijven in Duitsland, laat de Enschedese wethouder Patrick Welman (economie en werk, CDA) weten. De samenwerking met partijen in Duitsland is onlangs geïntensiveerd.Meer informatie
 

Groningen neemt beschermingsbewind in eigen handen

Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.Meer informatie
 

Zelf aan het stuur en op maat: experimenteren met regelluwe bijstand

De gemeenten Apeldoorn, Oss en Epe experimenteren sinds eind 2017 met het regelluw verstrekken van uitkeringen, binnen de kaders van de Participatiewet. Zij nodigen andere gemeenten uit om mee te doen. Het doel: de dienstverlening aan inwoners verbeteren.Meer informatie
 

Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224.000 huishoudens langdurig een laag inkomen, 15.000 meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.Meer informatie
 

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed genoeg

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling.Meer informatie
 

Amsterdam en Rotterdam tevreden over bijstandsaanpak

De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben de afgelopen vier jaar bij elkaar 33.000 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen. Rotterdam bereikte dat met deels streng beleid, Amsterdam juist met een vriendelijke aanpak. Beide steden zijn tevreden over de resultaten.Meer informatie
 

Vernieuwing beschermd wonen is ver in Midden-Holland

Zorgorganisaties en de gemeenten in Midden-Holland zijn al ver met de transformatie beschermd wonen. Een succes: de wachtlijst voor beschermd wonen is in ruim een jaar tijd teruggebracht van zestig naar minder dan twintig mensen. Lees in een nieuw VNG-praktijkvoorbeeld hoe dit is aangepakt.Meer informatie
 

Aanpassingen eigen bijdrage Wmo zeer divers

Verschillende gemeenten verlagen in 2018 de eigen bijdrage voor de Wmo, of schaffen deze deels af, vaak voor begeleiding en dagbesteding. De diversiteit in de bijdrages voor Wmo-voorzieningen en de uitzonderingen die gelden, blijft groot.Meer informatie
 

Ollongren herkent zorgen raadsleden

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kan zich vinden in de zorgen over de beperkte invloed van raadsleden op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Om dit aan te pakken is volgens haar ‘meer nodig dan een wetswijziging’.Meer informatie
 

Wetsvoorstel knelpunten Jeugdwet en Wmo 2015 naar de Kamer

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te nemen. Het is gericht op het samenwerken door gemeenten, en op het beperken van administratieve lasten voor zorgaanbieders.Meer informatie
 

Parkeren en investeren – Zweedse en Duitse bijstandspraktijken

In het buitenland kijken ze nieuwsgierig naar de Nederlandse aanpak om kansarme bijstandscliënten te activeren naar vrijwilligerswerk. Zelf doen ze het liever anders. In Duitsland zoeken ze de oplossing voor het granieten bestand in een tweede arbeidsmarkt. Zweden richt alle inspanningen op een echte baan, en dat lukt alleen als er sprake is van intensieve persoonlijke begeleiding. Op bezoek in Bremen en Stockholm.Meer informatie
 

Zes miljoen euro voor aanpak jihadisme

Twintig gemeenten ontvangen dit jaar van het rijk gezamenlijk zes miljoen euro voor de aanpak van radicalisering en jihadisme.Meer informatie
 

Minder wanbetalers in de zorg

Het aantal wanbetalers in de Nederlandse zorg is de afgelopen jaren fors gedaald, van een piek van 325.000 in 2014 naar minder dan 250.000. Sinds de invoering van de wanbetalersregeling lag dat aantal niet zo laag.Meer informatie
 

Jonge vrouwen: vaak een deeltijdbaan en daardoor minder economisch zelfstandig

Dit blijkt uit de publicatie 'Werken aan de start. Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt'.Meer informatie
 

Verkrijgen van zorg via gemeente moeizaam

Veel mensen ervaren het verkrijgen van zorg en ondersteuning via de gemeente als moeizaam. En als de hulp dan toch komt, is die niet altijd precies wat ze nodig hebben. Dat maken de Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in) op uit gezamenlijk onderzoek onder meer dan 8000 mensen.Meer informatie
 

Maatschappelijke opvang vaak ontoegankelijk

De maatschappelijke opvang (MO) is vanwege zogenoemde regiobindingseisen door centrumgemeenten slecht toegankelijk, concludeert het Trimbos Instituut naar aanleiding van onderzoek.Meer informatie
 

Registratie kindermishandeling niet op orde in JGZ

De registratie van gevallen van kindermishandeling is bij meer dan twee derde van de instellingen voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) niet op orde. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Over de hele linie constateert de inspectie verbetering ten opzichte van de vorige toezichtrapportage.Meer informatie
 

Gemeenten onwennig met vangnetters ziektewet

Veel gemeenten worstelen nog met de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en ziek worden. Sinds 1 januari 2017 meldt het UWV bij een gemeente dat er een ‘vangnetter ziektewet’ is bijgekomen, maar de aantallen zijn voor gemeenten vaak te klein om beleid op in te richten. Binnen UWV-regiokantoren leven daar zorgen over.Meer informatie
 

Waddinxveen heeft nu één verordening sociaal domein

Vanaf 1 januari 2018 hanteert de gemeente Waddinxveen nog maar één verordening, in plaats van twaalf verschillende verordeningen voor het hele sociaal domein. Als een van de eerste gemeenten in Nederland zet Waddinxveen deze stap.Meer informatie
 

Discriminatie bij opsporing fraude Tilburg

De gemeente Tilburg heeft zich bij de opsporing van bijstandsfraude schuldig gemaakt aan discriminatie. De gemeente beperkte zich tijdens een proef om vermogen van uitkeringsontvangers in het buitenland op te sporen tot inwoners met de Turkse nationaliteit en dat was volgens de rechter in strijd met het discriminatieverbod.Meer informatie
 

Meer dan drieduizend gezinshuizen gezocht voor 10.000 kinderen

In de jeugdwet uit 2015 staat dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur in een pleeggezin of in een gezinshuis moeten worden geplaatst. Nederland telt momenteel zo’n 750 gezinshuizen waarin bijna 2.600 kinderen wonen. Daarnaast wonen er zo’n tienduizend kinderen in residentiële instellingen en 1.700 in de gesloten jeugdzorg. Kunnen die allemaal naar pleeggezinnen en gezinshuizen zoals de wet voorstaat?Meer informatie
 

Gegevens wanbetalers stroomrekening ook in zomer naar gemeenten

Gegevens van huishoudens die niet aan energierekeningen kunnen voldoen, worden vanaf 2018 ook in de zomermaanden bij gemeenten aangeleverd, dat staat in een door minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) voorgestelde wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling.Meer informatie
 

Gezondheidsbeleid beter af per straat

Gemeenten kunnen effectiever gezondheidsbeleid voeren als ze dat per straat of blok doen, in plaats van te focussen op administratieve eenheden zoals wijken of steden. Dat concludeert Els Veldhuizen (geograaf aan de Universiteit van Amsterdam) in het proefschrift waarop zij in de een-na-laatste week van 2017 promoveerde.Meer informatie
 

Eindrapport Iedereen perspectief op werk gepubliceerd

In het eindrapport van de Nationale DenkTank staan tien oplossingen die de huidige arbeidsmarkt voorbereiden op de toekomst en ervoor zorgen dat mensen perspectief op werk krijgen en behouden. De oplossingen variëren van klein en praktisch tot aan grootse herzieningen voor de lange termijn.Meer informatie
 

Cedris onderzoekt uitzendconstructies sociale werkplaatsen

Job Cohen, voorzitter van de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie Cedris, stelt door middel van een rondgang bij Cedris-leden onderzoek in naar het gebruik van verboden uitzendconstructies bij sociale werkplaatsen.Meer informatie
 

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschermd wonen van mensen met psychiatrische of psychosociale beperkingen. Zij wonen bijvoorbeeld in een instelling met andere mensen die ook begeleiding nodig hebben. Steeds vaker blijven deze mensen in hun eigen huis wonen en komen de hulpverleners bij hen thuis. Deze beweging zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving en structuur in hun dagelijks leven behouden. Wat brengt deze ontwikkeling teweeg?Meer informatie
 

Op zoek naar onnodige armoede

Als de minima de weg naar de gemeente niet kunnen vinden, moet je als gemeente zelf die minima zoeken. Zo kun je ze wijzen op onbenutte sociale voorzieningen. Het Flying Squad van de gemeente Amsterdam doet dat in diverse achterstandswijken. ‘Wie heeft er een stadspas?’Meer informatie
 

Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij wat kinderen nodig hebben

Vijf december is voor de meeste kinderen in Nederland een feestelijke dag. Maar voor de 378.000 kinderen die opgroeien in armoede is het elk jaar weer de vraag of er cadeautjes zijn op Pakjesavond. Op de verjaardag van Sinterklaas vraagt de Kinderombudsman met het rapport Alle kinderen kansrijk aandacht voor deze groep.Meer informatie
 

‘Onderzoek’ bijstand Amsterdam kan doorgaan

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) steunt een onderzoek naar de ondersteuning van bijstandsgerechtigden in de gemeente Amsterdam, dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd wil ze met het bestuur van de hoofdstad in gesprek over een raadsverordening om geen tegenprestatie te eisen van uitkeringsgerechtigden.Meer informatie
 

Baten tegenprestatie groter dan kosten

De tegenprestatie van Rotterdamse bijstandsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt levert bijna twee keer zoveel op dan het kost. Baten voor 2017 zijn 2,7 miljoen euro, blijkt uit een rendementsmeting. Deelnemers en Rotterdammers zijn er vooral positief over, al vinden velen dat de tegenprestatie alleen verplicht moet zijn voor mensen die ertoe in staat zijn.Meer informatie
 

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten bij de integrale aanpak rondom gezondheid van statushouders.

Het programma is een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) en koepelorganisatie GGD GHOR Nederland en bestaat uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten en een kennisdelingsprogramma voor (zorg)professionals en statushouders.Meer informatie
 

Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019 bekend

Aansluitend op de publicatie in de Staatscourant van 29 november 2017 meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ultimo 2019.Meer informatie
 

‘Laptops zijn effectiever tegen armoede dan gratis vioolles’ – Cok Vrooman, armoede-onderzoeker bij het SCP

Al daalt het aantal volgens de prognoses licht, nog steeds leven ruim een miljoen Nederlanders in armoede. Althans: volgens de formele definitie. Wat weten we over deze groep? En hoe kan armoede bestreden worden? Een interview met armoedeskundige Cok Vrooman.Meer informatie
 

CBS schat gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen

In 2016 maakten iets meer dan één miljoen Nederlanders gebruik van een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo 2015. Voor het eerst is een betrouwbare schatting gemaakt van het totaal aantal cliënten met Wmo maatwerkvoorzieningen in Nederland.Meer informatie
 

Budget bijstandsuitkeringen aantoonbaar te laag

Een overgrote meerderheid van de gemeenten heeft een tekort op het budget om de bijstandsuitkeringen te betalen. Uit een analyse die Divosa liet uitvoeren blijkt nu dat dit budget de afgelopen jaren aantoonbaar te laag is geraamd.Meer informatie
 

Kwaliteit van leven van mensen in het sociaal domein onveranderd tussen 2015 en 2016

Het rapport van Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)  'Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal' is verschenen. Deze publicatie geeft inzicht in de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Het rapport brengt daarnaast de maatschappelijke uitkomsten in kaart aan de hand van een beschrijving van de kwaliteit van leven van mensen.Meer informatie
 

Gemeenten willen miljoen extra voor jeugdzorg

De regio Zuidoost-Brabant wil meer geld van het kabinet voor de jeugdzorg. De regio kampte over 2016 met een tekort van 23,9 miljoen euro. De tekorten lopen de komende jaren nog verder op. Ook Enschede, Leeuwarden, Maastricht, Zoetermeer en Nijmegen hebben de Kamer vanwege tekorten om meer tijd, ruimte en middelen gevraagd.Meer informatie
 

Participatie moet anders: van red jezelf naar erbij horen

Participatie betekent vooral: red jezelf, waarbij de gewone, gemiddelde burger, zonder ziektes, beperkingen of ouderdom de norm is. Dit dreigt mensen uit te sluiten. Tineke Abma pleit voor een benadering van participatie vanuit verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid. Iedereen wil immers meedoen, zichzelf kunnen zijn en erbij horen.Meer informatie
 

Minister De Jonge kondigt oplossingen voor tekorten jeugdzorg aan

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt in februari 2018 met oplossingen voor de tekorten in de jeugdzorg. Dat kondigde hij aan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd van 4 december 2017. Concrete beleidsvoornemens presenteert hij in het voorjaar van 2018 in een nieuw programma Zorg voor Jeugd waarin hij ook acties opneemt die volgen uit de Jongvolwassenen-Top.Meer informatie
 

Bezuiniging op de jeugdhulp was een vergissing

Week 47 was de week tegen kindermishandeling, maar er is momenteel weinig reden tot vreugde. De behoefte aan zorg voor jongeren stijgt, maar gemeenten hebben minder geld. Houdt Nederland nog wel van onze kinderen?Meer informatie
 

Meeste jaarstukken gemeenten hebben weer stempel ok

Slechts twee op de tien gemeenten kregen dit jaar geen goedkeurende accountantsverklaring over de jaarstukken over 2016. In 2015 gold dat nog voor de helft van de gemeenten.Meer informatie
 

In 2016 ontvingen ruim 2 miljoen mensen zorg en ondersteuning

Daarmee kreeg bijna 16% van de volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen, hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden.Meer informatie
 

AMvB reële prijs Wmo: nadere afspraken, nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp

Actiz (organisatie voor zorgondernemers), Branchevereniging Thuizorg Nederland (BTN), de VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben nadere afspraken gemaakt over het gezamenlijk volgen van de invoering van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo. Samen willen ze gemeenten en aanbieders ondersteunen en begeleiden bij de implementatie van de AMvB bij de lokale inkoop en contractering.Meer informatie
 

GGZ wil ‘regelgekte’ terugdringen

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Nederland is 16 november 2017 samen met de sector een campagne gestart over de te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. In een manifest zijn zeven uitgangspunten geformuleerd om de ‘regelgekte’ aan te pakken, onder meer gemeenten worden opgeroepen een ‘gezamenlijke vuist te maken’.Meer informatie
 

Luisteren naar kinderen verbetert aanpak armoede

Kinderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een effectieve aanpak van armoede. Beleidsmakers moeten dan wel kijken naar de complete leefomgeving van kinderen in plaats van de nadruk leggen op armoede. Dat concludeert Asia Sarti in haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit. Zij onderzocht hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn het opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van hun leven.Meer informatie
 

Bewindvoerders klagen over DigiD

Staatssecretaris Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt dat de machtingsfunctie voor DigiD problemen van bewindvoerders en mentoren in de toekomst weg kan nemen. Nu klagen bewindvoerders van bijvoorbeeld dementerende mensen dat ze aangewezen zijn op nodeloos veel papierwerk.Meer informatie
 

Bewoners naoorlogse wijken vaker in de bijstand

De positie van veel naoorlogse stadswijken is sociaaleconomisch zwak. Bewoners ontvangen vaker een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering dan de inwoners van de meeste andere wijken. Ook leven meer mensen in naoorlogse stadswijken rond het sociaal minimum en in een huurwoning. De gemiddelde WOZ-waarde ligt onder het Nederlands gemiddelde.Meer informatie
 

Advies verkenner over afspraken onderkant arbeidsmarkt

Er is vooralsnog onvoldoende draagvlak bij gemeenten voor een aparte cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van hoogleraar Roel Bekker. De heer Bekker heeft in opdracht van het VNG-bestuur een verkenning gedaan naar dit onderwerp.Meer informatie
 

Rijnmond wint kort gedingen aanbesteding Jeugdhulp

De aanbesteding van de specialistische jeugdhulp door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is definitief. De Rotterdamse rechtbank verklaarde alle bezwaren die zes jeugdhulpaanbieders in kort gedingen maakten, ongegrond.Meer informatie
 

Bezwaar tegen miljoenentekort bijstand

Dordrecht tekent bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bezwaar aan tegen het dreigende miljoenentekort op de bijstand. Van de grote steden gaat Dordrecht er in 2018 het hardst op achteruit door een aanpassing van het verdeelmodel.Meer informatie
 

Staatssecretaris SZW verstrekt 213 gemeenten vangnetuitkering over 2016

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal aan 213 gemeenten een vangnetuitkering Participatiewet toekennen voor een totaalbedrag van circa 138 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2016 een tekort op de gebundelde uitkering (waarmee zij onder andere bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie bekostigen) en voldeden aan de voorwaarden voor een vangnetuitkering.Meer informatie
 

Meer grip op jeugdzorg

Overal in het land doen gemeentelijk beleidsambtenaren Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg hun uiterste best de juiste informatie naar boven te halen over gebruik en effecten van voorzieningen in het sociaal domein. Twee jaar na de transitie van zorg naar de gemeenten is de worsteling nog immens. Goede dashboards kunnen uitkomst bieden. Mits de informatie correct en actueel is. Daar zit wel een probleem.Meer informatie
 

Investeren in beschutte werkplekken loont

Een beschutte werkplek levert de samenleving in de meeste gevallen meer op dan de kosten die ervoor gemaakt worden. Dit is een conclusie uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse die Cedris en het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid (SBCM) lieten uitvoeren naar beschut werk.Meer informatie
 

30% jeugdhulp niet voor het eerst

In de eerste zes maanden van 2017 hebben ruim 311 duizend jongeren van 0 tot 23 jaar jeugdhulp gekregen. Van de jongeren die een hulptraject begonnen, had 29% in de afgelopen vijf jaar al eerder jeugdhulp ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.Meer informatie
 

Nieuw rapport 'Wmo in uitvoering': vernieuwing vanuit de Wmo

Het (eind)rapport van het traject ‘Wmo 2015 in uitvoering' komt voort uit de zoektocht van alle betrokken partijen hoe de vernieuwing kan worden doorgezet. Het rapport kijkt naar de brede vernieuwing vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).Meer informatie
 

Amsterdam start eigen proef met bijstand

De gemeente Amsterdam start een eigen proef voor mensen met een bijstandsuitkering. Ze krijgen meer of juist minder begeleiding en mogen 200 euro per maand bijverdienen. De proef in Amsterdam start in februari 2018 en duurt twee jaar. Wethouder Arjan Vliegenthart van Werk, Inkomen en Participatie wil weten of mensen zo sneller werk vinden.Meer informatie
 

