Afgeronde projecten

Hieronder vindt u een selectie van projecten waar adviseurs van Nautus de afgelopen jaren bij betrokken zijn geweest.

Projecten gesorteerd op datum (nieuw naar oud)

Bestuurlijke informatievoorziening HBEL-gemeenten

In 2017 is een analyse gemaakt van de (financiële) houdbaarheid van de Wmo en de Jeugdwet binnen de HBEL gemeenten. Gedurende het eerste kwartaal van 2018 richten de werkzaamheden van Nautus zich op het operationaliseren van de (bestuurlijke) informatievoorziening bij de gemeente Huizen.Meer informatie
 

Projectondersteuning afdeling bedrijfsvoering

Voor de periode van 1 januari tot en met 31 juli 2018 heeft de gemeente Huizen Nautus ondersteuning gevraagd bij het doorontwikkelen van het Digitaal Sociaal Plein, de informatievoorziening, het zaakgericht werken en het adviseren bij projectmatig werken.Meer informatie
 

Project ‘Kinderen in Armoede’

Nautus ondersteunt de gemeente Velsen bij de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de maatschappelijke opgave ‘kinderen in armoede'.Meer informatie
 

Visievorming toegang Sociaal Domein

Inwoners met een vraag over het sociaal domein kunnen bij de gemeente Zutphen op drie plaatsen terecht. Door de ontwikkeling van het Zutphens Werkbedrijf ontstaat een natuurlijk moment om de visie op de toegang tot het sociaal domein samen met betrokkenen te herijken.Meer informatie
 

Beleidsadviseur Participatie

Nautus ondersteunt de gemeente Lochem bij het herijken van het beleid gericht op de aanpak van armoede en schulden. Daarnaast ondersteunt Nautus bij de doorontwikkeling van de uitvoering op het gebied van werk en inkomen, waaronder ook de uitvoering die is ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen.Meer informatie
 

Toekomstscenario’s uitvoering Wsw

De gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp willen inzicht in de wijze waarop zij in de toekomst hun Wsw-taken kunnen uitvoeren. Nautus stelt hiervoor toekomstscenarios’s op. In samenspraak met de gemeenteraden wordt ook een beoordelingskader opgesteld waaraan de scenario's getoetst kunnen worden.Meer informatie
 

Ondersteuning aanvraag vangnetuitkering Pw-budget 2017

De gemeente Ameland verwacht over het jaar 2017 geconfronteerd te worden met een tekort op het Participatiewetbudget (Pw-budget). Nautus ondersteunt de gemeente Ameland bij de benodigde voorbereidingen die ten grondslag liggen aan de aanvraag voor een compensatie voor dit tekort.Meer informatie
 

Beleidsadviseur Participatiewet

De gemeente Velsen heeft aan Nautus gevraagd om de rol van beleidsadviseur Participatiewet tot eind 2017 in te vullen. Op diverse lopende dossiers van de gemeente Velsen wordt ondersteuning geboden binnen het domein Participatiewet.Meer informatie
 

Nieuwe modules onder de MGR Sociaal Domein

In de regio Centraal Gelderland werken gemeenten op het sociaal domein samen in een modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR). Naast een module inkoop wordt een drietal modulen (Werkgeversservicepunt, Onderwijs en Verloningsbedrijf) onder de MGR gebracht. Nautus coordineert dit traject.Meer informatie
 

Beleidsmedewerker WMO

Het gaat om ondersteuning en (gedeeltelijke) vervanging van een van de beleidsadviseurs Wmo, waarbij Nautus zorgt draagt voor lokale en regionale beleidsmatige taken.Meer informatie
 

Aanpak intensivering armoedebestrijding onder kinderen

Nautus ondersteunt de gemeente Dronten bij de ontwikkeling van een aanpak om armoedebestrijding onder kinderen in Dronten te intensiveren.Meer informatie
 

Verbetering subsidieproces

De verbetering van het subsidieproces moet een bijdrage leveren aan de implemenatie en uitvoering van de herijking van de subsidies binnen het sociaal domein. De herijking van subsidies moet een bijdrage leveren aan de transformatie van de zorg en het versterken van voorliggende voorzieningen in de stad.Meer informatie
 

