Lopende projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten waar de adviseurs van Nautus op dit moment bij betrokken zijn.

Projecten gesorteerd op datum (nieuw naar oud)

Businessontroller bedrijfsvoering domein Sociaal Meerinzicht

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werken samen in de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht (GR). Per 1 januari 2018 behoort de uitvoering van het Sociaal Domein tot het takenpakket.Meer informatie
 

Project ‘Kinderen in Armoede’

Nautus ondersteunt de gemeente Velsen bij de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de maatschappelijke opgave ‘kinderen in armoede'.Meer informatie
 

Visievorming toegang Sociaal Domein

Inwoners met een vraag over het sociaal domein kunnen bij de gemeente Zutphen op drie plaatsen terecht. Door de ontwikkeling van het Zutphens Werkbedrijf ontstaat een natuurlijk moment om de visie op de toegang tot het sociaal domein samen met betrokkenen te herijken.Meer informatie
 

Beleidsadviseur Participatie

Nautus ondersteunt de gemeente Lochem bij het herijken van het beleid gericht op de aanpak van armoede en schulden. Daarnaast ondersteunt Nautus bij de doorontwikkeling van de uitvoering op het gebied van werk en inkomen, waaronder ook de uitvoering die is ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen.Meer informatie
 

Toekomstscenario’s uitvoering Wsw

De gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp willen inzicht in de wijze waarop zij in de toekomst hun Wsw-taken kunnen uitvoeren. Nautus stelt hiervoor toekomstscenarios’s op. In samenspraak met de gemeenteraden wordt ook een beoordelingskader opgesteld waaraan de scenario's getoetst kunnen worden.Meer informatie
 

Reduceren tekort Pw-budget en aanvraag vangnetuitkering 2017

De gemeente Gouda verwacht over het jaar 2017 geconfronteerd te worden met een tekort op het Pw-budget. De gemeente komt mogelijk in aanmerking voor een vangnetuitkering om dit tekort gedeeltelijk te compenseren. Nautus ondersteunt de gemeente Gouda bij de benodigde voorbereidingen en de aanvraag van deze uitkering.Meer informatie
 

Ondersteuning aanvraag vangnetuitkering Pw-budget 2017

De gemeente Ameland verwacht over het jaar 2017 geconfronteerd te worden met een tekort op het Participatiewetbudget (Pw-budget). Nautus ondersteunt de gemeente Ameland bij de benodigde voorbereidingen die ten grondslag liggen aan de aanvraag voor een compensatie voor dit tekort.Meer informatie
 

Beleidsadviseur Participatiewet

De gemeente Velsen heeft aan Nautus gevraagd om de rol van beleidsadviseur Participatiewet tot eind 2017 in te vullen. Op diverse lopende dossiers van de gemeente Velsen wordt ondersteuning geboden binnen het domein Participatiewet.Meer informatie
 

Ondersteuning aanvraag vangnetuitkering Participatiewetbudget 2017

De gemeeente De Fryske Marren verwacht over het jaar 2017 geconfronteerd te worden met een tekort op het Participatiewetbudget (Pw-budget) van meer dan 5% en een gecumuleerd tekort van meer dan 5% over 2016 en 2017. De gemeente kan dan in aanmerking komen voor een tijdelijk vangnet wat is ingericht onder de Participatiewet en zo een financiële compensatie van het tekort ontvangen. Nautus ondersteunt de gemeente De Fryske Marren bij de benodigde voorbereidingen die ten grondslag liggen aan de aanvraag. Meer informatie
 

Programmamanager Armoedebeleid

De gemeente Almere heeft in 2016 haar armoedebeleid vernieuwd en voor de komende jaren vastgesteld. In haar armoedebeleid legt de gemeente het accent op preventie, participatie, integrale aanpak en voorkoming van overerving van armoede. Om sturing te geven aan de transformatie levert Nautus een programmamanager.Meer informatie
 

Nieuwe modules onder de MGR Sociaal Domein

In de regio Centraal Gelderland werken gemeenten op het sociaal domein samen in een modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR). Naast een module inkoop wordt een drietal modulen (Werkgeversservicepunt, Onderwijs en Verloningsbedrijf) onder de MGR gebracht. Nautus coordineert dit traject.Meer informatie
 