Civic Crowdfunding is niet alleen een speeltje van zelfredzame burgers

De opkomst van civic crowdfunding biedt mogelijkheden voor gemeentelijke overheden die burgerinitiatieven willen stimuleren. Maar slaat civic crowdfunding vooral aan bij een beperkte groep relatief hoogopgeleide burgers? De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt dit.Meer informatie
 

Amsterdam vergoedt eigen bijdrage GGZ 18-jarigen

Het eigen risico van minimaal 385 euro dat jongeren moeten betalen als zij 18 jaar worden, is voor een deel van hen reden hun Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)-behandeling te staken. Om te voorkomen dat ze op latere leeftijd terugkomen met grotere problemen gaat de gemeente Amsterdam hun eigen risico vergoeden. Een pilot start op 1 december 2017 en duurt maximaal twee jaar.Meer informatie
 

Hogere eigen bijdrage remt gebruik thuiszorg

Verhoging van de eigen bijdrage leidt ertoe dat ouderen en langdurig zieken minder thuiszorg afnemen. Bij elke 10% verhoging van de eigen bijdrage daalt de zorgvraag gemiddeld met 2,6%, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB). Het effect is wel kleiner dan werd verondersteld.Meer informatie
 

Notitie: Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering

Er zijn knelpunten in de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De risico's zijn onderzocht en helder in kaart gebracht. Een notitie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) informeert gemeenten hoe zij (met hun partners) voor de noodzakelijke continuïteit kunnen zorgen.Meer informatie
 

Toolkit 16-27 helpt gemeenten met extra begeleiding jongeren

Voor veel jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar is de weg naar zelfstandigheid vol hobbels en kuilen. Hoe kun je hun als gemeente hierin begeleiden? In de speciaal ontwikkelde Toolkit 16-27 vindt u de praktische informatie die u zeker kunt gebruiken om deze jongeren goed op weg te helpen.Meer informatie
 

Melding verwerking persoonsgegevens niet meer verplicht

Gemeenten hoeven met ingang van 6 november 2017 geen melding meer te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer zij persoonsgegevens verwerken. Dat maakt de AP bekend op haar website. Vanwege de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt de meldplicht te vervallen.Meer informatie
 

Gemeenten weigeren massaal onderzoek jeugd

165 gemeenten hebben het verplichte cliëntervaringsonderzoek (ceo) Jeugd niet uitgevoerd. Ede is een van die gemeenten. Zij stelt dat de privacy van jongeren die zorg ontvangen zonder medeweten van hun ouders, nog niet kon worden gegarandeerd. Veel gemeenten klagen over een stapeling van ervaringsonderzoeken en onnodige regeldruk voor professionals en cliënten.Meer informatie
 

De kracht van scenarioplanning

Gemeenten die nieuw beleid maken nemen soms de moeite om scenario’s te verkennen voordat zij een richting inslaan. Opvallend is dat scenario’s dan vaak worden gezien als ‘alternatieve uitvoeringsmodellen’. Die beperkte blik zorgt voor tunnelvisie: de wereld wordt als het ware kunstmatig stilgezet. Er wordt alleen nog gekeken naar de consequenties van de uitvoeringsmodellen. Wat is daar mis mee? Nou, best veel eigenlijk. De wereld staat niet stil en de impact van een veranderende wereld kan groot zijn.Meer informatie
 

Werkgevers niet altijd actief op duurzame inzetbaarheid

Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is de volgende publicatie verschenen: 'Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017'. Duurzame inzetbaarheid is het centrale thema in deze publicatie.Meer informatie
 

Wmo-ondersteuning droeg bij aan redzaamheid en participatie, maar niet voor iedereen

Dit blijkt uit de studie Zicht op de Wmo 2015; ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders.Meer informatie
 

G32: ‘Te weinig geld voor financiële problemen sociaal domein’

De G32 vindt dat het nieuwe kabinet te weinig geld uittrekt voor de oplossing van financiële problemen in het gemeentelijk deel van het sociaal domein. ‘Wachtlijsten in bijvoorbeeld de jeugdzorg zullen verder oplopen en de ondersteuning van ouderen in wijken komt in gevaar.’Meer informatie
 

Werkgevers hard op weg naar realiseren Banenafspraak

Eind juni boden markt- en overheidswerkgevers in totaal ruim 29 duizend banen aan die meetellen voor de Banenafspraak: 19.947 reguliere banen en 9.309 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Daarmee zijn ze hard op weg om de doelstelling van 33 duizend banen aan het einde van 2017 te realiseren.Meer informatie
 

VNG voorspelt hogere Wmo-uitgaven gemeenten

De invoering van een vast abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) -voorzieningen leidt volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot een forse toename van de hulpvraag. En meer hulpvragen betekent ook een toename van de Wmo-uitgaven, zo waarschuwt de koepelorganisatie de gemeenten in een bijzondere ledenbrief.Meer informatie
 

Accountantskosten zorg exploderen door decentralisaties

De verantwoordingshonger die voortkomt uit de decentralisaties in het sociale domein heeft geleid tot een explosie van de accountantskosten van zorginstellingen. Gemiddeld stegen die met 12%, blijkt uit een jaarverslagenanalyse 2016 van Intrakoop, een inkoopcoöperatie van zorgorganisaties. Een gemiddelde zorgorganisatie legde in 2016 127.000 euro neer bij de accountant.Meer informatie
 

Handreiking Aanbesteden Wmo en Jeugdwet

Maak als gemeente een weloverwogen keuze voor de wijze waarop u de taken voor het sociaal domein in de markt zet: subsidie, overheidsopdracht of Open House. Zo luidt het advies van PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken) in de handreiking 'Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet'. Kiest een gemeente dan voor een overheidsopdracht, dan maakt de handreiking inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn binnen de wettelijke kaders.Meer informatie
 

Zo draagt digitalisering bij aan inclusieve samenleving

Gemeenten staan regelmatig voor de keuze om (onderdelen van) hun dienstverlening in het sociaal domein te digitaliseren. Het is niet altijd duidelijk of met die digitalisering het doel en de doelgroep ook bereikt worden. Divosa stelde daarom een beoordelingskader op dat gemeenten ondersteunt bij het maken van keuzes voor digitaliseringstrajecten.Meer informatie
 

NZa: laat zorgkantoren en gemeenten info pgb-fraudeurs delen

Zorgkantoren hebben te weinig bevoegdheden om zorgaanbieders die met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) sjoemelen tegen te gaan en herhaling te voorkomen, schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).Meer informatie
 

Mantelzorgwaardering gemiddeld 148 euro

Wat gemeenten bieden aan mantelzorgwaardering, de jaarlijkse vergoeding voor mantelzorgers, loopt zeer uiteen. Waar de ene gemeente een waardering van 250 euro per mantelzorger ter beschikking stelt, krijg je in een andere gemeente een zogenaamde ‘mantelzorgtaart’. Gemiddeld is het bedrag bij de onderzochte gemeenten die een vergoeding geven 148 euro.Meer informatie
 

Handreiking Meeneembare voorzieningen Participatiewet 2018

De regels voor het toekennen, inkopen en verstrekken van meeneembare voorzieningen gaan per 1 januari 2018 veranderen. De VNG heeft voor gemeenten een handreiking gemaakt; daarin vindt u alles wat u moet weten over de wijzigingen.Meer informatie
 

Regeerakkoord: wat staat de lokale overheid te wachten?

Fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst gepresenteerd.Meer informatie
 

Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord

Op verzoek van de informateur heeft het Centraal Planbureau (CPB) het beleidspakket van de coalitiepartijen doorgerekend. De doorrekening heeft als uitgangspunt de maatregelen van de financiële bijlage van het Regeerakkoord die de informateur het CPB heeft aangeleverd. Deze maatregelen en de economische en budgettaire effecten hiervan zijn gedetailleerd weergegeven in de op 10 oktober gepubliceerde CPB-notitie.Meer informatie
 

Dikke plussen voor gemeenten

Over een vergroting van het lokaal belastinggebied wordt in het regeerakkoord Rutte III niet gerept. Wel krijgen de gemeenten vanaf 2018 honderden miljoenen meer van het Rijk. De gemeenten profiteren mee van de extra rijksuitgaven.Meer informatie
 

Regeerakkoord vraagt gezamenlijke uitwerking met gemeenten

De plannen van het nieuwe kabinet bevatten goede aanknopingspunten om mensen die aankloppen bij gemeenten beter van dienst te zijn. Concrete voorbeelden zijn de extra investeringen in schuldhulp, de grotere rol voor gemeenten bij de integratie van statushouders en de zorg voor jongvolwassenen. Succesvolle realisatie van de plannen vraagt volgens Divosa-voorzitter Erik Dannenberg echter wel om ‘vertrouwen tussen Rijk en gemeenten’. Hij pleit er daarom voor dat Rijk en gemeenten nauw samenwerken bij de uitwerking van plannen.Meer informatie
 

Regeerakkoord maakt niet het verschil voor schuldenproblematiek

Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso, is niet razend enthousiast over het regeerakkoord. ‘Het geld dat nu extra wordt vrijgemaakt om schuldenproblematiek te bestrijden, is geen extra geld. Dit is het teruggeven van geld dat structureel is wegbezuinigd in 2012. En dan ook nog op een tijdelijke basis.’Meer informatie
 

Minder regeltjes in zorg binnen sociaal domein

Er gaat 145 miljoen euro naar het stroomlijnen van de Wmo, er komt een maximum aan het stapelen van overheidsboetes en de ondersteuning van de transitie in de jeugdzorg wordt doorgezet; een greep uit de belangrijkste maatregelen in de zorg binnen het sociaal domein die in het regeerakkoord staan.Meer informatie
 

Cedris: regeerakkoord is veelbelovend

De branchevereniging voor de sociale werkvoorzieningsbedrijven, Cedris, is te spreken over de plannen van de nieuwe regering.Meer informatie
 

Gesprek over gemeentelijke uitvoering tegenprestatie

Het aanstaande kabinet wil met gemeenten in gesprek over hoe zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie en over best practices in de handhaving van het actief naar werk zoeken. Ook moeten er niet-vrijblijvende bestuurlijke afspraken komen met gemeenten over de actieve uitvoering van de bestaande verplichting om de Nederlandse taal te leren.Meer informatie
 

20.000 Extra beschutte werkplekken

Het aanstaande kabinet wil de komende jaren 20.000 extra beschutte werkplekken creëren. Verder blijven mensen in de banenafspraak die meer verdienen dan het minimumloon meetellen voor die banenafspraak.Meer informatie
 

Drie miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar

Eén miljoen mannen waren in 2016 niet economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar. Weliswaar had 27% van deze mannen betaald werk, ze verdienden echter minder dan het bijstandsniveau. Bijna 2 miljoen vrouwen waren in 2016 financieel kwetsbaar. Van hen had 35% een baan. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het CBS. Bijna twee derde van de financieel kwetsbare mannen had een uitkering. Meer informatie
 

Chaos jeugdzorg loopt uit de hand

Zorgaanbieders, vooral gespecialiseerde, trekken zich terug uit gemeentelijke aanbestedingsprocedures voor 2018 of schroeven hun aanbod in 2017 zelfs al terug. Ze moeten werken tegen te lage tarieven die gemeenten willen vergoeden, waardoor kwaliteit van zorg niet meer kan worden gegarandeerd en de werkdruk voor medewerkers onverantwoord hoog oploopt.Meer informatie
 

Helft niet-werkenden met uitkering kan/wil niet werken

In 2016 hadden 1,1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar een sociale uitkering en werkten niet. Hiervan zegt 54% niet te kunnen of willen werken. Onder een sociale uitkering wordt hier verstaan Werkloosheidsuitkering (WW), bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het percentage dat niet wil of kan werken, verschilt sterk per regeling. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers, die op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gemaakt.Meer informatie
 

Code voor sociale ondernemingen

Gemeenten schakelen sociale ondernemingen in om maatschappelijke doelen te bereiken. Maar sociale ondernemingen willen niet alleen de gunfactor, ze willen ook een serieuze businesspartner zijn. Zij bieden immers dezelfde kwaliteit als andere ondernemingen en ook nog op een verantwoorde manier. Een code moet uitkomst bieden.Meer informatie
 

Bijstandsbudget gemeenten weer te laag

Gemeenten krijgen in 2017 opnieuw te weinig middelen van het Rijk om aan alle bijstandsverplichtingen te voldoen. Volgens Divosa, de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, heeft het kabinet het toekomstige beroep op de bijstand te conservatief ingeschat waardoor in de begroting niet genoeg middelen zijn vrijgemaakt.Meer informatie
 

Schulden hinderen uitstroom uit opvanginstellingen

Ongeveer 440 cliënten in voorzieningen Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) kunnen niet uitstromen als gevolg van financiële problemen. Een kwart daarvan bestaat uit jongvolwassenen. Dat concludeert het Leger des Heils. Belangrijke concrete oorzaken zijn onder meer trage procedures in de schuldhulpverlening, te late en te lage uitkeringen en tekort aan sociale huurwoningen.Meer informatie
 

Burger verdient betere rechtsbescherming

Burgers die ontevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van hun gemeente, zouden op meer gronden formeel bezwaar moeten kunnen aantekenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest meer procedures als dit advies van de commissie-Scheltema wet wordt. Dat hoeft helemaal niet, aldus de regeringscommissaris.Meer informatie
 

Bezorgdheid over decentralisaties blijft

Ruim de helft van de Nederlanders ziet meer nadelen dan voordelen van de drie decentralisaties, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Bij hen die nadelen zien heersen er twijfels over genoeg deskundigheid en menskracht bij gemeenten en bezorgdheid over verschillen tussen gemeenten en over een te snelle omschakeling. Grootste zorg is dat de decentralisaties vooral een bezuinigingsoperatie betreffen en er te weinig geld is om mensen noodzakelijke ondersteuning te bieden.Meer informatie
 

Informatie over het Transformatiefonds Sociaal Domein

Het is de wens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om te komen tot een Transformatiefonds Sociaal Domein. Dit fonds wordt niet ingezet om financiële tekorten van gemeenten te dekken, maar het is bedoeld als een impuls voor de transformatie sociaal domein in gemeenten.Meer informatie
 

Proefschrift onderschrijft belang gemeenten in inburgering

Inburgering is sinds 2013 geen taak meer van gemeenten. Een nieuw proefschrift onderschrijft ervaringen van gemeenten dat deze beleidskeuze niet het gewenste effect heeft. Het werkt juist averechts: inburgeraars slagen minder en blijven met schulden achter.Meer informatie
 

Praat met mij: De Persona-methodiek

Hoe ervaren mensen met een beperking hulp en ondersteuning? Om dit te achterhalen moet je met hen in gesprek gaan. Maar hoe doe je dit? Movisie, Stichting Almeerse Belangengroep voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten en Stichting Prisma ontwikkelden een gereedschapskist ‘Praat met mij’. Vier simpele methoden om mensen met een beperking een stem te geven en daarmee het beleid en de hulp te beïnvloeden. In dit artikel aandacht voor één van de vier methoden: de Persona-methodiek.Meer informatie
 

Groningse gemeenten niet langer financieel solidair

Tien Groningse gemeenten doen per 2018 niet langer volledig mee aan de financiële solidariteitsregeling voor de jeugdzorg. De inhoudelijke solidariteit blijft bestaan, maar financiële solidariteit zal eerder met buurgemeenten worden georganiseerd.Meer informatie
 

Gebruik checklist bij inkoop zorg statushouders

Het Kennisdelingsprogramma Gezondheid statushouders heeft een checklist opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken bij het inkopen van zorg. De lijst helpt gemeenten om cultuursensitiviteit handen en voeten te geven.Meer informatie
 

BV voor uitvoering Wmo en jeugdhulp

Het college van Delft wil de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp verzelfstandigen. De BV die hiervoor wordt opgericht, zou op 1 januari 2018 in de lucht moeten zijn. Volgens het college worden met de nieuwe organisatie rollen en verantwoordelijkheden helderder.Meer informatie
 

Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het in het tweede kwartaal van 2017 met 2,1% gestegen, evenveel als in het eerste kwartaal. Het inkomen steeg vooral doordat meer mensen aan het werk waren. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens. Op basis van deze cijfers kan geen uitspraak worden gedaan over de verdeling van de inkomensontwikkeling over de verschillende huishoudensgroepen.Meer informatie
 

Voorlopige verdeling bijstandsbudgetten 2018 en definitieve verdeling 2017 bekend

De voorlopige verdeling 2018 en de definitieve verdeling 2017 van de bijstandsbudgetten zijn gepubliceerd. Deze bevatten ook de budgetten voor de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) 2004.Meer informatie
 

Arrestaties en strafeis in pgb-fraudezaken

Twee bestuurders van zorgbureaus in de regio Zaanstad en Tilburg zijn opgepakt op verdenking van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de mannen, die worden verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte, vermoedelijk voor 4 miljoen euro gefraudeerd.Meer informatie
 

Septembercirculaire Gemeentefonds 2017

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurt de Tweede Kamer de septembercirculaire 2017 voor het gemeentefonds en provinciefonds. Deze circulaires informeren de provincies en gemeenten over de uitkeringen 2017 en verder. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.Meer informatie
 

‘Dit is een momentopname, geen eindbeeld’

Voor de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Jan van Zanen was een zin in de Troonrede de kern van de huidige situatie: ‘Dit is een momentopname, geen eindbeeld.’ In de periode tussen de voorbereiding van de beleidsarme begroting en het nieuwe regeerakkoord laten gemeenten hun prioriteiten doordringen bij de onderhandelaars. ‘Ze hebben de boodschap goed begrepen.’Meer informatie
 

Nederland staat er goed voor

Nederland staat er goed voor: de Nederlandse economie groeit dit jaar het hardst van alle Europese landen en de werkloosheid bereikt in 2018 het laagste punt sinds 2008. Helaas voelt niet iedereen dit in de portemonnee. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden dreigden er volgend jaar in koopkracht op achteruit te gaan. Het kabinet vindt dat ook kwetsbare groepen moeten profiteren van de opleving van de economie en trekt 425 miljoen uit om hun koopkracht te repareren.Meer informatie
 

Accres gemeentefonds 2018 hoger

Voor wat het waard is: gemeenten krijgen volgend jaar meer aan accres dan eerder voorspeld. De groei van het gemeentefonds komt in 2018 uit op 806 miljoen euro, dat is 134 miljoen euro meer dan in de meicirculaire nog werd voorgespiegeld.Meer informatie
 