Beleidsadviseur WSW

Het regionaal SW Bedrijf PAUW (Utrecht) houdt op in de huige vorm te bestaan. Onze taak is de gemeente De Ronde Venen te adviseren over de lokale invulling van de WSW in samenhang met ander domeinen als bijvoorbeeld WMO en re-integratie om zo tot een integrale lokale aanpak te komen.Meer informatie
 

Dagvoorzitterschap bestuurlijke conferentie transformatieopgave sociaal domein

Nautus is gevraagd de vijf gemeenten in Lekstroom te begeleiden in een bestuurlijke conferentie over de transformatieopgave in het sociaal domein.Meer informatie
 

Maatregelen onderzoek gemeente Velsen

Sinds 2014 voert Ijmond Werkt! de re-integratie taken uit voor de gemeente Velsen. Het college van de gemeente Velsen vraagt Nautus om te onderzoeken in hoeverre de opgelegde maatregelen op het gebied van sollicitatie- en werkverplichtingen, proportioneel zijn. Het onderzoek richt zich op de periode 2015-2016.Meer informatie
 

Ondersteuning aanvraag vangnetuitkering Participatiewet 2016

De gemeente De Fryske Marren heeft in 2016 te maken met een tekort op het budget voor uitkeringsverstrekking, het zogenaamde Pw-budget. Onder de Participatiewet is een tijdelijk vangnet ingericht voor gemeenten met een tekort op het Pw-budget, waardoor zij onder voorwaarden aanspraak kunnen maken op een compensatie van een deel van het tekort. Nautus ondersteunt de gemeente De Fryske Marren bij de benodigde voorbereidingen om voor deze compensatie in aanmerking te komen.Meer informatie
 

Beleidsadviseur armoedebeleid

De gemeenteraad van Ermelo heeft in het najaar van 2016 het beleidsplan armoedebestrijding vastgesteld. Tegelijkertijd met deze vaststelling zijn negen beleidsvoorstellen geformuleerd die in de eerste helft van 2017 uitgewerkt moeten worden in een uitvoeringsplan. De gemeente Ermelo heeft Nautus gevraagd dit uitvoeringsplan op te stellen samen met partners, zoals de sociale dienst Veluwerand, CJG en Welzijn Ermelo.Meer informatie
 

(Beleids)ondersteuning Het Plein

Nautus is door Het Plein (uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Lochem en Zutphen) gevraagd om ondersteuning te bieden binnen het uitvoeringsbeleid van Het Primair Proces.Meer informatie
 

Herstructurering Wet sociale werkvoorziening

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de regio, heroriënteert de gemeente Montferland zich op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeente heeft Nautus gevraagd haar hierbij (inhoudelijk) te ondersteunen.Meer informatie
 

Business control sociaal domein

Nautus ondersteunt de afdeling bedrijfsvoering van de gemeente Ermelo bij het invullen en doorontwikkelen van de business controlfunctie voor het sociaal domein (Jeugd, Wmo en Participatiewet).  Meer informatie
 

Ontwikkeling partnership sociale onderneming

Nautus ondersteunt 16 gemeenten - verenigd in de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren - bij de ontwikkeling van een partnership met de Drijvende Ambachtsschool.Meer informatie
 

Adviestraject financiële houdbaarheid Wmo

De gemeente De Fryske Marren hanteert het uitgangspunt dat zij de Wmo uitvoert binnen de budgetten die zij daarvoor van het Rijk ontvangen. De gemeente vraagt zich echter af of dit houdbaar is richting de toekomst en heeft Nautus daarom gevraagd hierin te adviseren.Meer informatie
 

Evaluatie project re-integratie gemeenten Ermelo, Harderwijk & Zeewolde

Voor de Sociale Dienst Veluwerand – uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Participatiewet voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde – voert Nautus de evaluatie van het project re-integratie uit. Aan de hand van interviews en een documentenanalyse worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van zowel de inhoudelijke als de organisatorische kant van het project.Meer informatie
 