Aanpak intensivering armoedebestrijding onder kinderen

Nautus ondersteunt de gemeente Dronten bij de ontwikkeling van een aanpak om armoedebestrijding onder kinderen in Dronten te intensiveren. Meer informatie
 

Beleidsmedewerker WMO

Het gaat om ondersteuning en (gedeeltelijke) vervanging van een van de beleidsadviseurs Wmo, waarbij Nautus zorgt draagt voor lokale en regionale beleidsmatige taken.Meer informatie
 

Coördinatiepunt bovengemeentelijke taken Proo

De Raad van Toezicht en het coördinatiepunt heeft Nautus de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de toezichthoudende functie op Stichting Proo. Hierbij zal enerzijds moeten worden vastgesteld in hoeverre de afspraken die over het toezicht zijn vastgelegd in de praktijk werkbaar en geborgd zijn. Anderzijds moet duidelijk worden op welke wijze het toezicht van het Coördinatiepunt verbeterd kan worden.Meer informatie
 

Verbetering subsidieproces

De verbetering van het subsidieproces moet een bijdrage leveren aan de implemenatie en uitvoering van de herijking van de subsidies binnen het sociaal domein. De herijking van subsidies moet een bijdrage leveren aan de transformatie van de zorg en het versterken van voorliggende voorzieningen in de stad.Meer informatie
 

Beleidsadviseur WSW

Het regionaal SW Bedrijf PAUW (Utrecht) houdt op in de huige vorm te bestaan. Onze taak is de gemeente De Ronde Venen te adviseren over de lokale invulling van de WSW in samenhang met ander domeinen als bijvoorbeeld WMO en re-integratie om zo tot een integrale lokale aanpak te komen.Meer informatie
 

Dagvoorzitterschap bestuurlijke conferentie transformatieopgave sociaal domein

Nautus is gevraagd de vijf gemeenten in Lekstroom te begeleiden in een bestuurlijke conferentie over de transformatieopgave in het sociaal domein.Meer informatie
 

Regiosecretaris Sociaal Domein Flevoland

Nautus is door de gemeente Almere gevraagd om tijdelijk de positie van regiosecretaris Sociaal Domein Flevoland in te vullen in de samenwerking tussen de zes Flevolandse gemeenten.Meer informatie
 

Maatregelen onderzoek gemeente Velsen

Sinds 2014 voert Ijmond Werkt! de re-integratie taken uit voor de gemeente Velsen. Het college van de gemeente Velsen vraagt Nautus om te onderzoeken in hoeverre de opgelegde maatregelen op het gebied van sollicitatie- en werkverplichtingen, proportioneel zijn. Het onderzoek richt zich op de periode 2015-2016.Meer informatie
 

Ondersteuning aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2016

De gemeente De Fryske Marren heeft in 2016 te maken met een tekort op het budget voor uitkeringsverstrekking, het zogenaamde Pw-budget. Onder de Participatiewet is een tijdelijk vangnet ingericht voor gemeenten met een tekort op het Pw-budget, waardoor zij onder voorwaarden aanspraak kunnen maken op een compensatie van een deel van het tekort. Nautus ondersteunt de gemeente De Fryske Marren bij de benodigde voorbereidingen om voor deze compensatie in aanmerking te komen.Meer informatie
 

Beleidsadviseur armoedebeleid

De gemeenteraad van Ermelo heeft in het najaar van 2016 het beleidsplan armoedebestrijding vastgesteld. Tegelijkertijd met deze vaststelling zijn negen beleidsvoorstellen geformuleerd die in de eerste helft van 2017 uitgewerkt moeten worden in een uitvoeringsplan. De gemeente Ermelo heeft Nautus gevraagd dit uitvoeringsplan op te stellen samen met partners, zoals de sociale dienst Veluwerand, CJG en Welzijn Ermelo.Meer informatie
 

(Beleids)ondersteuning Het Plein

Nautus is door Het Plein (uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Lochem en Zutphen) gevraagd om ondersteuning te bieden binnen het uitvoeringsbeleid van Het Primair Proces.Meer informatie
 

Business control sociaal domein

Nautus ondersteunt de afdeling bedrijfsvoering van de gemeente Ermelo bij het invullen en doorontwikkelen van de business controlfunctie voor het sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatiewet).  Meer informatie
 