Prinsjesdag: Meer geld voor zorg en kwetsbare burgers

Op Prinsjesdag heeft het ‘oude kabinet’ een hart onder de riem gestoken bij kwetsbare groepen: de koopkracht wordt verbeterd. Het Kabinet trekt hiervoor 425 miljoen euro uit. De meeste mensen met een uitkering en gepensioneerden gaan er hierdoor op vooruit, aldus het oude kabinet.Meer informatie
 

Geen verassingen voor gemeenten in begroting SZW

Gemeenten moeten de gelegenheid krijgen om de dienstverlening op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid te verbeteren. Dat staat in de begroting van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW). ‘De afgelopen jaren heeft het kabinet veel gevraagd van gemeenten en uitvoeringsorganisaties. Het implementeren van nieuw beleid vergt veel capaciteit en aanpassingsvermogen’.Meer informatie
 

VWS-begroting: ‘Weinig oog voor de echte problemen’

De begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die op Prinsjesdag is gepresenteerd krijgt in het sociaal domein weinig handen op elkaar. Ook al is het slechts een begroting van een demissionair kabinet. Grootste ‘nieuws’ is dat VWS gemeenten via een algemene maatregel van bestuur wil kunnen dwingen om regionaal samen te werken.Meer informatie
 

VNG: Rijksbegroting 2018, kleine stapjes in goede richting

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet in de laatste begroting van het kabinet Rutte II kleine stapjes in de goede richting op meerdere voor de gemeenten belangrijke terreinen. ‘Voor grote stappen moet vanzelfsprekend gewacht worden op het regeerakkoord van het volgende kabinet'.Meer informatie
 

VNG wil noodfonds voor jeugdzorg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit naar aanleiding van het onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS naar de financiële tekorten en wachtlijsten in de jeugdzorg opnieuw voor de oprichting van een speciaal fonds waarmee gemeenten die kampen met tekorten voor de jeugdzorg uit de brand kunnen worden geholpen.Meer informatie
 

SZW: Participatiewet in veel gemeenten niet nageleefd

Een aantal gemeenten lapt de uitvoering van de verscherpte maatregelen in de Participatiewet deels aan de laars. Dat schrijft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in haar recente rapport over de handhaving van de arbeidsverplichtingen voor bijstandscliënten.Meer informatie
 

Groei arbeidsdeelname afgevlakt

De afgelopen vijftig jaar zijn steeds meer Nederlanders op de arbeidsmarkt gaan participeren. De bruto arbeidsdeelname is sinds 1969 gestegen van 60% naar 70%. Dit komt door een sterke toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Deze steeg tussen 1969 en 2016 van 35,1 naar 65,1%. Tegelijkertijd nam de arbeidsdeelname van mannen iets af. Sinds 2008 is de toename van de totale arbeidsparticipatie afgevlakt. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsparticipatie sinds 1969.Meer informatie
 

Psychische klachten en de arbeidsmarkt

Psychische gezondheidsklachten behoren tot de belangrijkste oorzaken voor uitval uit de arbeidsmarkt. Wanneer informatie over het gebruik van psychische zorg voor de beroepsbevolking aan de kenmerken van banen, inkomenspositie, uitkeringen en studie wordt gekoppeld blijkt dat meer samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en instanties met betrekking tot gezond werk en re-integratie nodig is.Meer informatie
 

Schuldenaar kan eigen regie best aan

Financieel zelfbeheer is ook voor mensen met schulden het ideaal. Maar hoe begeleid je mensen daarnaartoe? Eropaf! deed een proef, en leerde: persoonlijke ondersteuning blijft onontbeerlijk.Meer informatie
 

Gebrek onderling vertrouwen kost gemeenten geld

Als er sprake is van weinig onderling vertrouwen tussen gemeenten in een regio, gaat dat ten koste van de effectiviteit van de samenwerking. In dat geval kan het zelfs verstandiger zijn samenwerking te zoeken met andere gemeenten, of zelfs taken weer zelfstandig op te pakken.Meer informatie
 

Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking

Na overleg met de sociale partners en gemeenten heeft het kabinet besloten om een quotumregeling te activeren die moet leiden tot meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid. Basis hiervoor is de afspraak uit het Sociaal Akkoord om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 banen bij de overheids- en marktwerkgevers te realiseren die speciaal zijn bedoeld voor mensen uit de doelgroep van de banenafspraak.Meer informatie
 

Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd

De Onderwijsraad heeft zich gebogen over de vraag of de rol van gemeenten op onderwijsterrein nog wel passend is. Zowel in als rondom het onderwijs is de laatste jaren bestuurlijk namelijk veel veranderd. Schoolbesturen werken tegenwoordig bijvoorbeeld verplicht samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de hele jeugdhulp. Gemeenten en scholen hebben door die (en andere) veranderingen meer met elkaar te maken dan voorheen. Gemeenten hebben echter een beperkte formele rol in het onderwijs. In de praktijk leidt die discrepantie tot spanningen, waardoor kinderen en jongeren niet altijd de beste zorg of begeleiding krijgen en waardoor kansen om het onderwijs te verbeteren onbenut blijven.Meer informatie
 

Niet iedereen voelt zich op zijn gemak in dezelfde keuken

In lijn met de Wmo krijgen verschillende groepen samen begeleiding en ondersteuning in één collectieve voorziening. Maar dat wil nog niet zeggen dat psychisch kwetsbaren en gehandicapten zich mengen.Meer informatie
 

Ambtenaren jagen op achtduizend uitvallende jongeren

Gemeenten zitten de komende weken vmbo’ers die zich niet hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding achter de broek. Op basis van een onlangs afgesloten convenant werken scholen en gemeenten samen om uitvallende mbo-studenten toch in de schoolbanken te krijgen.Meer informatie
 

8 miljoen euro om armoede en schulden tegen te gaan

Goede initiatieven die armoede en schulden tegengaan kunnen ook de komende twee jaar mogelijk worden gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar 2018 en 2019.Meer informatie
 

Campagne beschut werk afgetrapt: 100ste beschut werker van Den Haag aangenomen

Miguel wordt montagemedewerker. Op 28 augustus jl. heeft hij uit handen van wethouder Baldewsingh en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn aanstellingsbrief aangenomen. Want zoals zo veel mensen wil Miguel, die extra ondersteuning nodig heeft, het liefst gewoon werken. Miguel is de 100ste werknemer van de gemeente Den Haag die een beschut werkplek krijgt. Omdat er meer mensen zoals Miguel aan de slag willen, start vandaag de landelijke campagne ‘beschut aan de bak’.Meer informatie
 

Meer mensen in de bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is tussen juni 2016 en juni 2017 met 12 duizend gestegen naar 472 duizend. Bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond groeide het aantal bijstandsontvangers, terwijl mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond minder vaak een bijstandsuitkering ontvingen. Ook jongeren onder de 27 jaar zaten vaker in de bijstand. Wel stijgt het aantal mensen in de bijstand minder hard dan eerdere jaren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Meer informatie
 

Collectieven Kindermishandeling overtreffen de verwachtingen

De aanpak van kindermishandeling verbetert door het wegnemen van knelpunten op de werkvloer. Dat is gebleken in de zes gemeenten waar Collectieven tegen Kindermishandeling zijn opgezet. Bij deze Collectieven staan de knelpunten en oplossingen van de professionals centraal.Meer informatie
 

Subsidie verleend aan eerste Preventiecoalities: Vitaal Twente en Wijkgerichte aanpak Oss

De eerste Preventiecoalities ter verbetering van de gezondheid van risicogroepen zijn een feit. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kende een subsidie toe aan ’Vitaal Twente’ van zorgverzekeraar Menzis en diverse Twentse gemeenten en aan de ‘Wijkgerichte aanpak Oss’ van zorgverzekeraars VGZ, CZ en de gemeente Oss.Meer informatie
 

Inclusief werkgeven: Handreiking Privacy versus transparantie

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) heeft op verzoek van de werkgroep Meetbaarheid een handreiking opgesteld met als onderwerp: Privacy versus transparantie. In de handreiking is een bondig overzicht opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van inclusief werkgeven. Wat mag wel en wat mag niet?Meer informatie
 

Meer gemeenten vergoeden smartphone

Niet alleen de gemeente Den Haag kiest ervoor om armoede onder kinderen te bestrijden door het vergoeden van smartphones. Ook andere gemeenten nemen initiatieven in die richting. Gemeenten moeten hun eigen afweging maken, benadrukt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Maar ze vindt het goed als andere gemeenten het voorbeeld volgen.Meer informatie
 

Pilot met gezins-pgb vermindert regeldruk bij meerdere zorgvragen

Gemeente Zwolle start een pilot voor een integraal gezins-persoonsgebonden budget (pgb), i-pgb genaamd. Dit is handig voor gezinnen in Zwolle die gebruikmaken van diverse zorgregelingen.Meer informatie
 

Voorschot op bijstand voor asielinstroom in 2017 (incl. aanvraagformulier)

In het Bestuursakkoord en Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 de kosten voor bijstand vanwege de verhoogde asielinstroom voorfinanciert. Meer informatie
 

Al drie jongeren aan het werk via cyberwerkplaats

De start van de cyberwerkplaats voor ‘verveelde jonge gamers’ in Rotterdam is een succes. Van een groep met twaalf jongeren vonden er drie direct na de openingsweek al een baan. In totaal waren er voor deze ‘kick-off’ meer dan tweehonderd aanmeldingen, zo vertelt trotse oprichter Mary-Jo de Leeuw.Meer informatie
 

Nautus Lunchbox

Op dit moment is er nog geen uitgebreide beschrijving voor dit artikel ingevoerd. Dit word zo snel mogelijk beschikbaar gemaakt. Meer informatie
 

Handreiking voor de AMvB reële prijs Wmo

De Wmo verplicht de gemeenteraad tot het stellen van regels voor een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van een voorziening. De AMvB 'reële prijs Wmo 2015' regelt nader hoe een reële kostprijs moet worden vastgesteld. Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan?Meer informatie
 

‘Investeer in vroege signalering gezondheid vluchtelingen’

Dat adviseert Evert Bloemen, arts en adviseur/trainer bij Pharos, in een artikel over gezondheidszorg voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.Meer informatie
 

Factsheet Familiegroepsplan beschikbaar

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een factsheet beschikbaar.Meer informatie
 

'Schouders eronder' moet schuldhulpverlening verbeteren

Gemeenten hebben sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 veel werk verzet om schuldhulpverlening goed vorm te geven. Maar het kan en moet beter, blijkt uit de evaluatie van de wet. ‘We steken de hand in eigen boezem en hebben zeer kritisch gekeken naar onze aanpak als gemeenten en ketenpartners. Nu gaan we aan de slag.’Meer informatie
 

Daling werkloosheid groep met niet-westerse achtergrond

De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse achtergrond is in 2016 verder gedaald. Onder de tweede generatie is de werkloosheid hoger dan onder de eerste. Daar staat tegenover dat een groter deel van de tweede generatie een startkwalificatie heeft, een diploma vwo, havo of mbo op minimaal niveau 2. Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.Meer informatie
 

Aantal kinderen in bijstandsgezinnen opnieuw gegroeid

Sinds 2012 stijgt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen ieder jaar. In 2016 woonden 230 duizend kinderen in een bijstandsgezin. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen. Ook de duur van de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering groeit. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.Meer informatie
 

1,3 miljoen mensen willen (meer) werken

In het tweede kwartaal van 2017 waren er ruim 1,3 miljoen mensen zonder werk die zochten en/of beschikbaar waren voor werk of die in deeltijd werkten en meer uren wilden werken. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.Meer informatie
 

Klein deel jongeren uit praktijk- en speciaal onderwijs direct aan het werk

Een klein deel van de jongeren die het praktijkonderwijs verlaten, gaat direct aan het werk. Een veel groter deel gaat nog steeds naar school. De leerlingen uit het speciaal onderwijs gaan minder vaak direct werken en zitten vaker direct thuis met ook veel vaker een Wajong-uitkering dan jongeren uit het praktijkonderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut: De weg naar werk. Jongeren uit speciaal- en praktijkonderwijs.Meer informatie
 

Hoe draagt digitalisering sociaal domein bij aan inclusieve samenleving?

Digitalisering van de overheidsdienstverlening in het sociaal domein is noodzakelijk maar moet zorgvuldig gebeuren, met aandacht voor de (on)mogelijkheden van burgers en de nadruk op regie over de eigen gegevens. Maar veel leidinggevenden in het sociaal domein zien digitalisering nog niet als hulpmiddel om kwetsbare burgers te ontzorgen. Dat zijn belangrijke conclusies uit een verkenning van Divosa.Meer informatie
 

‘Geen stijging overlast verwarden door decentralisaties’

De decentralisaties hebben niet geleid tot meer meldingen over overlast door verwarde personen. Dit stelt minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) in antwoord op Kamervragen van Sandra Beckerman van de SP.Meer informatie
 

Verruiming klachtrecht ontevreden zorgcliënt

Burgers genieten na de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg onvoldoende rechtsbescherming. Regeringscommissaris Michiel Scheltema adviseert een verruiming van de mogelijkheden van cliënten om bezwaar aan te tekenen tegen de zorgverlening. Gemeenten voorzien veel meer werk voor de bezwaarschriftencommissies.Meer informatie
 

Stand van zaken rapportages banenafspraak eerste kwartaal 2017

Op 25 juli 2017 verschenen de rapportages banenafspraak die de stand van zaken weergeven van eind eerste kwartaal 2017. De netto ontwikkeling in het aantal banen, in de definitie van de banenafspraak, is 15.719 extra banen via een regulier dienstverband en 8.887 extra banen via een uitzendcontract of detachering ten opzichte van de nulmeting eind december 2012.Meer informatie
 

Convenant woonplaatsbeginsel zorgt voor continuïteit jeugdzorg

De uitvoering van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet leidt in de praktijk tot veel administratieve problemen. Omdat deze wettelijk pas per 1 januari 2019 kunnen worden opgelost, hebben jeugdregio’s een convenant ontwikkeld om de grootste problemen per direct aan te pakken.Meer informatie
 

Gemeenten hebben jeugdhulpverlening niet op orde

Veel gemeenten hebben de jeugdhulp nog niet op orde. Zo lopen de wachtlijsten voor jeugdhulp op en komt de integrale hulp maar moeizaam tot stand, zo luidt de conclusie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op basis van eigen onderzoek.Meer informatie
 

Emmen zet bijstandsplan door

De gemeenteraad van Emmen heeft besloten de komende twee jaar 1,8 miljoen euro uit te trekken voor het investeringsplan om het aantal mensen in de bijstand naar beneden te krijgen. De succesvolle aanpak van de afgelopen jaren kan daarmee voortgezet worden.Meer informatie
 

Beëindigen DBC-systematiek J-GGZ: checklist voor gemeenten

Na 2017 stopt de DBC-systematiek voor de jeugd-ggz. Deze verandering heeft grote gevolgen voor uw werkprocessen. Om goed voorbereid te zijn moeten gemeenten en jeugdhulpaanbieders in 2017 al acties ondernemen.Meer informatie
 

Campagne schuldvrij! wil einde aan bureaucratische schuldenindustrie

De aanpak van de schuldenproblematiek in Nederland moet veranderen. Deze oproep doen de initiatiefnemers van de campagne Schuldvrij! Met concrete voorstellen voor de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen willen zij een einde maken aan ‘dit geldverslindende systeem dat alleen maar verliezers kent’.Meer informatie
 

Kosten bewindstelling frustreren gemeenten

De gemeente Enschede mag niet het verzoekschrift tot onderbewindstelling aan de rechtbank opvragen bij een aanvrager van bijzondere bijstand alvorens de aanvraag in behandeling te nemen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald, tot grote teleurstelling van wethouder Patrick Welman. ‘Het rijk steekt zijn kop in het zand.’Meer informatie
 

Jongvolwassenen hebben meer hulp nodig

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat in samenwerking met het Rijk een Jongvolwassenentop organiseren om knelpunten in de overgang naar volwassenheid op te lossen. Het landelijke netwerk ‘Doorlopende Lijn’ sluit hiervoor aan bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Movisie, Divosa en het Nederlands Jeugdinstituut.Meer informatie
 

Overheid vertilt zich aan banenafspraak, hoe kan dat?