Voorbereidingen vangnetuitkering 2016

De gemeente De Fryske Marren heeft in 2016 te maken met een tekort op het budget voor uitkeringsverstrekking, het zogenaamde Pw-budget. Onder de Participatiewet is een tijdelijk vangnet ingericht voor gemeenten met een tekort op het Pw-budget, waardoor zij onder voorwaarden aanspraak kunnen maken op een compensatie van een deel van het tekort. Nautus ondersteunt de gemeente De Fryske Marren bij de benodigde voorbereidingen om voor deze compensatie in aanmerking te komen.Meer informatie
 

Monitor Transformatie Sociaal Domein

De gemeente Enschede stelt een investeringsbudget van bijna 5 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van innovatieve arrangementen die de ondersteuning aan inwoners in Enschede beter, effectiever en eenvoudige moeten maken. Nautus ondersteunt de gemeente Enschede bij de ontwikkeling van een monitor op basis waarvan het financieel en maatschappelijke rendement van de inzet van het investeringsbudget gevolgd kan worden.Meer informatie
 

Tijdelijk beleidsadviseur maatschappelijke opvang statushouders

De gemeente Velsen heeft extra beleidscapaciteit nodig ten behoeve van het project opvang statushouders. Nautus is gevraagd deze capaciteit te leveren.Meer informatie
 

Beleidsondersteuning Primair Proces

Nautus is door de gemeente Zutphen gevraagd om ondersteuning te bieden bij verschillende werkzaamheden binnen de afdeling Primair Proces (Het Plein). Hierbij gaat het om werkzaamheden in het kader van het implementeren van het handhavingsplan, het opstellen van jaar- en teamplannen en het bieden van ondersteuning aan de teamleider participatie.Meer informatie
 

Aanvraag vangnetuitkering 2015

De gemeente De Fryske Marren heeft in 2015 te maken met een tekort op het budget voor uitkeringsverstrekking, het zogenaamde Pw-budget (vóór 1 januari 2015: BUIG-budget). Onder de Participatiewet is een tijdelijk vangnet ingericht voor gemeenten met een tekort op het Pw-budget, waardoor zij onder voorwaarden aanspraak kunnen maken op een compensatie van een deel van het tekort. De gemeente De Fryske Marren heeft Nautus gevraagd de aanvraag van deze compensatie voor te bereiden.Meer informatie
 

Monitoring Transformatieagenda Sociaal Domein

Met de “Transformatieagenda maatschappelijke ondersteuning” heeft de gemeente Enschede de ambitie verwoord om op een vernieuwende wijze verder te bouwen aan een duurzaam en solide sociaal stelsel. Nautus ondersteunt de gemeente bij de monitoring van de afzonderlijke projecten en de Transformatieagenda als geheel.Meer informatie
 

Procesbegeleiding Zomernota/Begroting

Nautus begeleidt de gemeente Raalte bij het optimaliseren en beter benutten van het proces om tot de Zomernota 2016 en de Begroting 2017 te komen.Meer informatie
 

Gespreksleiding focusgroepen GGZ

Regio Gooi en Vechtstreek haalt door middel van diverse focusgroepen informatie op bij doelgroepen van de Wmo en Jeugdwet. Nautus verzorgt de gespreksleiding bij deze bijeenkomsten.Meer informatie
 

Ontwikkeling werkgeversapplicatie

Nautus ondersteunt de gemeente Dronten bij de ontwikkeling van een werkgeversapplicatie. Via deze applicatie kunnen werkgevers zoeken naar geschikte kandidaten voor openstaande vacatures en werkplekken.Meer informatie
 

Vervangende beleidscapaciteit WMO

De gemeente Noordoostpolder heeft extra beleidscapaciteit nodig op het gebied van de WMO. Nautus is gevraagd deze capaciteit te leveren.Meer informatie
 

Herijken processen invordering Belastingen/ WOZ

De gemeente Montferland ervaart binnen het werkproces invordering belastingen enkele knelpunten te ervaren als gevolg van onder meer een krimp in de beschikbare formatie. In dit project worden de betreffende medewerkers ondersteund en begeleid om de bestaande werkprocessen te herijken.Meer informatie
 