Herstructurering Wet sociale werkvoorziening

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de regio, heroriënteert de gemeente Montferland zich op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeente heeft Nautus gevraagd haar hierbij (inhoudelijk) te ondersteunen.Meer informatie
 

Ontwikkeling partnership sociale onderneming

Nautus ondersteunt 16 gemeenten - verenigd in de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren - bij de ontwikkeling van een partnership met de Drijvende Ambachtsschool.Meer informatie
 

Adviestraject financiële houdbaarheid Wmo

De gemeente De Fryske Marren hanteert het uitgangspunt dat zij de Wmo uitvoert binnen de budgetten die zij daarvoor van het Rijk ontvangen. De gemeente vraagt zich echter af of dit houdbaar is richting de toekomst en heeft Nautus daarom gevraagd hierin te adviseren.Meer informatie
 

Projectondersteuning Maatschappelijke Zaken

De opdracht betreft het ondersteunen van zeven projecten op het gebied van bedrijfsvoering van de Dienst Maatschappelijke Zaken (MZ).Meer informatie
 

Monitor Transformatie Sociaal Domein

De gemeente Enschede stelt een investeringsbudget van bijna 5 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van innovatieve arrangementen die de ondersteuning aan inwoners in Enschede beter, effectiever en eenvoudige moeten maken. Nautus ondersteunt de gemeente Enschede bij de ontwikkeling van een monitor op basis waarvan het financieel en maatschappelijke rendement van de inzet van het investeringsbudget gevolgd kan worden.Meer informatie
 

Inpassing sociale wijkteams

De gemeente de Fryske Marren is al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van haar sociale wijkteams. Ondanks dat inwoners aangeven tevreden te zijn met de manier waarop de wijkteams functioneren, is de gemeente nog op zoek naar de best passende positionering van de teams en de bijbehorende sturingsfilosofie. De gemeente de Fryske Marren heeft Nautus gevraagd ze hierover te adviseren.Meer informatie
 

Tijdelijk beleidsadviseur maatschappelijke opvang statushouders

De gemeente Velsen heeft extra beleidscapaciteit nodig ten behoeve van het project opvang statushouders. Nautus is gevraagd deze capaciteit te leveren.Meer informatie
 

Taskforce statushouders

De specifieke problematiek van statushouders, de groei van de groep en de verantwoordelijkheid van de gemeente maken dat de gemeente sterkere coördinatie wenst op de aanpak. Nautus is door de gemeente Nieuwegein gevraagd te ondersteunen bij de (maatschappelijke) opvang en integratie van statushouders en de coördinatie van deze werkzaamheden.Meer informatie
 

Beleidsondersteuning Primair Proces

Nautus is door de gemeente Zutphen gevraagd om ondersteuning te bieden bij verschillende werkzaamheden binnen de afdeling Primair Proces (Het Plein). Hierbij gaat het om werkzaamheden in het kader van het implementeren van het handhavingsplan, het opstellen van jaar- en teamplannen en het bieden van ondersteuning aan de teamleider participatie.Meer informatie
 

Monitoring Transformatieagenda Sociaal Domein

Met de “Transformatieagenda maatschappelijke ondersteuning” heeft de gemeente Enschede de ambitie verwoord om op een vernieuwende wijze verder te bouwen aan een duurzaam en solide sociaal stelsel. Nautus ondersteunt de gemeente bij de monitoring van de afzonderlijke projecten en de Transformatieagenda als geheel.Meer informatie
 

Ontwikkeling werkgeversapplicatie

Nautus ondersteunt de gemeente Dronten bij de ontwikkeling van een werkgeversapplicatie. Via deze applicatie kunnen werkgevers zoeken naar geschikte kandidaten voor openstaande vacatures en werkplekken.Meer informatie
 

Vervangende beleidscapaciteit WMO

De gemeente Noordoostpolder heeft extra beleidscapaciteit nodig op het gebied van de WMO. Nautus is gevraagd deze capaciteit te leveren.Meer informatie
 

Senior Beleidsadviseur WMO

Nautus is door de gemeente Velsen gevraagd de functie van Senior beleidsadviseur Wmo te vervullen en de gemeente ondersteuning te bieden op diverse lopende dossiers die zowel in de gemeente Velsen als in de regionale samenwerking spelen.Meer informatie
 