De overheid heeft het afgelopen jaar te weinig mensen aangenomen met een arbeidsbeperking. Maar het is te simpel om te zeggen dat de overheid zich onvoldoende inspant, schrijft Leontine Treur van de Rabobank. Al kan het wel beter.Meer informatie
 

Steeds minder vrijwilligers voor begeleiding vluchtelingen

Er is een tekort aan vrijwilligers die statushouders willen begeleiden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en VluchtelingenWerk zien een terugloop van het aantal asielaanvragen, maar het aantal statushouders neemt juist toe. Tegelijkertijd zakt het aantal vrijwilligers.Meer informatie
 

Overheden willen eerlijke afspraken aannemen arbeidsgehandicapten

Gemeenten, provincies, onderwijs, waterschappen, politie en ministeries willen dezelfde regels voor het aannemen van mensen met een arbeidshandicap voor zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. Ze vragen informateur Gerrit Zalm om de oorspronkelijke afspraken te herzien.Meer informatie
 

Amsterdam past bijstandsverordening niet aan

De gemeente Amsterdam past zijn bijstandsverordening niet aan en zal in september zelf een pilot beginnen met een regelluwe bijstand op eigen voorwaarden. Daarmee gaat de raad in tegen de wens van staatssecretaris Jetta Klijnsma en kan de stad niet meedoen aan het landelijke experiment.Meer informatie
 

39 miljoen euro verlies in VVT-sector

Organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) hebben in 2016 flinke verliezen geleden. In totaal schrijft bijna 40% van de organisaties rode cijfers, samen voor een bedrag van 39 miljoen euro. In 2015 werd er nog een positief resultaat van 123 miljoen euro behaald.Meer informatie
 

Invoering PGB-systeem uitgesteld

De invoering van een nieuw PGB-systeem (Persoonsgebonden Budget) is voorlopig uitgesteld. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en gemeenten gingen uit van 1 januari 2018 als peildatum. Deze wordt niet gehaald. Ook in 2017 verandert er dus niets voor betalingen, die nu nog via het systeem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verlopen.Meer informatie
 

Enorme bureaucratie bij zorgvragen

Mensen die complexe of langdurige zorg nodig hebben, lopen aan tegen enorme bureaucratie en blijven daardoor soms helemaal verstoken van zorg. De problemen doen zich vooral voor als mensen zorg vragen bij de gemeente.Meer informatie
 

Extra kindgeld niet voor achttienplussers

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft geconstateerd dat er vragen leven bij gemeenten en gemeenteraden over het doel van extra kindgeld en de wijze waarop dit budget moet worden ingezet. Onder meer in Heerenveen zijn er vragen omdat het daar nu terechtkomt bij achttienplussers.Meer informatie
 

RvS: Tegenprestatie hoeft niet vrijwillig

Gemeenten kunnen uitkeringsgerechtigden verplichten een bepaalde tegenprestatie te doen voor hun uitkering. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. ‘Het verrichten van een tegenprestatie kan niet geheel en al afhangen van de wensen en daarmee geheel en al afhangen van de vrijwillige medewerking van de uitkeringsgerechtigde’, aldus de Raad van State (RvS).Meer informatie
 

Landelijk programma voor betere schuldhulp

Het signaleren van schulden kan nog beter en het oplossen effectiever. Om dat te bereiken gaat het landelijke programma ‘Schouders eronder’ van start.Meer informatie
 

Wettelijke kaders toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet: factsheet

Het inrichten van de toezichthouderstaken binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is voor een aantal gemeenten nog niet zo eenvoudig. Want wat is de wettelijke grondslag? De VNG zet de wettelijke kaders in een factsheet op een rij.Meer informatie
 

Gemeenten stevig aan de slag met werk voor vluchtelingen

Ondanks dat gemeenten de regie op inburgering missen zijn zij toch voortvarend aan de slag gegaan met de integratie en participatie van vluchtelingen. Dit blijkt uit onderzoek van Kennisinstituut Integratie en Samenleving (KIS).Meer informatie
 

Werkloosheid zakt onder 5%

De werkloosheid is in juni 2017 gedaald naar 4,9% van de beroepsbevolking, meldt het CBS. Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5% van alle mensen op de arbeidsmarkt op zoek naar werk en per direct beschikbaar.Meer informatie
 

Praktijkgids ondersteunt professionals bij zoektocht werk laagopgeleiden

Laagopgeleiden zijn vaker werkloos dan middelbaar en hoger opgeleiden. UWV maakt zich zorgen over deze groep, die onvoldoende lijkt te profiteren van het economisch herstel. Goede informatie kan helpen bij het oplossen van dit probleem. UWV brengt daarom een gids uit die praktische aanknopingspunten biedt voor adviseurs en klantmanagers die laagopgeleiden helpen bij het zoeken naar werk.Meer informatie
 

Professionals houden te weinig rekening met doenvermogen

Als mensen weten wat ze moeten doen, betekent dat niet dát ze het doen. Daar wordt in beleid veel te weinig rekening mee gehouden, zeggen Mark Bovens en Anne-Greet Keizer in Zorg+Welzijn magazine. ‘Je moet tegemoetkomen aan het doenvermogen van mensen.’Meer informatie
 

Aantal uitkering ontvangende jongeren daalt

In 2015 hadden bijna 152 duizend 15 tot 27-jarigen een uitkering, dat is 6,0% van het totaal. In 2014 ging het nog om 160 duizend (6,4%). Het gaat hierbij om jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstands- of Werkloosheidsuitkering (WW). Ruim zes op de tien uitkeringsontvangers woonden op zichzelf. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van in de Jeugdmonitor nieuw gepubliceerde cijfers over jongeren met een uitkering.Meer informatie
 

Atlas: Beleid gemeenten van invloed op tekort of overschot bijstandsbudget

De verschillen tussen voorspelde en werkelijke aantallen bijstandshuishoudens in gemeenten en de financiële tekorten of overschotten die daar het gevolg van zijn, hangen samen met verschillen in beleid en uitvoering tussen gemeenten. Vooral gemeenten die strenger handhaven en gemeenten die actief zijn met talentmanagement van medewerkers presteren over het algemeen beter. Dat schrijft Atlas voor gemeenten in het rapport ‘Van budget naar besteding. Verklaringen voor tekorten en overschotten op het gemeentelijke bijstandsbudget’.Meer informatie
 

Feiten & cijfers: leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond

Het databoek van Kinderen in Tel (KIT) brengt al jaren de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar de migratieachtergrond van kinderen en jongeren.Meer informatie
 

Gemeenten gebruiken kwart voorschot statushouders

Gemeenten hebben in 2016 maar 20 miljoen euro van de beschikbare 85 miljoen euro aan voorschotten voor de kosten van bijstandsuitkeringen voor statushouders gebruikt.Meer informatie
 

Uniforme uitstroomregel Praktijkroute

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet moest één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt opleveren en wordt uitgevoerd door gemeenten. Om te kunnen bepalen wat verstaan wordt onder die ‘onderkant’, is het al dan niet kunnen verdienen van het wettelijk minimumloon (WML) als uitgangspunt genomen. Mensen die aan deze voorwaarde voldeden konden worden opgenomen in een landelijk doelgroepregister (LDR) en zo een betere kans maken op de arbeidsmarkt. Dit LDR wordt beheerd door UWV. Er is destijds tevens vastgesteld dat wanneer iemand in het LDR op een gegeven moment wél het WML kon verdienen, dat deze persoon dan nog voor een periode van twee jaar in het register blijft staan en daarna verwijderd wordt; de zogenaamde ‘T plus 2 regel’.Meer informatie
 

Groen licht voor bijstandsexperimenten

De gemeenten Groningen, Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer krijgen toestemming van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om twee jaar lang te experimenteren met de uitvoering van bijstandsregels. De gemeenten Utrecht, Amsterdam en Nijmegen zitten nog in de wachtkamer. Andere gemeenten vinden de voorwaarden van het ministerie te streng en beginnen eigen experimenten.Meer informatie
 

Voldoende banen voor mensen met beperking ondanks achterstand bij overheid

Ook in 2016 hebben werkgevers in de markt meer banen voor mensen met een beperking ingericht dan in het sociaal akkoord met het kabinet is afgesproken. Daar staat tegenover dat overheidswerkgevers de doelstelling vorig jaar niet haalden. Dit blijkt uit cijfers van de zogenoemde tweemeting die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft doorgestuurd naar de Tweede Kamer.Meer informatie
 

G32: ‘Kwetsbare wijken aanpakken met slimme combinaties’

Woningcorporaties hebben minder geld beschikbaar om te investeren in kwetsbare wijken. Tegelijkertijd kampen deze wijken met dreigende segregatie en staat de veiligheid onder druk. Volgens de G32 kan het tij nog worden gekeerd door slimme combinaties van geld en maatregelen.Meer informatie
 

Aantal pleegouders daalt, gezamenlijke inzet nodig

Het aantal nieuwe pleeggezinnen in Nederland daalde in 2016 met 15% in vergelijking met 2015. Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen over een dreigend tekort. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die onder de Jeugdwet valt en daarmee onder verantwoordelijkheid van gemeenten.Meer informatie
 

Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs

Demissionair staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 20 juni 2017 de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. De voortgangsrapportage bevat voor gemeenten een aantal belangrijke punten, met name jeugdhulp en thuiszitters.Meer informatie
 

Lokale doorzettingskracht | personen met verward gedrag

‘Elke gemeente een regisseur die in kan grijpen als voor mensen met complexe problemen hulp te lang op zich laat wachten. Zorg voor lokale doorzettingskracht ook in de financiële afhandeling.’ Dat adviseert het Schakelteam Personen met Verward Gedrag aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ) en aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).Meer informatie
 

Eenvoud loont bij het voorkomen van schulden

Kleine schulden worden grote schulden. De schuldenproblematiek ontstaat vooral doordat overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven het te ingewikkeld hebben gemaakt. In een advies draagt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) concrete oplossingen aan om het voor mensen met eenvoudiger te maken.Meer informatie
 

Advies: afstemming tussen zorgwetten kan beter

De Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) vindt dat er meer samenhang moet komen tussen de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet publieke gezondheidszorg.Meer informatie
 

Kamer: stop gedwongen aanbesteding jeugdreclassering

Met een breed gesteunde motie hoopt D66-Kamerlid Ingrid van Engelshoven dat gedwongen aanbesteding van jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingstaken ten einde komt. De motie spoort minister Plasterk aan om hierover snel duidelijkheid te verschaffen aan gemeenten. 'Hij is daar verantwoordelijk voor en moet de vakministers achter de broek zitten.'Meer informatie
 

VWS: langjarige afspraken maken tussen gemeenten en zorgaanbieders

Gemeenten en zorgaanbieders moeten snel duidelijkheid verschaffen over de lengte van regionale wachtlijsten in de psychiatrische jeugdhulp. Zorgaanbieders die ‘vol’ zitten, moeten dit melden bij de gemeente. Gemeenten kunnen dan regionaal kijken of er meer budget voor psychiatrische jeugdzorg zal worden uitgetrokken. En gemeenten moeten met zorgaanbieders vaker langjarige contracten sluiten, om de ‘bedrijfsrisico’s’ van acute opvangplekken of sporadische zware zorg te ondervangen.Meer informatie
 

Advies: Geld (om te) zorgen

De opgave die gemeenten hebben in het sociaal domein is groot, maar het beleid van gemeenten heeft tijd nodig om vorm te krijgen. Daarvoor is onder meer rust en stabiliteit in budget en wet- en regelgeving nodig.Meer informatie
 

Van Rijn steunt afschaffen inkomensafhankelijke bijdrage

Gemeenten die genoeg hebben van alle gedoe rond de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo en deze willen afschaffen, krijgen de steun van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Gemeenten kunnen ook alleen een vaste eigen bijdrage vragen, die wettelijk maximaal 17,50 euro per vier weken bedraagt. Van Rijn reageert op het beleid van de gemeente Leerdam, waar de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo begin 2017 is afgeschaft.Meer informatie
 

SZW: macrobudget bijstand nog aangepast

Volgens het ministerie van SZW wordt het macrobudget voor de uitvoering van de bijstand voor 2017 nog aangepast. Veel gemeenten kampen met oplopende tekorten en riepen het kabinet 15 juni jl. nog op die te repareren. Voor extra kosten voor statushouders in 2016 zijn voorschotten beschikbaar. ‘Daar maken gemeenten maar beperkt gebruik van.’Meer informatie
 

Werkloosheid onder jongeren laagst sinds 2009

De werkloosheid is in het afgelopen kwartaal vooral onder jongeren gedaald. Het percentage werkloze jongeren nam af van 9,7% in februari tot 9% procent in mei.Meer informatie
 

Woonomgeving steeds belangrijker voor ouderen

De relatie tussen ouderen en hun woonomgeving staat centraal in het magazine ‘Oud worden in Nederland’. Hierin belichten het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Platform31 (kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling) vanuit verschillende invalshoeken het belang van buurten en dorpen voor zelfstandig wonende ouderen.Meer informatie
 

Gemeente biedt steun na partnerverlies

Wie een levenspartner verliest, heeft steun nodig. Steun in het omgaan met het verdriet, steun bij de enorme lijst met praktische beslommeringen die op een weduwe of weduwnaar af komen en steun om op een gegeven moment ook weer vooruit te kunnen kijken.Meer informatie
 

Meeste Syrische asielzoekers hebben eigen woonruimte

Het merendeel van de tussen 2014 en medio 2016 in ons land aangekomen Syrische en Eritrese asielzoekers heeft een verblijfsvergunning gekregen. De meeste Syriërs hebben ook een eigen woonruimte, Eritrese asielzoekers vinden wat moeilijker een eigen woonplek. Beide groepen zijn na anderhalf jaar veelal nog afhankelijk van een uitkering. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Veiligheid en Justitie (VenJ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onderzocht hoe het asielmigranten vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen.Meer informatie
 

Benut de kansen van de flexibele arbeidsmarkt

De huidige re-integratiedienstverlening van UWV en gemeenten past niet bij de steeds flexibelere arbeidsmarkt. Terwijl volgens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) juist daar de meeste kansen liggen voor werkzoekenden. Onvoldoende kennis van de arbeidsmarkt, gebrekkig inzicht in het eigen klantenbestand en een complex re-integratie-instrumentarium staan een soepele koppeling van werkgevers en werklozen in de weg.Meer informatie
 

Compensatie voor tekort Jeugdzorg in Meicirculaire 2017

Voor gemeenten met een groot tekort in hun jeugdbudget voor voogdij en 18+ jongeren hebben het ministerie van VWS en de VNG een compensatieregeling in het leven geroepen. Het betreft een compensatie voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Wilt u weten of uw gemeente in aanmerking komt voor deze compensatieregeling? Neem contact op met Nautus.Meer informatie
 

Rekenkamer komt met kritiek op bureaucratie rond banenafspraak

‘De banenafspraak komt nog onvoldoende uit de verf.’ Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het kader van Verantwoordingsdag.Meer informatie
 

Aantal bijstandsontvangers stijgt verder

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 474 duizend. Dit zijn er 15 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen, het aantal bijstandsontvangers met een Nederlandse of westerse achtergrond is gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers over de bijstand.Meer informatie
 

Herziening woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Minder administratieve lasten voor ‘kleinere’ jeugdhulpverleners in het sociaal domein en het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet krijgt een praktischer invulling. Dat is de uitkomst van het algemeen overleg op 8 juni jl. tussen demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Meer informatie
 

Bijna miljard extra voor gemeenten

Voorlopig ziet het er financieel gezien goed uit voor de gemeenten. Uit de meicirculaire blijkt dat ze tot 2022 opgeteld 961 miljoen euro extra krijgen van het rijk. Voor wat het waard is, want in 2020 dreigt er veel te gaan veranderen.Meer informatie
 

Mantelzorgboete gaat niet door

De mantelzorgboete zou in 2019 ingaan, maar wordt door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken net voor het scheiden van de regering ingetrokken. Ouderen kunnen nu bij hun kinderen wonen zonder dat ze gekort worden op hun AOW-uitkering.Meer informatie
 

Knelpunten sociaal domein: Kamerdebat met minister Plasterk

De Tweede Kamer en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK) bespraken 31 mei jl. de stand van zaken in het sociaal domein. Tevoren hadden de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en individuele gemeenten met dreigende tekorten gevraagd om een verlichtingsfonds voor het oplossen van acute financiële problemen. In dit bericht meer over het Kamerdebat.Meer informatie
 

Achterstand huisvesting vergunninghouders bijna ingelopen

De achterstand bij de huisvesting van vergunninghouders is bijna ingelopen. Dat meldt het platform Opnieuw Thuis.Meer informatie
 

Gemeenten lichten mantelzorgers niet goed voor

Het merendeel van de gemeenten heeft een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Maar ze vergeten diezelfde mantelzorgers hierover te informeren. Uit onderzoek blijkt dat 78% van de gemeenten mantelzorgers onvolledig informeert over deze gratis verzekering.Meer informatie
 

Onderzoek: wachtlijsten jeugdhulp niet altijd te vermijden

Ook na de decentralisatie zijn er wachtlijsten in de jeugdhulp. Een wachttijd is onvermijdelijk, omdat de Jeugdwet vraagt om passende, integrale hulp in combinatie met een fluctuerende hulpvraag. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).Meer informatie
 

SZW: Nog geld en ruimte voor experimenten bijstand

Zeven gemeenten hebben zich bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld omdat ze willen experimenteren met de bijstand. Er is ruimte en geld voor meer experimenten, meldt het ministerie, want in totaal zouden zo’n 25 gemeenten een experiment mogen opzetten. Als ze aan de voorwaarden van SZW voldoen.Meer informatie
 

Nautus-stress test

Herkent u het beeld van teruglopende bijdragen vanuit het Rijk, terwijl het beroep op de voorzieningen in het kader van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet juist toeneemt? Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een situatie waarin de (financiële) houdbaarheid van uw beleid en organisatie rond de drie D’s onder druk komt te staan. Inzicht in de uitdagingen waarvoor uw gemeente staat vanuit zowel financieel als beleidsmatig perspectief zijn van groot belang. Dit inzicht stelt u in staat om de (politieke) keuzes te definiëren waarvoor u als gemeente staat.Meer informatie
 

Klijnsma blijft met Utrecht in gesprek over bijstand

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijft met de gemeente Utrecht in gesprek over de manier waarop de gemeente wil experimenteren met een soepeler bijstandsbeleid. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van de VVD. Utrecht wilde met experimenten beginnen maar heeft de pilot stopgezet omdat er nog overlegd werd met de gemeente.Meer informatie
 

Pilot Zoetermeer combineert hulp en zorg

In een pilot combineert de gemeente Zoetermeer huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging door deze ondersteuning door één persoon te laten doen. In het project Verzorgd Thuis werkt de gemeente samen met twee zorgverzekeraars en zorgorganisatie Vierstroom. De eerste indruk is dat cliënten veel gelukkiger zijn met deze nieuwe werkwijze.Meer informatie
 

2,5 miljoen Nederlanders laaggeletterd, arm en ongezond

Miljoenen Nederlanders zijn laaggeletterd, arm en ongezond. Dat leidt tot afname van gevoel van waardigheid en minder vertrouwen in instituties en de overheid. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek.Meer informatie
 

Inwoners Ede zijn het gelukkigst

De inwoners van Ede, een middelgrote stad in Gelderland, zijn de gelukkigste Nederlanders. Dat staat in de Atlas voor gemeenten, die 18 mei jl. is verschenen. Alphen aan den Rijn en Amstelveen staan in dat overzicht tweede en derde.Meer informatie
 

Adviesraad: te vroeg voor oordeel over decentralisaties

Raadsleden zijn bijna ‘collectief zoekende’ naar hun verantwoordelijkheid en rol bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. ‘Ze worstelen met de vragen die ze moeten stellen en naar instrumenten om relevante gegevens te krijgen en sturing te geven’, zegt Albertine van Vliet, lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).Meer informatie
 

Ouderen, naasten en zorgverleners ervaren grote knelpunten

Ouderen met een kwetsbare gezondheid, hun naasten en zorgverleners lopen tegen grote knelpunten aan in de zorg en ondersteuning. Ouderen hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan dat buren, familie en vrienden kunnen bieden. Ook ontbreken volgens ouderen en naasten passende hulp en hulpmiddelen van de gemeente, en zijn er te weinig woonplekken die aansluiten bij de zorg en ondersteuning die kwetsbare ouderen nodig hebben.Meer informatie
 