Senior Beleidsadviseur WMO

Nautus is door de gemeente Velsen gevraagd de functie van Senior beleidsadviseur Wmo te vervullen en de gemeente ondersteuning te bieden op diverse lopende dossiers die zowel in de gemeente Velsen als in de regionale samenwerking spelen.Meer informatie
 

Beleidsadviseur Wsw

De gemeente Nieuwegein werkt aan transformatie van het sociaal domein. Binnen het leefgebied ‘werk’ is een belangrijke opdracht de omvorming van de Wsw.  Op 1 januari 2015 is instroom in de Wsw gestopt. Dit heeft gevolgen voor de doelgroep en voor de uitvoeringsorganisatie. Nautus levert een deskundige adviseur die management en bestuur begeleid in het proces van besluitvorming en omvorming. Meer informatie
 

Coördinator en adviseur Participatiewet

Nautus is gevraagd een integrale visie te ontwikkelen op het gebied van Werk & Inkomen en deze te voorzien van een ontwikkelagenda voor de uitvoering.Meer informatie
 

Programmacoördinatie transformatie uitvoeringsstructuur Participatiewet

In de regio Midden-Gelderland wordt een nieuwe en toekomstbestendige uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet neergezet. Nautus verzorgt de programmacoördinatie voor dit transitietraject.Meer informatie
 

Implementatie Huishoudelijke Hulp Toelage

Het Rijk heeft een korting van 40% toegepast op het budget voor huishoudelijke hulp. Als gevolg van deze maatregel krimpt de werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen en zien thuiszorgorganisaties zich genoodzaakt om (met name) laaggeschoold personeel te ontslaan. Om de werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen op peil te houden verstrekken de gemeenten Bussum, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp en Wijdemeren een huishoudelijke hulp toelage. Nautus ondersteunt deze gemeenten bij de implementatie hiervan.Meer informatie
 

Beleidsadviseur afdeling Ontwikkeling

De adviseur van Nautus is als beleidsadviseur van de afdeling Ontwikkeling primair verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de ontwikkelingen rondom de sociale werkvoorziening (Wsw) en het voorbereiden van een (bedrijfs)plan voor de toekomstige dienstverlening aan de Wsw-populatie.Meer informatie
 

Sport en participatie

De gemeente Nieuwegein wil mensen met een beperking laten werken aan hun gezondheid, veerkracht en deelname aan activiteiten. Daarbij wil de gemeente mensen met en zonder beperking meer met elkaar in contact laten komen. Samen met sportverenigingen wil de gemeente Nieuwegein een pilot uitvoeren waarbij sportverenigingen en maatschappelijke- en zorgaanbieders een bijdrage leveren aan deze doelen.Meer informatie
 

Een stadspas voor Nieuwegein

In navolging van diverse steden in het land, gaat de gemeente Nieuwegein over tot de invoering van een eigen stadspas. Met het gratis verstrekken van de stadspas aan mensen met een laag inkomen wil Nieuwegein de deelname aan de maatschappij bevorderen.Meer informatie
 

Herijken processen Jeugd

De Gemeente Montferland heeft verschillende processen inzichtelijk gemaakt en opgenomen in de bedrijfsvoering. In georganiseerde sessies zullen ook de processen van het Centrum Jeugd en Gezin inzichtelijk gemaakt worden.Meer informatie
 

Projectleiding Groene Vingers

De gemeente Nieuwegein heeft een deel van het beheer van de openbare ruimte en de groenvoorziening uitbesteed aan een sociaal werkbedrijf, dat voor de werkzaamheden in het beheer van de openbare ruimte Wsw-medewerkers inzet. De gemeente Nieuwegein heeft Nautus gevraagd te verkennen of deze werkzaamheden met minimaal behoud van de huidige kwaliteit en minstens even goede sociale effecten voor de Wsw-medewerkers tegen lagere kosten kunnen worden uitgevoerd.Meer informatie
 

Implementatie ‘Lean’ processen

Nautus heeft – in een eerder stadium – in opdracht van de gemeente Montferland vijf werkprocessen onder de Wet werk en bijstand (Wwb) doorgelicht. Samen met medewerkers en management zijn deze processen in kaart gebracht en vervolgens aan de hand van de principes van lean management herontworpen. In deze opdracht ondersteunt Nautus bij de implementatie van de nieuwe processen en het creëren van de benodigde context en randvoorwaarden voor het implementatieproject.Meer informatie
 