Beleidsadviseur Wsw

De gemeente Nieuwegein werkt aan transformatie van het sociaal domein. Binnen het leefgebied ‘werk’ is een belangrijke opdracht de omvorming van de Wsw.  Op 1 januari 2015 is instroom in de Wsw gestopt. Dit heeft gevolgen voor de doelgroep en voor de uitvoeringsorganisatie. Nautus levert een deskundige adviseur die management en bestuur begeleid in het proces van besluitvorming en omvorming. Meer informatie
 

Strategisch beleidsadviseur werk en inkomen

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben de uitvoering van de Participatiewet belegd in de Sociale Dienst Veluwerand (SDV). Voor de drie gemeenten gezamenlijk levert Nautus tijdelijk een strategisch beleidsmedewerker werk en inkomen die tevens als accounthouder voor de SDV optreedt.Meer informatie
 

Senior adviseur armoedebeleid

Nautus is door de gemeente Enschede gevraagd de functie van senior adviseur armoedebeleid in te vullen en zorg te dragen voor de implementatie van de ontwikkelagenda van het nieuwe armoedebeleid.Meer informatie
 

Programmacoördinatie transformatie uitvoeringsstructuur Participatiewet

In de regio Midden-Gelderland wordt een nieuwe en toekomstbestendige uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet neergezet. Nautus verzorgt de programmacoördinatie voor dit transitietraject.Meer informatie
 

Beleidsadviseur afdeling Ontwikkeling

De adviseur van Nautus is als beleidsadviseur van de afdeling Ontwikkeling primair verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de ontwikkelingen rondom de sociale werkvoorziening (Wsw) en het voorbereiden van een (bedrijfs)plan voor de toekomstige dienstverlening aan de Wsw-populatie.Meer informatie
 

Sport en participatie

De gemeente Nieuwegein wil mensen met een beperking laten werken aan hun gezondheid, veerkracht en deelname aan activiteiten. Daarbij wil de gemeente mensen met en zonder beperking meer met elkaar in contact laten komen. Samen met sportverenigingen wil de gemeente Nieuwegein een pilot uitvoeren waarbij sportverenigingen en maatschappelijke- en zorgaanbieders een bijdrage leveren aan deze doelen.Meer informatie
 

Een stadspas voor Nieuwegein

In navolging van diverse steden in het land, gaat de gemeente Nieuwegein over tot de invoering van een eigen stadspas. Met het gratis verstrekken van de stadspas aan mensen met een laag inkomen wil Nieuwegein de deelname aan de maatschappij bevorderen.Meer informatie
 

Ontwikkeling Werkplan Participatiewet

Voor een grote gemeente is Nautus gevraagd het beleidsplan Participatiewet te vertalen naar de uitvoering. Door middel van een werkplan en bijpassende werkbegroting zijn de doelstellingen uit het beleidsplan vertaald naar concrete instrumenten, targets voor de uitvoering en voorzien van een financieel kader. Meer informatie
 

Beleidsplan armoedebeleid

Nautus is door de gemeente Nieuwegein gevraagd om ondersteuning te bieden bij het schrijven van een nota voor het armoedebeleid voor de periode 2015 – 2018. Het doel van het armoedebeleid is de participatie van mensen met een laag inkomen te vergroten.Meer informatie
 

Ontwikkeling nieuw armoedebeleid

Naar aanleiding van een rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid in de gemeente Dronten en wijzigingen in de landelijke wetgeving rondom minimaregelingen is Nautus gevraagd nieuw armoedebeleid te ontwikkelen voor de gemeente Dronten.Meer informatie
 

Bestuurlijke consultatie Participatiewet regio Arnhem

Adviestraject voor twaalf gemeenten in de regio Arnhem om te komen tot een uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet en de rol en positionering van het SW-bedrijf Presikhaaf.Meer informatie
 

Ondersteuning sector Samenleving

Met de op stapel staande decentralisaties op het gebied van werk, jeugd en zorg staat de gemeente Almelo voor grote uitdagingen. Teruglopende budgetten en toenemende doelgroepen zorgen ervoor dat de gemeente keuzes moet maken. Om toch effectieve en efficiënte dienstverlening te kunnen blijven bieden zet Almelo in op de ontwikkeling van systeeminnovaties. Nautus is gevraagd hierbij te ondersteunen.Meer informatie
 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info