‘Gemeenten, start vervolghulp al vóór vertrek uit vrouwenopvang’

Moeders met kinderen die in de vrouwenopvang hebben gezeten en daarna verhuizen naar een andere regio, lopen het grootste risico op nieuwe problemen. Vervolghulpverlening, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, zou daarom al moeten starten vóórdat zij de vrouwenopvang verlaten. Gemeenten en wijkteams spelen daar een belangrijke rol bij.Meer informatie
 

Samen werken aan werk - Psychische aandoeningen en werk: wat we weten, wat we kunnen doen

Onlangs is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het rapport 'Samen werken aan Werk' uitgebracht. Daarin staan ervaringen en tips van professionals uit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Werk & Inkomen over hoe beter samen te werken, zoals opgetekend in de regionale werkateliers die de Programmaraad organiseerde.Meer informatie
 

AMC onderzocht en vond: Gezonder met meer vrienden, familie en kennissen

Sociaal werk dat mensen helpt hun netwerk te vergroten kan ze helpen zich gezonder te voelen. Onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum (AMC) stelden vast dat de deelnemers meer zelfvertrouwen kregen en minder depressief werden. Huisartsen zouden er een effectief medicijn bij kunnen hebben.Meer informatie
 

Werkloosheid daalt opnieuw

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in april 2017 uit op 456 duizend, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is 5,1% van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand toegenomen. UWV telde eind april 401 duizend WW-uitkeringen (Werkloosheidswet).Meer informatie
 

Samenwerking kinderopvang en onderwijs

De doelen die het primair onderwijs en de kinderopvang nastreven, overlappen voor een belangrijk deel: voor beide sectoren is het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen en dat ouders in staat zijn om arbeid en zorg te combineren. (Meer) samenwerking tussen opvang en onderwijs lijkt daarom logisch – zowel tussen voorschoolse voorziening en basisschool, als tussen basisschool en buitenschoolse voorziening. Het is echter niet duidelijk wat de opbrengsten van meer samenwerking zijn voor kinderen en hun ouders. Deze policy brief wil daarom een helder beeld scheppen over de voor- en nadelen van verschillende samenwerkingsvormen.Meer informatie
 

Resultaten bestuurlijk overleg financiën Jeugdhulp en Wmo

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hadden donderdag 11 mei jl. een bestuurlijk overleg over de financiën voor Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over 2018. Hieronder de resultaten. Over een aantal punten is nog geen akkoord bereikt, die komen aan de orde in een bestuurlijk overleg op donderdag 18 mei as. Het zal dan vooral gaan over de indexatie 2018 en de loon-prijsontwikkeling, en over de tekorten van gemeenten die met het AEF-rapport ('3D-tekorten') zijn geïdentificeerd.Meer informatie
 

Arbeidsmarkt herstelt zich verder van gevolgen crisis

De Nederlandse arbeidsmarkt is in 2016 in veel opzichten de economische crisis te boven gekomen. De arbeidsdeelname is echter nog steeds lager dan in 2008, net voor het uitbreken van de crisis. Het aantal werklozen was in 2016 ruim anderhalf keer zo groot als toen, vooral door een sterke groei van de langdurige werkloosheid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2016’.Meer informatie
 

Probleem van wijkteam is om de casus af te ronden

Het lukt heel goed met de ‘nabijheid’ tussen professional en cliënt. Zo goed zelfs, dat juist door die betrokkenheid bij de cliënt het vaak moeilijk wordt voor de sociale professional om de ondersteuning af te ronden. Tegelijk is er onvrede in het wijkteam: aan welzijnswerk komen sociaal werkers niet toe. Aldus Femmianne Bredewold, spreker op het congres: ‘Het wijkteam onder de loep’.Meer informatie
 

Werkgevers akkoord met uitvoering derde WW-jaar met inachtneming zorgpunten

Zowel het bestuur van MKB-Nederland als dat van VNO-NCW (werkgeversorganisatie) heeft vanavond met inachtneming van een aantal duidelijke uitgangspunten ingestemd met de inrichting van een centrale uitvoeringsfaciliteit voor een private aanvulling op de WW. Het is uiteindelijk aan cao-partijen om de keuze te maken om al dan niet van deze faciliteit gebruik te maken. Werknemers betalen de premie, die maximaal 0,75% van het loon kan bedragen.Meer informatie
 

Nieuwe subsidie voor kinderen in armoede

Demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljoen euro uit om te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. Per jaar is er 5 miljoen euro beschikbaar. Maatschappelijke organisaties kunnen binnenkort aanspraken maken op dit geld door middel van een subsidieaanvraag.Meer informatie
 

‘Register voor Wmo-consulenten noodzakelijk’

Een register waarin gemeenten kunnen zien of consulenten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) de juiste scholing of ervaring hebben kan gemeenten een hoop kosten besparen, denkt directeur Miquel Wijngaards van Kenniscentrum WMO.Meer informatie
 

Rijk wil beperking administratieve lasten bij gemeenten kunnen afdwingen

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil kunnen afdwingen dat gemeenten vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein terugdringen. Een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt, is in de maak. Dat antwoordt de PvdA-bewindsman op vragen van het Kamerlid René Peters (CDA) over de aanhoudende problemen in de jeugdzorg.Meer informatie
 

‘Verlichtingsbudget voor gemeenten met 3D-tekort’

Het kabinet moet zorgen voor een zogeheten verlichtingsbudget waar gemeenten met financiële tekorten in het sociaal domein een beroep op kunnen doen. Het verlichtingsbudget zou de komende vier jaar beschikbaar moeten komen. Onder voorwaarden zouden gemeenten met grote tekorten er een beroep op moeten kunnen doen.Meer informatie
 

Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking

Ondernemers willen minder bureaucratie bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor jongeren die nu vanuit het speciaal onderwijs vaak thuis komen te zitten. Dat schrijven werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland (Midden en Kleinbedrijf) en LTO Nederland (Land- en Tuinbouw Organisatie) in een tienpuntenplan dat 4 mei jl. werd aangeboden aan de nieuwe Tweede Kamer. Het plan is gebaseerd op de praktijkervaringen van ondernemers met de zogenoemde Banenafspraak.Meer informatie
 

Robbe: ‘Aanbesteding zorg is niet verplicht’

Nederlandse gemeenten zijn niet verplicht om de zorg in het sociaal domein aan te besteden. Er zijn andere manieren om de dienstverlening goed te regelen binnen de bestaande infrastructuur. Dat zegt advocaat Tim Robbe.Meer informatie
 

Frauduleuze aanbieder in zorg rukt op

Gemeenten doen vaker beroep op het Ondersteuningsteam Fraudesignalen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met de zorgverzekeraars wil de gemeentekoepel nu een ‘waarschuwingsregister’ over malafide zorgaanbieders opzetten.Meer informatie
 

Korting bijstandsuitkering voor dragen nikab toegestaan

Een moslima die tijdens een werktraining weigerde haar gezichtsbedekkende kleding (nikab) af te doen, mocht worden gekort op haar bijstandsuitkering.Meer informatie
 

Voorwaarden vangnetuitkering 2017 aangescherpt: gemeenten moeten nu al in actie komen om afwijzing te voorkomen

Het CBS verwacht dat in 2017 het aantal bijstandsgerechtigden verder stijgt. Dat kan tot gevolg hebben dat uw gemeente te maken krijgt met een tekort op het budget voor bijstandsverlening (Pw-budget, het vroegere BUIG-budget). Gemeenten die een tekort verwachten kunnen een aanvullende uitkering aanvragen bij het Rijk. De regels voor deze aanvullende uitkering zijn met ingang van 2017 aangescherpt. Nautus vergroot graag uw inzicht in de werking van de nieuwe vangnetregeling en de effecten voor uw gemeente.Meer informatie
 

Presentatie rapport over redzaamheid

Naast denkvermogen is ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk om aan de hoge eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt.Meer informatie
 

Geen eenduidig landelijk beeld schuldhulpverlening

‘Hoe groot is de instroom, doorstroom en uitstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening op landelijk niveau, en wat zijn de resultaten en uitgaven?’ Dat was de centrale onderzoeksvraag van het onderzoek naar schuldhulpverlening in Nederland. Maar wat blijkt: op die vraag is geen antwoord te geven. De meest gemeenten specificeren de kosten niet in openbare stukken. 'Dit is een groter drama dan gedacht.'Meer informatie
 

Klijnsma steunt behoud sw-infrastructuur

Staatssecretaris Jetta Klijnsma is het van harte eens met de oproep van 269 wethouders in het manifest ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ aan politieke partijen te waarborgen dat de huidige infrastructuur voor sociale werkvoorzieningen (sw) landsdekkend blijft bestaan. Verder lijkt een actualisering van de raming wet sociale werkvoorzieningen (wsw) uit 2012 haar niet nodig.Meer informatie
 

Hoogste werkloosheid in Rijnmond

In de regio Rijnmond, met Rotterdam, is in 2016 de werkloosheid het hoogst; 8,2%. In Rotterdam is het werkloosheidspercentage 11,3%. Dat is het hoogste percentage van alle gemeenten. De werkloosheid in Nederland was gemiddeld 6,0% in 2016. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste regionale werkloosheidscijfers.Meer informatie
 

Actie tegen kindermishandeling

Groningen heeft als eerste gemeente het Keurmerk ‘Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld’ ontvangen. In de meldcode staat beschreven waaraan ambtenaren signalen kunnen herkennen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en wat ze dan kunnen en moeten doen.Meer informatie
 

Minder mantelzorgers vragen ondersteuning

Het aantal mensen dat mantelzorg krijgt, is fors toegenomen. Mantelzorgers kunnen hun taken beter aan dan twee jaar geleden (in 2015) én hebben minder behoefte aan mantelzorgondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek van een onderzoeksbureau.Meer informatie
 

Banenafspraak: overheid blijft achter

Een aantal arbeidsmarktregio’s creëert genoeg banen voor arbeidsbeperkten, een aantal blijft achter. Eind april verschijnen belangrijke cijfers over het vierde kwartaal 2016. Aanjagers Hans Spigt en Aart van der Gaag en Cedris-directeur Jan-Jaap de Haan maken de tussenstand op.Meer informatie
 

Zorg kwetsbare gezinnen onder druk

De meest kwetsbare gezinnen worden nog onvoldoende geholpen door de wijkteams. Het uitgangspunt ‘één-gezin-één-plan-één-regisseur’ komt niet goed van de grond. Gemeenten moeten veel beter kijken of de sociale wijkteams die kwetsbare gezinnen echt vooruit helpen.Meer informatie
 

Benodigde vervolgstappen financiële tekorten sociaal domein

Een fors aantal gemeenten voorziet significante meerjarige financiële tekorten in het sociaal domein ('3D-breed'). Dit vraagt om actie van het kabinet om te zorgen dat de transitie en transformatie van het sociaal domein niet in gevaar komen.Meer informatie
 

Handige interventiewijzer voor participatie vluchtelingen

‘De interventiewijzer is voor gebruikers een inspiratiedocument’, zegt de leider van dit project van Kennisplatform Integratie & Samenleving. In de wijzer zijn verschillende interventies opgenomen. ‘Leidraad bij de keuze is dat de interventies betrekking hebben op vluchtelingen en dat ze goed zijn beschreven of goed zijn onderbouwd met een overdraagbaar document. En dat er sprake is van een flinke reikwijdte, het aantal mensen dat je met je methode bereikt’, aldus de projectleider. De samenstellers van de interventiewijzer hebben geput uit de databank effectieve interventies en interventies van onder meer het Nederlands Jeugdinstituut, Vluchtelingenwerk Nederland en Vilans.Meer informatie
 

Volledige registratie bijstandspopulatie bij UWV gerealiseerd

De samenvoeging van het aanvragen van de bijstandsuitkering en de registratie als werkzoekende bij het UWV is voltooid. Bovendien wordt dat bestand vergeleken met de polisadministratie van bijstandsgerechtigden. Hiermee worden gemeenten ondersteund bij de handhaving op de wettelijke registratieplicht.Meer informatie
 

Wijkteams geven zichzelf een 7,7

Sociale wijkteams zijn over het algemeen zeer tevreden over de eigen prestaties. Gemiddeld geven ze zichzelf een 7,7. De teamleden zijn het meest positief over de teamleider, de mate van zelfmanagement en de doelgerichte samenwerking binnen het eigen team.Meer informatie
 

Nautus bijdrage: Het machtige speelveld van het lokaal bestuur

De afgelopen jaren zijn er steeds meer geld en verantwoordelijkheden in het sociaal domein overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. Gemeenten hebben hiermee in principe een grotere machtspositie gekregen. Maar werkt dat ook zo in de praktijk? En wat als we verder vooruit kijken? Een verkenning van het machtige speelveld van het lokaal bestuur.Meer informatie
 

Gemeenten accepteren beperkingen bijstandpilots

Liever hadden de initiatiefgemeenten meer experimenteerruimte gekregen voor pilots met maatwerk in de bijstand dan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van staatssecretaris Klijnsma toelaat. Wethouder Gubben van de gemeente Wageningen: ‘Dit is het maximaal haalbare’.Meer informatie
 

Rechtsbescherming cliënten nog altijd niet goed geregeld

‘Door over te stappen van gelijkheid zonder aanziens des persoons naar gelijkheid die rekening houdt met de noden, mogelijkheden en omstandigheden van het geval, is de rechtsbescherming van de burger onder druk komen te staan.’ Dat concludeert de Raad van State in haar Vierde beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen. Gjalt Schippers licht deze beschouwing toe.Meer informatie
 

Arbeidsmarkt trekt aan, maar niet iedereen profiteert

Ondanks de groei van de Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Daarmee dreigt maatschappelijke uitsluiting voor groepen die in de crisis hun arbeidsmarktpositie zagen verslechteren, zoals laaggeschoolden, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-westerse migranten. Dat staat in de Arbeidsmarktanalyse 2017 die UWV 11 april heeft gepubliceerd. Het rapport beschrijft de belangrijkste uitdagingen voor de Nederlandse arbeidsmarkt.Meer informatie
 

Eerste SZW Verzamelbrief aan gemeenten van 2017 verschenen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) licht de gemeenten via deze Verzamelbrief in over talrijke onderwerpen binnen het domein werk en inkomen.Meer informatie
 

Extra middelen naar de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s

Om de kansen van de aantrekkende arbeidsmarkt zo goed mogelijk te benutten is het belangrijk dat partijen in de 35 arbeidsmarktregio’s samenwerken om de vraag naar en het aanbod van mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij elkaar te brengen.Meer informatie
 

Meer klachten over gemeenten bij ombudsman

De nationale ombudsman kreeg het afgelopen jaar bijna 5.900 klachten binnen over de gemeenten. Dat zijn er meer dan het jaar ervoor, toen 4.735 klachten over de gemeenten werden geregistreerd. In 2016 hielp de nationale ombudsman 35.000 mensen op weg die vastliepen bij de overheid.Meer informatie
 

Kinderombudsman: ‘investeer in transformatie jeugdhulp’

Een nieuw kabinet moet investeren in de transformatie van de jeugdhulp. Ook moet het zijn regierol steviger oppakken. Dat schrijft de Kinderombudsman in een brief aan informateur Edith Schippers.Meer informatie
 

Juist extra troubles in paradise

Achterstandsjongeren die verhuizen naar een rijkere buurt gaan eerder meer dan minder probleemgedrag vertonen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit onderzoek van de TU Delft.Meer informatie
 

Gemeenten willen einde aan chaos bij inburgering

Nieuwkomers moeten zelf de taal leren en zelf meedoen in Nederland. Maar het lukt de meerderheid niet een passende inburgeringscursus te vinden op de ondoorzichtige markt. Via omwegen en achterdeurtjes proberen gemeenten weer grip te krijgen op de inburgering.Meer informatie
 

Tweede Kamer maakt controversiële onderwerpen bekend

Nu het kabinet-Rutte II demissionair is, heeft de Tweede Kamer een lijst met onderwerpen controversieel verklaard. Deze onderwerpen worden niet meer behandeld totdat er een nieuw kabinet is aangesteld. De verwachting is dat het nieuwe kabinet voor deze onderwerpen andere keuzes maakt. Voor het sociaal domein raakt dit onder andere het schuldenbeleid, de eigen bijdrage en de pgb.Meer informatie
 

3D-denktank rekenkamer in wording

De lokale rekenkamers richten samen een 3D-denktank op. Doel is kennis en ervaring over de decentralisatie van het sociaal domein te delen en te verspreiden.Meer informatie
 

Cijfers over inburgering per gemeente online

Cijfers over inburgeringsplichtigen en hun vorderingen, slagingscijfers voor het examen, verleende vrijstellingen en het aantal opgelegde boetes voor het niet voldoen aan de inburgeringsplicht staan vanaf woensdag 12 april online.Meer informatie
 

Jeukwoorden bij werkgeversdienstverlening

Tien woorden waarvan werkgevers de kriebels krijgen….Meer informatie
 

Wethouders uiten noodkreet over financiering Participatiewet

‘Het wordt gemeenten financieel onmogelijk gemaakt werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden’. Deze noodkreet uiten wethouders uit 209 gemeenten in een gezamenlijk manifest.Meer informatie
 

'Jeugdwet heeft breed draagvlak, maar knelpunten in de uitvoering zijn hardnekkig'

Dat stelt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in haar derde jaarrapportage die 30 maart jl. aan de verantwoordelijke bewindslieden van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en Veiligheid & Justitie (VenJ) zijn aangeboden. Voorzitter Marjanne Sint: ‘De filosofie van de Jeugdwet wordt breed gedeeld. Gemeenten, aanbieders van jeugdhulp en instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering erkennen allemaal dat vroegtijdige interventies, op maat en dichtbij het kind helpen te voorkomen dat in het latere leven zich veel ernstiger problemen voordoen. Maar draagvlak alleen is niet genoeg. De TAJ signaleert dat een aantal knelpunten een structureel karakter dreigt te krijgen. Die moeten gemeenten en jeugdhulpaanbieders dringend aanpakken.’Meer informatie
 

Jeugdaanbieders willen extra geld voor vernieuwing

Jeugdzorg Nederland (JZN) wil extra (rijks)geld voor vernieuwing van de jeugdhulp. De liquiditeitsproblemen van aanbieders van specialistische aanbieders moeten en kunnen snel worden opgelost. De oproep om desnoods onder wettelijke dwang een einde te maken aan de bureaucratie valt in goede aarde.Meer informatie
 

Arnhem bindt strijd aan tegen schuldenstress

Arnhem startte op 1 april jl. met de proeftuin Vroegsignalering Risicovolle Schulden. Met de methode ‘Vroeg erop af’ moet worden voorkomen dat er problematische schulden in gezinnen ontstaan.Meer informatie
 

Maatschappelijke alliantie: inburgering terug naar gemeenten

In navolging van de Algemene Rekenkamer pleit nu ook een brede maatschappelijke alliantie ervoor om gemeenten de regierol te geven bij het inburgeringsbeleid. Organisaties uit onderwijs, vluchtelingenhulp en gemeenten luiden de noodklok vanwege de tegenvallende resultaten bij inburgering.Meer informatie
 

Factsheet over onderzoek in verband met budget BW/MO

Welk onderzoek wordt gedaan als input voor het nieuwe verdeelmodel voor het budget voor beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en Wmo? De factsheet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 'Onderzoeken in verband met budget BW/MO' geeft hiervan een overzicht.Meer informatie
 

Adviescolleges pleiten voor snelle inburgering vluchtelingen

De voorzitters van vijf adviescolleges hebben bij aankomend informateur Edith Schippers gepleit voor snelle integrale inburgering van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving.Meer informatie
 

Top 10 maatregelen om beroep op bijstand terug te dringen

Intensiever contact met werkgevers onderhouden, parttime en flexibel werk stimuleren en verplichtingen van bijstandsgerechtigden strenger handhaven. Dit zijn een paar van de maatregelen die gemeenten in 2015 namen om hun tekort op de bijstand te beperken. Divosa bracht deze en meer maatregelen in kaart in de factsheet ‘Maatregelen om beroep op bijstand terug te dringen’.Meer informatie
 

Divosa vraagt Senaat kritische beschouwing verdringingstoets

De Eerste Kamer is 28 maart jl. gestart met de behandeling van de Wet verdringingstoets. Divosa vraagt in een brief om het wetsvoorstel uitgebreid te behandelen. Volgens voorzitter Erik Dannenberg beperkt de toets de kansen op werk voor mensen in de bijstand. Hierdoor ontstaan nieuwe en grotere problemen op andere terreinen. Wat hem betreft zijn extra regels niet nodig en zijn ‘de bijwerkingen van deze toets erger dan de kwaal’.Meer informatie
 

Onveilige wijken blijven achter door gebrek aan participatie

Niet alle burgers kunnen een bijdrage leveren aan hun buurt, stelt onderzoeker van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) Lonneke van Noije. Sommigen willen dat ook niet. Een veilige wijk is pas het begin.Meer informatie
 

Drempel moratorium moet omlaag

Het is mooi dat het breed wettelijk moratorium er eindelijk is gekomen per 1 april jl., maar er valt nog wel wat aan te verbeteren. Dat vindt de NVVK, de belangenvereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. ‘We willen schuldhulpverlening eenvoudiger maken en dan helpt het niet dat dit nieuwe instrument toch weer vrij complex is’, aldus voorzitter Joke de Kock.Meer informatie
 

Wat hebben de politieke partijen in petto voor het sociaal domein?

Sprank (het verenigingsblad van Divosa dat samen met Stimulansz wordt uitgegeven) ploos de verkiezingsprogramma’s van de grote partijen voor u door en zet hier hun standpunten op een rij. Waar zet de PvdA op in als het gaat om participatie? Wat wil het CDA met schuldhulpverlening? En blijft de VVD zo streng op handhaving?Meer informatie
 

Gelijke vrijwilligersvergoeding voor alle bijstandsgerechtigden

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal 150 euro per maand met een maximum tot 1.500 euro per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past binnenkort de regels aan.Meer informatie
 

Bekendmaking kader financiële impuls stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen

Een groeiende groep mensen in Nederland heeft te kampen met psychische problemen. Psychische aandoeningen zijn inmiddels de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid. En veel mensen met een bijstandsuitkering hebben psychische problemen.Meer informatie
 

VNG-reactie op advies Actal over regeldruk decentralisaties

Actal (adviescollege toetsing regeldruk) deed onderzoek naar de regeldruk voor burgers na de invoering van de decentralisaties. Hun adviesrapport levert een aantal nuttige aanbevelingen op voor gemeenten en Rijk. In dit bericht kunt u de reactie van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) lezen.Meer informatie
 

Werkwijzer Jongeren beschrijft alle stappen op weg naar participatie

Hoe ondersteun je jongeren naar maatschappelijke participatie in de vorm van werk, opleiding of ondernemerschap? Wat is er voor nodig om ze te bereiken en je een beeld te vormen van wat ze willen en kunnen? En hoe formuleer je een plan van aanpak en begeleid je jongeren bij het uitvoeren van dat plan? De Werkwijzer Jongeren laat zien wat professionals het best kunnen doen om álle jongeren te laten participeren in de maatschappij. Ook die jongeren die uit beeld dreigen te raken. Een nieuwe titel in de serie werkwijzers van Divosa.Meer informatie
 

Eindevaluatie SW-sectorplannen aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma

De financiële middelen dienden als smeermiddel om concrete projecten van de grond te krijgen, gericht op een intensievere samenwerking tussen Cedris-leden onderling en met werkgevers in de regio’s.Meer informatie
 

Breed moratorium 1 april in werking

Het breed moratorium dat mensen die in de schulden zitten zes maanden een ‘adempauze’ moet geven, treedt per 1 april 2017 in werking. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.Meer informatie
 

Gesubsidieerd werk is geen onrechtmatige staatssteun

Wanneer iemand een gesubsidieerde baan aangeboden krijgt om werkervaring op te doen, kan hij deze niet weigeren met als argument dat gesubsidieerd werk neerkomt op onrechtmatige staatssteun. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep eind februari jl. geoordeeld.Meer informatie
 

Cliëntenparticipatie in de arbeidsmarktregio’s

Cliëntenraden lijken nog weinig betrokken bij afspraken op regionaal niveau. Zij oefenen hierdoor mogelijk weinig invloed uit op de vorming en kwaliteit van regionaal beleid en gezamenlijke dienstverlening.Meer informatie
 

Handreiking voor dienstverlening aan werkgevers

Arbeidsmarktregio's spannen zich in om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Essentieel voor het succes is een goede werkgeversdienstverlening. In deze handreiking staan handige tips op basis van diverse onderzoeken over werkgeversdienstverlening. Bij de tips, feiten, cijfers en checklist in de handreiking staat een verwijzing opgenomen naar het onderzoek waar de opgenomen informatie is terug te vinden. Zo kunt u eenvoudig herleiden in welke context deze informatie tot stand is gekomen en op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd.Meer informatie
 

Pak armoede aan: zorg dat iedereen kan meedoen

‘Betaal ik deze rekening of laat ik eerst de fiets repareren? Vervang ik mijn winterjas of reserveer ik dat geld voor bijles voor mijn zoon? Zal ik de medicijnen maar even laten zitten, avondeten is nu veel belangrijker.’Meer informatie
 

Financieel paspoort in ontwikkeling

Een financieel paspoort in de vorm van een app moet mensen die in de schulden zitten meer inzicht bieden in hun situatie. Het idee is om de ‘schoenendoos vol papieren rekeningen, afschriften en overzichten’ te vervangen door een app. De ontwikkelaars hopen dat zoveel mogelijk gemeenten meedoen, zo meldt Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).Meer informatie
 

Te lang opgenomen door gebrek ambulante ggz-zorg

De ambulante zorg voor ggz-patiënten (Geestelijke Gezondheidszorgpatiënten) is nog lang niet overal goed voor elkaar. Daarom blijven patiënten veel langer dan nodig is, opgenomen in een instelling. Aldus het Zorginstituut Nederland in een rapport.Meer informatie
 

Ouderen hebben info nodig over langer thuis wonen

De helft van de 50–plussers denkt dat de huidige woning niet geschikt is om te blijven wonen als ze zorgbehoeftig worden. Maar nog geen 10% van de senioren gaat ook daadwerkelijk informatie zoeken over mogelijkheden om langer thuis te wonen.Meer informatie
 

Experimenten met de Participatiewet

Op 1 maart 2017 zijn het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en de Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet gepubliceerd. Deze treden op 1 april 2017 in werking. Met het besluit maakt de regering het voor gemeenten mogelijk om te onderzoeken wat het beste werkt om mensen naar werk toe te leiden.Meer informatie
 

Beeld budgetoverschot zorg gemeenten ‘sterk vertekend’

Minister Plasterk erkent dat gemeenten in 2015 minder fors geld hebben overgehouden op het zorgbudget dan eerder gesuggereerd. In een brief aan de Tweede Kamer nuanceert hij het eerder door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar buiten gebrachte overschot van 1,2 miljard euro. Hij laat in het midden wat het uiteindelijke saldo dan wel is.Meer informatie
 

Ombudsman: Gemeenten moeten burgers met problemen actiever helpen

Gemeenten moeten problemen van hulpbehoevende burgers actiever opsporen en helpen. Dat zegt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoeksrapport dat 2 maart jl. is gepubliceerd. Hij constateert dat burgers onvoldoende weten waar en wanneer ze moeten aankloppen met hun problemen.Meer informatie
 

Herverdeling in Nederland naar draagkracht

Nederlandse huishoudens droegen in 2014 circa 250 miljard euro af aan de overheid in de vorm van premies, belastingen en eigen bijdragen. Zij ontvingen ook circa 250 miljard euro aan uitkeringen door het gebruik van publieke voorzieningen. Huishoudens met een laag inkomen ontvangen meer van de overheid dan huishoudens met een hoog inkomen. Dit spoort met het in Nederland breed gedragen uitgangspunt van ‘ontvangen en heffen naar draagkracht’. Huishoudens met een middeninkomen hebben het minst profijt van de overheidsuitgaven aan publieke voorzieningen, 21% van het profijt van de overheid voor 30% van de huishoudens met een middeninkomen. Dit komt het duidelijkst naar voren bij wonen. Huishoudens met een middeninkomen ontvangen minder profijt van het overheidsingrijpen op de markt voor koop- en huurwoningen dan lage en hoge inkomens. De woningmarkt is voor middeninkomens minder betaalbaar en toegankelijk. Oudere huishoudens, huishoudens met een werkloze hoofdkostwinner en huishoudens met veel kinderen zijn vaak netto-ontvangers van overheidsuitgaven. Huishoudens met een werkende hoofkostwinner, een inkomen uit arbeid van meer dan 30.000 euro en weinig kinderen dragen vaak netto af aan de overheid.Meer informatie
 

Update kennisdocumenten Participatiewet en Wet banenafspraak

De Participatiewet, de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en het instrument beschut werk zijn vanaf januari 2017 aangepast. Dit is gebeurd naar aanleiding van praktijksignalen.Meer informatie
 

Wmo en Jeugdwet schreeuwen om juridische finetuning

De hoogste bestuursrechter heeft inmiddels twee ‘losse eindjes’ in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 afgedicht. Het zal niet de laatste keer zijn, voorzien advocaten. Ook in de Jeugdwet zitten enkele hiaten die om richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) schreeuwen.Meer informatie
 

SZW moet experimenteerwet bijstand verduidelijken

Het rijk kan gemeenten die mee willen doen aan de experimenten met bijverdienen in de bijstand niet op voorhand uitsluiten omdat ze bijstandsgerechtigden niet om een tegenprestatie vragen. Dat schrijft de Raad van State in een advies over de wet.Meer informatie
 

Onderzoek naar uitschieters verdeelmodel

Waarom houdt de ene gemeente fikse bedragen over op haar uitkeringsbudget en schiet de andere in de rode cijfers? Heeft dit met beleidskeuzes te maken, met uitvoeringsinspanningen van gemeenten of bestaat er helemaal geen relatie? Een onderzoek naar de uitschieters van het verdeelmodel bijstand 2017 moet helderheid verschaffen.Meer informatie
 

Vijf landelijke partijen slaan handen ineen voor betere schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening kan beter. Daarom slaan de vijf landelijke partijen Divosa, Sociaal Werk Nederland, de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (NVVK), Landelijke Cliëntenraad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de handen ineen. Het gezamenlijke Ondersteuningsprogramma Schuldhulp richt zich op het versterken van het vakmanschap van álle professionals en vrijwilligers, die werken in de schuldhulpverlening.Meer informatie
 

Huisvesting vergunninghouders op stoom, nu integratie

De huisvesting van vergunninghouders is goed op gang gekomen en de asielinstroom neemt af. De verwachting is dat gemeenten de achterstand op de taakstelling medio 2017 grotendeels hebben ingelopen. Het is nu zaak de aandacht te verbreden naar huisvesting in relatie tot integratie en participatie.Meer informatie
 

Deel mantelzorgers geeft kwaliteit van leven onvoldoende

De belasting die mantelzorgers ervaren, heeft gevolgen voor hun kwaliteit van leven. Mantelzorgers die zich weinig belast voelen, geven hun kwaliteit van leven een 7,0. Zwaarbelaste mantelzorgers beoordelen hun kwaliteit van leven met een 4,7. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl.Meer informatie
 

Weinig verschil in aanbestedingen huishoudelijke hulp

De aanbestedingsprocedures van gemeenten voor huishoudelijk hulp gaan niet gepaard met verschillen in prijzen, marktaandelen en keuzevrijheid. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat op 24 februari jl. verscheen. Uit het rapport wordt ook duidelijk dat de prijzen die zelfstandig werkende gemeenten voor hulp betalen nauwelijks afwijken van samenwerkende gemeenten. In het onderzoek is overigens geen rekening gehouden met de kwaliteit van de geleverde hulp.Meer informatie
 

Regeling aantallen beschut werk 2017 gepubliceerd

Na de voorlopige melding van de aantallen beschut werk die gemeenten in 2017 en 2018 moeten hebben gerealiseerd is de Regeling aantallen beschut werk voor 2017 nu ook in de Staatscourant gepubliceerd.Meer informatie
 

Tweedeling leidt tot problemen bij kinderen

‘De steeds groter wordende armoede is een belangrijke voorspeller van andere problemen waar kinderen mee te maken krijgen.’ Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kinderen in tel 2016’. De kloof tussen gemeenten en tussen wijken wordt groter.Meer informatie
 

Basisinkomen in strijd met Participatiewet

Een basisinkomen voor iedereen. Het is een onderwerp waar veel over gesproken wordt. Maar is het een reëel idee? De gemeente Terneuzen wilde ermee gaan experimenteren, maar werd teruggefloten door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omdat het plan tegen de Participatiewet in zou gaan. Cees Liefting, wethouder in Terneuzen: ‘Wat mij betreft is het nog niet voorbij.’Meer informatie
 

1,2 miljard over op zorg? Echt niet!

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berichtte in 2016 dat gemeenten 1,2 miljard euro overhouden op de zorg. Die antwoordden de getallen niet te herkennen, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaf aan dat de gegevens door de gemeenten zelf zijn aangeleverd. Mis, zo leert een reconstructie. Bovendien: het overschot is hooguit 400 miljoen.Meer informatie
 

Handreiking stroomlijning loonkostensubsidie en verplichten van beschut werk

Begin 2017 is een tweetal wetten in werking getreden met consequenties voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Het betreft de ‘Wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet en enkele andere wijzigingen' en de ‘Wet met betrekking tot het verplichten van beschut werk en het openstellen van de Praktijkroute’.Meer informatie
 

Financiële problemen gemeenten door verplicht beschut werk

In de toelichting op de regeling tot vaststelling aantallen beschut werk geeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan dat gemeenten ‘gematst’ worden: de gelden die vanaf 2015 in de Integratie Uitkering Sociaal Domein aan gemeenten beschikbaar zijn gesteld, blijven beschikbaar voor gemeenten.Meer informatie
 

Interventiewijzer helpt gemeenten met integratie vluchtelingen

Hoe zorg je dat vluchtelingen integreren en participeren? Kleine stapjes en veel aandacht voor de leefwereld van vluchtelingen, veel aandacht voor interculturele waarden en voor wat deze mensen meegemaakt hebben. Dat is de rode draad die valt te halen uit de Interventiewijzer Participatie Vluchtelingen die Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) maakte.Meer informatie
 

Doelen banenafspraak nog niet gehaald

De doelstelling om eind 2016 ruim 20 duizend extra banen te hebben voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt is nog niet gehaald. Afgaand op de cijfers uit het derde kwartaal die het UWV onlangs presenteerde in een trendrapportage, wordt het nog spannend. Eind 2016 is het ijkpunt of de Quotumwet wel of niet in werking wordt gesteld.Meer informatie
 

Nederlandse huishoudens blijven steeds langer arm

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een inkomen onder de armoedegrens moest rondkomen nam in 2015 toe met 27.000 tot 221.000. Het totaal aantal huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe, herziene cijfers. Inkomensgegevens van 2016 zijn nog niet bekend.Meer informatie
 

Van Rijn versnelt facturatie eigen bijdrage Wmo

In een brief aan de Tweede Kamer neemt staatssecretaris Van Rijn maatregelen om een einde te maken aan de trage gegevensuitwisseling tussen gemeenten, aanbieders en het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor gemeenten.Meer informatie
 

Ouderen in goede gezondheid, met groot sociaal netwerk en gevoel van eigen regie blijven langer zelfstandig

Het kabinet beoogt met de hervorming van de langdurige zorg de trend te versterken dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en niet of later naar een zorginstelling verhuizen. Veel Nederlandse burgers van 65 jaar en ouder redden het om lang zelfstandig in hun eigen buurt en eigen huis te blijven wonen met uiteenlopende vormen van zorg en ondersteuning. Het rapport 'Langer zelfstandig’ beschrijft groepsverschillen in de mogelijke trajecten. In deze studie laat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zien van welke zorg, voorzieningen, persoonlijke en sociale hulpbronnen 65-plussers gebruik maken en hoe lang ze daarmee zelfstandig bleven wonen voor ze naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuisden of overleden. De data zijn gebaseerd op 1.768 65-plussers die veertien jaar lang werden gevolgd. Op basis hiervan heeft het SCP een rekenmodel ontwikkeld dat het beleid kan helpen deze ontwikkelingen door te rekenen en beter te doordenken.Meer informatie
 

Aanpassingen berichtenverkeer iJw door einde DBC jeugd-ggz

Gemeenten kunnen vanaf 2018 geen specialistische jeugd-ggz meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek. Daarom moeten gemeenten en aanbieders het berichtenverkeer voor jeugd-ggz aanpassen, met name het toewijzings- en facturatieproces.Meer informatie
 

SCP analyseert maatschappelijke kwesties in aanloop naar de verkiezingen

In de publicatie Kwesties voor het kiezen analyseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) drie maatschappelijke kwesties die voor burgers van belang zijn, en die naar verwachting een rol zullen spelen in de campagne rond de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en de daaropvolgende Kabinetsformatie. Het gaat om de toegankelijkheid van de zorg, de politie en sociale veiligheid, en de oudedagsvoorziening via de AOW en de aanvullende pensioenen.Meer informatie
 

Gemeenten moeten beter vroegsignaleren bij schulden

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt dat gemeenten nog veel moeten verbeteren om burgers met dreigende problematische schulden tijdig in beeld te krijgen. ‘Vrijwel alle gemeenten geven op enige wijze invulling aan vroegsignalering, maar bij veel gemeenten staat dit nog in de kinderschoenen.’ Hoe sneller een inwoner met dreigende problematische schulden in beeld is bij de schuldhulpverlening, hoe sneller een oplossing voor het probleem gezocht kan worden. Maar op dit moment zijn lang niet alle Nederlanders met dreigende problematische schulden in beeld. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf huishoudens een problematische schuld heeft. Van deze huishoudens zicht echter maar 17% in een schuldhulpverleningstraject.Meer informatie
 

Aantallen beschutte werkplekken per gemeente bekend

De nieuwe wet die gemeenten verplicht beschut werk in de richten, is 1 januari jl. ingegaan. Het ministerie van Sociale Zaken heeft vastgesteld welke gemeenten hoeveel beschutte werkplekken moet realiseren.Meer informatie
 

Administratielasten sociaal domein kunnen nog flink omlaag

Administratieve processen binnen het sociaal domein zijn per gemeente vaak anders ingericht. Gemeenten en zorgaanbieders werken met het programma i-Sociaal Domein om de administratielast omlaag te brengen door standaardisatie. Zo werden er door i-Sociaal Domein drie uitvoeringsvarianten voor processen ontworpen, waarmee de administratielasten kunnen worden verkleind. Iets meer dan de helft van de gemeenten is goed op dreef met standaardisatie, voor anderen is er echter nog veel winst te behalen.Meer informatie
 

Hype leidt tot gezamenlijke aanpak verwarde personen

Verwarde personen is een containerbegrip geworden. Onderzoeker en psychiatrisch verpleegkundige Bauke Koekkoek zegt: ‘Noem de mensen gewoon bij hun beperking’. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. GGZ Nederland voorzitter Jacobine Geel: ‘Zorgverzekeraars en gemeenten kopen nog onvoldoende hulp in.’Meer informatie
 

Nieuw arbeidscontract soms nadelig voor wijkteamleden

In Amersfoort bijvoorbeeld, waar de meeste wijkteamleden afkomstig zijn van zorgaanbieders en welzijnsinstellingen. Met de overgang naar een privaatrechtelijke organisatie moest een deel van deze professionals afstand doen van verworven rechten, zoals dienstjaren, oude vakantierechten, toeslagen en aanloopperiodieken, zegt Wilma Berentsen, regiobestuurder van FNV Zorg en Welzijn. ‘Die mensen waren in de meeste gevallen al twee jaar actief in de teams, gedetacheerd vanuit de moederorganisaties’.Meer informatie
 

Ombudsman: bescherm de beslagvrije voet ook bij bankbeslag

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen wil dat overheidsinstanties en gerechtsdeurwaarders ook bij bankbeslag de beslagvrije voet respecteren. Op dit moment hoeven zij dit niet, omdat het niet in de wet vastgelegd is. Hierdoor kunnen schuldenaren onder het bestaansminimum komen en financieel verder in de problemen raken. De ombudsman houdt daarom eind januari een bijeenkomst met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en een aantal grote overheidsinstanties over het beschermen van de beslagvrije voet bij bankbeslag.Meer informatie
 

Gemeenten moeten weer regisseur bij inburgering worden

Het inburgeringsbeleid brengt niet wat het kabinet-Rutte II ervan had verwacht. Het lukt veel migranten niet om het examen binnen de maximale termijn van drie jaar te halen. De gemeenten zouden hun ‘oude rol’ als regisseur van het inburgeringsbeleid terug moeten krijgen, meent de Algemene Rekenkamer.Meer informatie
 

Groter beroep op voorzieningen sociaal domein

Het aantal mensen dat een beroep doet op een voorziening in het sociaal domein stijgt gestaag. Deed in het eerste halfjaar van 2015 5,5 op de 1000 mensen een beroep op zo’n voorziening, een jaar later ligt dat cijfer op 6,6. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.Meer informatie
 

In 2015 ontvingen bijna 2 miljoen mensen zorg en ondersteuning

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2015 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In deze notitie wordt een actueel beeld gegeven van hoeveel zorg en ondersteuning zelfstandig wonende Nederlandse volwassenen van 18 jaar of ouder in 2015 ontvangen en van wie. Ook is ingegaan op de vraag of mensen de hulp ontvangen die zij nodig hebben en is in kaart gebracht in hoeverre mensen het Wmo-loket kennen en er contact mee hebben.Meer informatie
 

Cliëntervaringen Wmo-ondersteuning overwegend positief

Alle gemeenten deden in 2016 onderzoek naar de ervaringen van Wmo-gebruikers. De gegevens van ruim 85.000 cliënten laten zien dat de meesten van hen positieve ervaringen hebben met de Wmo-ondersteuning door gemeenten.Meer informatie
 

Van Rijn wil i-Wmo en i-Jeugd aan gemeenten opleggen

Te weinig gemeenten maken gebruik van de digitale standaarden i-Wmo en i-Jeugd. Deze standaarden zijn ontworpen om de administratieve rompslomp in het sociaal domein tegen te gaan. Staatssecretaris Van Rijn wil gemeenten verplichten met deze standaarden te gaan werken.Meer informatie
 

Klijnsma: 4 miljoen euro voor strijd tegen armoede en schulden

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede tegengaan en die voorkomen dat mensen in de schulden komen.Meer informatie
 

Derde kwartaal 2016: minder mensen in doelgroepregister

UWV heeft de trendrapportage banenafspraak voor de periode tot en met derde kwartaal 2016 gepubliceerd. Eind september 2016 stonden er 238.276 mensen in het doelgroepregister. Na een groei in de afgelopen twee jaar neemt het aantal mensen in het register op dit moment af, ondanks de bruto toestroom. Deze toestroom is ontstaan door de herbeoordeling van Wajongers door UWV.Meer informatie
 

Eigen bijdrage Wmo leidt tot betalingsachterstanden

Bijna 9500 chronisch zieken en ouderen hebben moeite om hun eigen bijdragen voor ondersteuning via de Wmo te betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) schakelde in 2016 incassobureaus in om in totaal voor bijna 20 miljoen euro aan openstaande zorgrekeningen te innen.Meer informatie
 

Nieuwe aanvraagprocedure vangnetuitkering Participatiewet

Sinds 1 januari 2017 kunnen gemeenten met grote tekorten op hun Participatiebudget over 2016 een aanvraag indienen voor de vangnetuitkering. Ze kunnen deze aanvraag indienen bij de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet via een nieuwe procedure.Meer informatie
 

In 2016 sterkste daling werkloosheid in tien jaar

In 2016 daalde de werkloosheid sterker dan in de jaren daarvoor. Was in december 2015 nog 6,6% van de beroepsbevolking werkloos, een jaar later was dit 5,4%. Tien jaar geleden, in 2006, was er voor het laatst sprake van een daling van deze omvang. Onder 45-plussers daalde de werkloosheid het sterkst. Het aantal werkende 45-plussers nam met bijna 110 duizend toe in een jaar tijd. Dit meldt CBS. Het werkloosheidspercentage lag in 2016 wel hoger dan voor de crisis. Eind 2008 was dat met 3,6% het laagst en in februari 2014 bereikte het de hoogste stand (7,9%).Meer informatie
 

Gemeenten mogen mantelzorg niet afdwingen

Gemeenten mogen de ondersteuning door mantelzorgers niet afdwingen en zorg en ondersteuning weigeren of intrekken. Gemeenten moeten vooraf onderzoeken of personen bereid zijn om onbetaald ondersteuning te bieden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in een zaak die tegen de gemeente Etten-Leur was aangespannen.Meer informatie
 

‘Geldstromen Rijk naar gemeenten herzien’

11 januari jl. bracht de Raad voor de Financiële verhoudingen (RvF) een advies uit over de geldstroom tussen Rijk en gemeenten. Deze stroom is ondoorzichtig en daarom is volgens de raad herziening noodzakelijk. Het advies aan het kabinet is dan ook: ‘Eerst de politiek, dan de techniek’.Meer informatie
 

Gemeenten onderzoeken renteverlaging minima

Gemeente Den Haag gooit het rentetarief van de sociale kredietbank voor minima flink omlaag van 11,5 naar 2,3%. Rotterdam, Den Bosch en andere gemeenten onderzoeken een verlaging.Meer informatie
 

Nieuwe aanpak integratie vluchtelingen regio Utrecht

Bij de opvang van asielzoekers in de regio Utrecht wordt voortaan meteen gestart met taal, opleiding en werk. Statushouders van asielzoekerscentra in de regio stromen door binnen de regio, zodat ze minder hoeven te verhuizen en hun sociale contacten niet kwijtraken. Dat is de kern van een nieuwe aanpak voor de integratie van zestien gemeenten in de regio Utrecht waarvoor donderdag 12 januari jl. het startsein is gegeven. Met het COA zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van statushouders.Meer informatie
 

Patiënten klagen over gebrek aan zorg

Chronisch zieken en vooral psychiatrische patiënten ervaren vaak veel moeite om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Ook mijden veel patiënten soms zorg omdat ze er geen geld voor hebben. Dat blijkt uit een enquête van patiëntenorganisaties. Met vragenlijsten is naar ervaringen gevraagd met de zorg in de afgelopen vier jaar.Meer informatie
 

Onze toekomst: minder solidariteit leidt tot nieuwe achterblijvers

De toekomst brengt vele nieuwe mogelijkheden, maar daarmee ook onzekerheid en stress. Niet iedereen zal kunnen meedoen met de tendens naar meer eigen regie. De kans dat mensen buiten de boot vallen neemt toe naarmate solidariteit meer een kwestie wordt van eigen keuze en onderling regelen, schrijven zeven SCP-auteurs.Meer informatie
 

Landelijk fonds voor woningaanpassingen

Gemeenten moeten de kosten van woningaanpassingen de komende jaren goed bijhouden. Zij moeten apart gaan registreren of de cliënt een dergelijke voorziening vanuit de Wmo of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt. De wens van een aantal gemeenten om een landelijk fonds in te stellen voor woningaanpassingen boven de 50.000 euro zal waarschijnlijk niet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden gehonoreerd, vreest gemeentekoepel VNG.Meer informatie
 

Compensatie voor tekorten Jeugdbuget

Gemeenten die niet uitkomen met hun budget voor voogdijkinderen en 18-plussers kunnen extra geld krijgen van het rijk. Het gaat om gemeenten die (substantieel) nadeel ondervinden van het (historische) verdeelmodel. Zij kunnen tot 31 maart 2017 een beroep doen op de compensatieregeling. Die regeling wordt bekostigd uit het macrobudget Jeugd.Meer informatie
 

Werk en inkomen: welke regels zijn veranderd per 1 januari?

Per 1 januari zijn er flink wat wijzigingen in het domein werk en inkomen. Een greep uit de veranderingen.Meer informatie
 

Extra geld voor begeleiding naar werk bij psychische aandoening

Het kabinet stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het naar werk begeleiden van mensen met psychische aandoeningen.Meer informatie
 

Onderzoeksrapport: IPS voor mensen in de bijstand

Gemeenten doen het niet vaak: de bewezen effectieve methode Individual Placement and Support (IPS) inzetten en dat laten onderzoeken. Den Haag deed het wel. Meer informatie
 

Beeld van de Uitvoering 2016: indienen voor 1 maart 2017

Voor 1 maart 2017 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2016 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en de WWIK (alleen baten) bij de minister van SZW in te dienen. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2016 en vergt geen controleverklaring van uw accountant.Meer informatie
 

Netspar verkent private financiering ouderenzorg

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit en collega-universiteiten in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk inventariseren de beleidskeuzes voor meer private financiering van de langdurige zorg. Eind 2016 zijn ze gestart met een vier jaar durend programma onder de vleugels van kennisnetwerk Netspar.Meer informatie
 

Tekort op jeugdzorg door woonplaatsbeginsel

Gemeenten met grote jeugdzorginstellingen op hun grondgebied zien de tekorten op het jeugdzorgbudget fors oplopen. Zo vreest Ede volgend jaar 1,5 tot 2 miljoen euro te moeten toeleggen op het budget. Grootste reden is het woonplaatsbeginsel waarbij Ede financieel verantwoordelijk is voor kinderen uit onder meer Amsterdam en Rotterdam.Meer informatie
 

Voedselbank verlaagt drempel: 'Slechts topje van ijsberg klopt bij ons aan'

Het aantal voedselbanken in Nederland neemt al jaren toe, maar 2016 daalde het aantal mensen dat er gebruik van maakt voor het eerst. De voedselbank verlaagt nu haar drempel. Waarom?Meer informatie
 

Nederlandse variant basisinkomen komt er aan

Over enkele dagen gaat het veel besproken experiment van start. In Finland krijgen dan 2000 willekeurig gekozen werklozen geen werkloosheidsuitkering meer, maar een basisinkomen. In Nederland begint in een aantal gemeenten binnenkort een vergelijkbaar experiment. De regels voor een selectie bijstandsontvangers worden dan dermate versoepeld dat ze bij mogen verdienen en geen sollicitatieplicht hebben. Utrecht verwacht in het voorjaar al de eerste kandidaten voor de uitkering nieuwe stijl te kunnen selecteren.Meer informatie
 

Handhavers en sociaal werkers overbruggen cultuurverschillen

Rechtmatigheid moet een rol hebben binnen sociale wijkteams, vindt de gemeente Zwolle. Daarbij moeten inkomensondersteuning en handhaving oog hebben voor doelmatigheid in de hulpverlening. De gemeente ontwikkelde deze opvatting met succes door in de pilot ‘Sociaal wijkteam: de nieuwe poortwachter in de wijk’. ‘Wederzijds begrip leidt tot betere samenwerking.’Meer informatie
 

Overheid wil betere hulp voor 66 duizend jongeren zonder baan of diploma

De overheid heeft vastgelegd dat een deel van de 'spookjongeren' de komende tijd geholpen moet worden bij het halen van een diploma of het vinden van een baan. Deze jongeren bevinden zich tot nog toe buiten beeld van de autoriteiten, omdat ze niet op school zitten, geen diploma, baan of uitkering hebben en niet ingeschreven staan als werkzoekende.Meer informatie
 

Gemeenten buigen niet voor protesten asielopvang

De vele protesten tegen de opvang van vluchtelingen hebben er slechts zelden toe geleid dat de plannen niet doorgingen. Volgens een op dinsdag 3 januari jl. verschenen inventarisatie van EénVandaag heeft 'de overgrote meerderheid van de gemeenten voet bij stuk gehouden' en volgens plan asielzoekers gehuisvest.Meer informatie
 

‘Psycholance’ biedt gemeente kans bij verwarde personen

Met de inzet van de psycholance kan 80% van de meldingen over verwarde personen worden afgehandeld zonder dat daar politie aan te pas hoeft te komen. Dat blijkt uit een evaluatie in Amsterdam. Andere regio’s in Nederland hebben daarom ook plannen om een psycholance in te zetten. Dat meldt NOS.Meer informatie
 

Nieuwe luis in de pels voor decentralisaties

Op verzoek van de Tweede Kamer komt er toch een onafhankelijke derde die de transformatie in het sociaal domein kritisch volgt. Deze ‘luis in de pels’ wordt daarmee de opvolger van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD).Meer informatie
 

Een derde hoogbegaafden zit werkloos thuis

Superslim, maar geen baan; het blijkt vaker voor te komen dan gedacht. Veel hoogbegaafden willen continu uitgedaagd worden, wat op de werkvloer niet altijd gaat.Meer informatie
 

UWV: aangepaste werkwijze Wajong-herindeling géén categorale beoordeling 50-plussers

Van 50-plussers wordt wél verondersteld dat zij arbeidsvermogen hebben als zij naast hun Wajong-uitkering inkomen uit arbeid hebben of in een UWV-re-integratietraject zitten.Meer informatie
 

Divosa: ‘Rijk zou ook risico’s van de bijstand moeten dragen’

Deze week vergadert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017. In een brief vraagt Divosa aandacht voor twee onderwerpen: het voornemen om beschut werk te verplichten en het structurele tekort aan middelen voor gemeenten om de bijstand te kunnen uitvoeren. Beide onderwerpen hebben grote invloed op de bewegingsvrijheid en slagkracht van gemeenten.Meer informatie
 

Tweede Kamer akkoord met verplichten beschut werk

De Tweede Kamer stemde 29 november 2016 in met het verplichten van beschut werk en het openstellen van de zogenaamde praktijkroute. Vorige week bleek tijdens het plenaire debat dat de Kamer worstelde met het wetsvoorstel. Een deel van de Kamer had grote bedenkingen over de extra verplichtingen: dat deel vond het te vroeg om de decentralisatie nu al deels terug te draaien. Een ander deel worstelde juist met de openstelling van de praktijkroute uit vrees dat hierdoor de zwakste groep op de arbeidsmarkt verdrongen wordt door mensen met een lichtere beperking.Meer informatie
 

Zes op tien gemeenten heeft tekort op jeugdhulp

Ruim 57% van de gemeenten verwacht dit jaar niet uit te komen met het jeugdhulpbudget. Voor volgend jaar zien nog meer gemeenten het somber in: ruim zes op de tien gemeenten (61%) van de gemeenten voorziet in 2017 in de rode cijfers te belanden.Meer informatie
 

VNG vraagt SVB om pgb-portaal te bouwen

Gemeenten vinden het tijd om tot een efficiënte en gebruiksvriendelijke uitvoering te komen van het pgb-trekkingsrecht. De VNG heeft daarom deze week de SVB gevraagd het (technische) systeem voor het trekkingsrecht te bouwen, waar het budgethoudersportaal onderdeel van is.Meer informatie
 

Gemeenten maken stappen in de begeleiding van kwetsbare jongeren

Gemeenten hebben kwetsbare jongeren steeds beter in beeld en zijn meer in staat om hen passende ondersteuning te geven. Desondanks bestaat het risico dat bepaalde groepen jongeren buiten beeld van de gemeente raken en dat zij niet de nodige ondersteuning krijgen om aan het werk te komen. Verder valt er winst te behalen in een betere regionale coördinatie en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit stelt de Inspectie SZW naar aanleiding van twee onderzoeken die zij heeft uitgevoerd.Meer informatie
 

Verdeling budget bestrijding armoede onder kinderen bekend

Gemeenten krijgen per 2017 structureel 85 miljoen euro per jaar voor de bestrijding van armoede onder kinderen. De rijksoverheid heeft nu bekendgemaakt hoeveel elke individuele gemeente krijgt.Meer informatie
 

Gemeenten huisvesten recordaantal vergunninghouders

In de maand november hebben gemeenten meer dan 4.700 statushouders kunnen huisvesten in (tijdelijke) woonruimte. Dat is 50% meer dan het gemiddelde aantal in voorgaande maanden. In totaal zijn er nu sinds 1 juli 2016 ongeveer 17.500 vergunninghouders gehuisvest in Nederlandse gemeenten.Meer informatie
 

Brandbrief G4: verdeelmodel bijstand moet op de schop

Het verdeelmodel voor bijstandsuitkeringen moet worden aangepast. Het kent onverklaarbare en forse uitschieters. Ook de vangnetregeling moet worden verruimd. Het risico voor gemeenten moet voorlopig worden beperkt tot 30 euro per inwoner. Daarvoor pleiten de wethouders werk en inkomen en financiën van de G4 in een brief aan de Kamer.Meer informatie
 

Inhaalslag in registreren bijstandsgerechtigden nodig

Gemeenten moeten een grote inhaalslag maken in het registreren van ‘hun’ werkzoekenden bij het UWV om te zorgen dat werkgevers hen kunnen vinden. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) schrijft aan de Tweede Kamer dat voor de middellange termijn beschikbaarheid en vindbaarheid van gemeentelijke kandidaten belangrijke voorwaarden zijn voor het succes van de banenafspraak.Meer informatie
 

Van Rijn scherp op besteding zorggeld

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft er niet per definitie problemen mee dat gemeenten een deel van het zorggeld in de algemene pot stoppen. Wel wil hij nauwlettend zicht houden op de uiteindelijke besteding. Dat schrijft de PvdA-bewindsman aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in reactie op een enquête van Binnenlands Bestuur en de NOS. Van de 217 gemeenten die daaraan meededen, bleken 35 het overschot niet apart te zetten voor zorg in de toekomst.Meer informatie
 

Raad verbiedt korten bijstand vanwege zorgrelatie

Ongehuwd samenwonenden, waarvan de een voor de ander zorgt, mogen niet zonder meer als stel worden beschouwd. De uitkering van de een mag dan ook niet zonder meer worden geschrapt als de ander voldoende inkomsten heeft. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep op dinsdag 6 december jl. bepaald.Meer informatie
 

Van Rijn moet budget jeugdhulp onder loep nemen

De SP wil opheldering van staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de tekorten op de gemeentelijke jeugdzorgbudgetten. Nine Kooiman (SP) wil onder meer weten of de staatssecretaris bereid is alsnog met gemeenten te gaan praten over het budget.Meer informatie
 

Kindgebonden budget volgend jaar omhoog

Bijna 800.000 gezinnen krijgen volgend jaar meer geld voor hun kinderen. Het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind gaat omhoog, met maximaal 100 euro per kind. Dat staat in een Algemene Maatregel van Bestuur die minister Asscher op 28 november jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.Meer informatie
 

Arbeidsmarkt herstelt in alle provincies

In alle provincies is de werkloosheid lager dan drie jaar geleden, vooral in Flevoland, Friesland en Limburg. Toch ligt de werkloosheid overal nog boven het niveau van het derde kwartaal van 2008, net voor de economische crisis. Ook nam in alle provincies het aantal openstaande vacatures en de spanning op de arbeidsmarkt toe, het meest in Zeeland en het minst in Zuid-Holland. Dat meldt CBS.Meer informatie
 

Rijk gaat gemeenten ondersteunen met nieuw programma sociaal domein

Op 16 november 2016 debatteerde de Tweede Kamer met minister Plasterk (BZK) over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Diverse Kamerleden herhaalden in het debat het pleidooi van Divosa om gemeenten vertrouwen en ruimte te geven voor de inhoud en invulling van de transformatie. Het nieuwe ‘programma sociaal domein’ moet hierbij ondersteuning bieden.Meer informatie
 

Wel Thuis? Steun van het sociale netwerk onmisbaar voor langer thuis wonen.

De afgelopen jaren is veel veranderd in de langdurige zorg en ondersteuning. Eén van de gedachten achter het beleid is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Wat hebben mensen met beperkingen daarvoor nodig? Dit verschilt per persoon, maar uit de literatuur blijkt dat steun van het sociale netwerk onmisbaar is. Overbelasting van dat netwerk dient dan ook te worden voorkomen. Dat allerlei andere factoren, zoals geschikte huisvesting, de woonomgeving, werk, onderwijs, financiën, de zorg, eigen bijdragen en maatschappelijke factoren zoals stigmatisering en digitalisering, ook een rol spelen is zeer waarschijnlijk, maar vaak lastig aan te tonen in een wetenschappelijke studie.Meer informatie
 

Geen akkoord bed-bad-brood

Het kabinet heeft de conclusie getrokken dat er geen bestuursakkoord bed-bad-brood komt. Het is op het laatste moment niet gelukt om tot afspraken te komen over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederlandse gemeenten. Gemeenten zijn teleurgesteld, vooral omdat een akkoord dichtbij was.Meer informatie
 

Schuldhulpverlening: wildgroei aan regels schiet doel voorbij

Gemeenten bereiken de meerderheid van de mensen met problematische schulden niet, waardoor zij geen hulp krijgen. Daarnaast is de hulpverlening te traag en te complex. Als regels niet eenvoudiger worden, lukt het niet om het aantal mensen met problematische schulden te verminderen. Dat blijkt uit een advies van bestuurskundige Roel in ’t Veld – in opdracht van het kabinet – dat aan de Tweede Kamer is gestuurd.Meer informatie
 

Gemeente moet vanaf 2017 beschut werk bieden

Gemeenten zijn vanaf volgend jaar verplicht om beschut werk te bieden aan de allerzwaksten op de arbeidsmarkt. De Kamer steunt dit voorstel van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).Meer informatie
 

Meer werk en hogere lonen mogelijk in Nederlandse grensregio

Als het zou lukken om de grensbelemmeringen volledig weg te nemen, dan zou dat in het minst gunstige geval 7 duizend Nederlanders een baan opleveren, in het meest gunstige geval levert het 42 duizend mensen een baan op. Ook zou het jaarloon van een gemiddelde voltijdbaan in grensprovincies dan toenemen met 140 euro. In het minst gunstige geval gaat het om jaarlijks 30 euro meer loon. Obstakels om aan de andere kant van de grens te werken, blijken in de praktijk moeilijk weg te nemen.Meer informatie
 

Handreiking voor het delen van woningen

Gemeenten, corporaties en andere verhuurders komen met vormen van woningdelen vaak op nog onbekend terrein en aarzelen soms om de stap te zetten. Het zou jammer zijn als daardoor kansen blijven liggen op een efficiëntere benutting van bestaande woningen. De VNG en Platform Opnieuw Thuis hebben een handreiking gemaakt met een overzicht van de gevolgen, mogelijkheden en eisen die gepaard gaan met het delen van woningen.Meer informatie
 

Van Rijn roept gemeenten op tot meer maatwerk in Wmo 2015

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 18 november 2016 een brief naar alle burgemeesters en wethouders gestuurd over actuele ontwikkelingen in de Wmo 2015. Hij vraagt onder andere aandacht van gemeenten voor meer maatwerk en bevordering van de inclusieve samenleving.Meer informatie
 

Migratieachtergrond speelt nog steeds een rol

Nederland telt 17 miljoen inwoners, van wie er 3,8 miljoen een migratieachtergrond hebben – zij zijn zelf geboren in het buitenland of kind van elders geboren ouder(s). In het Jaarrapport Integratie 2016 brengt CBS in kaart hoe de inwoners van diverse achtergronden verschillen van en overeenkomen met degenen met een Nederlandse achtergrond. Het rapport besteedt aandacht aan de vier grootste niet-westerse groepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond), vluchtelingen, en westerse herkomstgroepen uit de nieuwe EU-landen (vooral Polen).Meer informatie
 

Rapport ontwikkelingen in de jeugdhulp 2016

De Kinderombudsman heeft op 8 november 2016 een rapport gepubliceerd over de ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016.Meer informatie
 

Onderzoeksrapportage Inspectie SZW 'Werk aan de ...uitvoering' naar de Tweede Kamer

De Inspectie SZW deed van augustus 2014 tot april 2016 onderzoek naar de samenwerking op het gebied van met name de werkgeversdienstverlening en arbeidsmarktbeleid. Hierin stond de volgende vraag centraal: In hoeverre slagen UWV en gemeenten erin om in de regionale samenwerking een goede invulling te geven aan de gecoördineerde aanpak werkgeversdienstverlening? De rapportage 'Werk aan de ...uitvoering' is samen met de brief 'Matchen op werk in de arbeidsmarktregio' op 26 oktober jl. aangeboden aan de Tweede Kamer.Meer informatie
 

Voorstel voor financiering collectieve activiteiten

De wens van gemeenten tot samenwerking en collectieve activiteiten neemt toe. Bijvoorbeeld in de dienstverlening: door die gezamenlijk te organiseren kunnen gemeenten hun dienstverlening verder verbeteren en vernieuwen.Meer informatie
 

Gemeente, maak aanspreekpunt voor vastlopende jeugdtrajecten

Ouders met een kind in een complex jeugdhulptraject voelen zich soms van het kastje naar de muur gestuurd: zij lopen vast in hun zoektocht naar hulp. Om gemeenten te helpen dit fundamenteel aan te pakken is er nu de Informatiekaart Gemeentelijke escalatiemodellen bij vastlopende casuïstiek.Meer informatie
 

Een op zeven mantelzorgers vindt zichzelf zwaarbelast

Een op de zeven mantelzorgers geeft aan de zorg voor familie of bekenden zwaar of zeer zwaar belastend te vinden, of zelfs overbelastend. Deze groep geeft op gemiddeld 28 uur per week aan mantelzorg te doen, tegenover de 8 uur van de overige mantelzorgers. Dat meldt CBS.Meer informatie
 

Jongeren zonder startkwalificatie vaker geen baan

Steeds meer niet-onderwijsvolgende jongeren zonder startkwalificatie hebben geen baan. Had in 2008 ruim 70% van deze jongeren een baan, inmiddels is dat gedaald naar minder dan 60%. Ook jongeren mét een startkwalificatie hebben minder vaak een baan dan voor de economische crisis. Sinds 2014 werken deze jongeren wel weer iets vaker en had bijna 90% een baan in het tweede kwartaal van 2016. Dat meldt CBS.Meer informatie
 

Tekort P-Wet: ‘Doelen aanpassen of geld erbij’

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet óf de doelen van de Participatiewet aanpassen, óf met extra geld over de brug komen. Dat zegt de VNG in een reactie op het nieuws dat twee op de drie gemeenten te weinig geld heeft voor de uitvoering van de Participatiewet.Meer informatie
 

Onduidelijkheid over regels bij aanvraag bijstand 27+

Iedere gemeente moet een aanvraag voor een bijstandsuitkering van een 27-plusser direct in behandeling te nemen. Toch zijn er gemeenten die een aanvrager verplichten om eerst meerdere weken te solliciteren voordat zij een aanvraag mogen doen. De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, vindt dit niet behoorlijk. Eerder bracht hij hierover een rapport uit dat leidde tot Kamervragen. Nu heeft hij opnieuw een klacht onderzocht van iemand die eerst moet solliciteren, voordat zij een aanvraag mag doen. De ombudsman vindt deze klacht gegrond en beveelt de gemeente aan het beleid en de informatieverstrekking in overeenstemming te brengen met de wet.Meer informatie
 

VNG en Rijk: bestuurlijke afspraken over kinderen in armoede

Vrijdag 11 november jl. hebben Arjan Vliegenthart namens het VNG-bestuur en Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet bestuurlijke afspraken ondertekend over de ambitie om alle kinderen in Nederland mee te kunnen laten doen.Meer informatie
 

Factsheet over ‘verwarde personen’ zet feiten op een rij

In de afgelopen jaren is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in politiek, media en beleid. In de discussie rondom ‘verwarde personen’ worden veel aannames gedaan. Maar wat zijn eigenlijk de feiten? Kloppen de aannames wel? Trimbos maakte een factsheet waarin een aantal feiten op een rijtje is gezet.Meer informatie
 

Gezondheidsproject statushouders gestart

Op 1 november jl. is het project Lokale preventieve aanpak gezondheidsbevordering statushouders van start gegaan. Dit project ondersteunt gemeenten in hun regierol rondom de gezondheid en vitaliteit asielzoekers met een verblijfsstatus.Meer informatie
 

Gemeenten, kom met plannen schuldhulp

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) roept de gemeenten op te komen met plannen voor de professionalisering van de schuldhulpverlening. ‘Er is 7,5 miljoen beschikbaar en dat geef ik liever niet terug aan de minister van Financiën’.Meer informatie
 

Bestaansminimum schuldenaar beter geborgd

Tienduizenden huishoudens met schulden houden te weinig geld over om van te leven. Deurwaarders en bepaalde overheidsinstanties kunnen op het inkomen van mensen met schulden beslag leggen, maar zij moeten er ook altijd voor zorgen dat er een basisbudget overblijft om zaken als voedsel, kleding en onderdak van te betalen. Op dat basisbudget (beslagvrije voet) mag geen beslag worden gelegd. Bij de berekening van de hoogte van dat beslagvrije bedrag gaat het vaak mis, waardoor tienduizenden huishoudens te weinig overhouden.Meer informatie
 

Kinderen met intensieve zorgvraag: informatiepunt geopend

Het Meldpunt Juiste Loket is per 1 oktober jl. gelanceerd. U kunt hier terecht met vragen rondom de organisatie van zorg en ondersteuning voor kinderen met een intensieve zorgvraag.Meer informatie
 

Meer kans op werk voor vluchtelingen

Driekwart van vluchtelingen kan na een screening worden geplaatst in een gemeente of regio waar hij of zij de grootste kans op een baan of geschikte opleiding heeft. Dat blijkt uit een proef in Doetinchem. Daar werden in drie maanden tijd van 400 vluchtelingen direct nadat zij een verblijfsstatus kregen, het werk- en studieverleden in kaart gebracht. Voor 75% van deze groep is het daadwerkelijk gelukt om hem of haar in zo’n kansrijke regio of gemeente te huisvesten. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 27 oktober jl. in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de integratie en participatie van vluchtelingen.Meer informatie
 

Indienen aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2016

Gemeenten kunnen in de periode 1 januari 2017 tot en met 15 augustus 2017 een verzoek indienen voor een vangnetuitkering Participatiewet 2016. De procedure voor 2016 is iets gewijzigd ten opzichte van 2015.Meer informatie
 

Rol laaggeletterdheid in schuldenproblematiek aangetoond

Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder schuldenaren die zich aanmelden bij de schuldhulpverlening. Extra risico lopen onder andere 65+ers, mensen met een inkomen tot 900 euro, laagopgeleiden en mannen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen’, dat op 17 oktober - op Wereldarmoededag – is gepubliceerd.Meer informatie
 

Wetsvoorstel regelt beschut werk en Praktijkroute voor mensen met arbeidsbeperking

Gemeenten moeten vanaf volgend jaar aan mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren een voorziening in de vorm van beschut werk aanbieden. Een wetsvoorstel met deze verplichting is op 10 oktober jl. aan de Tweede Kamer voorgelegd. In hetzelfde voorstel is ook de mogelijkheid opgenomen dat mensen bij wie op de werkplek is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, via de zogenoemde Praktijkroute worden opgenomen in het doelgroepregister van de banenafspraak.Meer informatie
 

20 miljoen voor begeleiding naar werk van mensen met psychische problemen

UWV stelt voor de komende 5 jaar een onderzoeksubsidie van 20 miljoen euro beschikbaar voor Individuele Plaatsing en Steun-trajecten (IPS). IPS is een methodiek die GGZ-instellingen inzetten voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die graag willen werken. Zij worden met de IPS-methodiek bemiddeld naar en ondersteund bij het behoud van betaald werk. UWV subsidieert vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 500 IPS-trajecten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV.Meer informatie
 

Kwaliteit kinderopvang omhoog

Kinderen verdienen een zo goed mogelijke start van hun leven. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat daarom omhoog en er komt voor werkende ouders één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk.Meer informatie
 

Advies over voorstel Wijziging Participatiewet

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het voorstel om de Participatiewet en enkele andere wetten te wijzigen. Deze wijzigingen houden verband met het verplichten van beschut werk en het openstellen van de praktijkroute. Het wetsvoorstel is op 19 oktober 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.Meer informatie
 

Overzicht geldstromen verhoogde asielinstroom

In opeenvolgende bestuursakkoorden hebben Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over geld voor gemeenten vanwege de verhoogde asielinstroom. De VNG heeft deze afspraken die inmiddels bijna allemaal uitgewerkt zijn voor u in een overzicht gezet.Meer informatie
 

De geautomatiseerde arbeidsmarkt

De radicale doorbraak in arbeidsmarktbemiddeling is volgens futuroloog Wim de Ridder een geautomatiseerde arbeidsmarkt. Deze ‘autonome arbeidsmarkt’ kan ervoor zorgen dat iedereen binnen korte tijd tenminste één dag per week passend betaald werk heeft. In zijn boek ‘Metamorfose, de nieuwe welvaart’, legt De Ridder uit hoe een digitaal arbeidsmarktplatform dit mogelijk maakt. ‘We willen mensen uit hun isolement halen door hen mogelijkheden te bieden waarmee zij actief worden en samen nieuw werk creëren. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen we mensen helpen bij het vinden van passend werk.Meer informatie
 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info