Beleidsondersteuning Sociale Zaken

Op verzoek van de gemeente Montferland vervult een adviseur van Nautus in de tweede helft van 2015 de functie van beleidsadviseur Sociale Zaken. Primaire taken zijn het armoedebeleid en het dossier sociale werkvoorziening. Daar waar noodzakelijk wordt inzet gepleegd op andere vraagstukken.Meer informatie
 

Doorontwikkeling Digitaal Leefplein

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de afgelopen jaren het digitaal leefplein (DLP) ontwikkeld. Dit online platform heeft als doel de informatiepositie van inwoners te versterken. Het is de verbinding tussen inwoners, aanbieders van ondersteuning, gemeenten, samenwerkende partners en de Regio. Meer informatie
 

Onderzoek naar ervaringen ex-clienten van de Blijf Groep

Sinds 2013 verzorgt de Blijf Groep de vrouwenopvang voor de Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio is, in samenwerking met gemeenten, verantwoordelijk voor de inkoop en daarmee ook de kwaliteit van verschillende schakels in het totale zorgtraject. Om de kwaliteit van de ketenzorg rondom slachtoffers van huiselijk geweld te borgen wil de Regio onderzoek doen naar ervaringen van ex-cliënten van de Blijf Groep. Nautus is gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Meer informatie
 

Ondersteuning vangnetregeling 2015

De gemeente De Fryske Marren verwacht over het jaar 2015 geconfronteerd te worden met een tekort op het budget voor uitkeringsverstrekking (BUIG-budget) van meer dan 5%. Om de mogelijkheid voor een beroep op de vangnetregeling 2015 veilig te stellen, ondersteunt Nautus bij het treffen van de benodigde voorbereidingen.Meer informatie
 

Aanpak vermindering werkdruk

De Stadsbank Oost Nederland (SBON) is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en biedt verschillende diensten aan gericht op financiële zelfredzaamheid van burgers. Een van de afdelingen bij de SBON ervaart een hoge werkdruk. Nautus is gevraagd te ondersteunen en adviseren bij het verminderen van deze werkdruk.Meer informatie
 

Regiosecretaris Hervorming Langdurige Zorg

Nautus voert in de Regio Flevoland de regie over de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties in de rol van regiosecretaris Hervorming Langdurige Zorg (HLZ).Meer informatie
 

Ontwikkeling Werkplan Participatiewet

Voor een grote gemeente is Nautus gevraagd het beleidsplan Participatiewet te vertalen naar de uitvoering. Door middel van een werkplan en bijpassende werkbegroting zijn de doelstellingen uit het beleidsplan vertaald naar concrete instrumenten, targets voor de uitvoering en voorzien van een financieel kader.Meer informatie
 

Ontwikkeling nieuw armoedebeleid

Naar aanleiding van een rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid in de gemeente Dronten en wijzigingen in de landelijke wetgeving rondom minimaregelingen is Nautus gevraagd nieuw armoedebeleid te ontwikkelen voor de gemeente Dronten.Meer informatie
 

Beleidsplan armoedebeleid

Nautus is door de gemeente Nieuwegein gevraagd om ondersteuning te bieden bij het schrijven van een nota voor het armoedebeleid voor de periode 2015 – 2018. Het doel van het armoedebeleid is de participatie van mensen met een laag inkomen te vergroten.Meer informatie
 

Visie op digitale dienstverlening sociaal domein

Nautus ondersteunt de gemeente Emmen bij het opstellen van een visie op verdergaande digitalisering van de dienstverlening in het sociaal domein. De visie vertaald trends en ontwikkelingen op basis van concrete casuïstiek naar doelen, wensen en prioriteiten.Meer informatie
 

Analyse en bezwaar BUIG 2015

Voor de verdeling van de BUIG wordt met ingang van 2015 een nieuw verdeelmodel gehanteerd. De gemeente Dronten wenst bezwaar te maken tegen de toekenning van het voorlopige budget BUIG 2015. Ten behoeve van dat bezwaar heeft de gemeente Dronten ook behoefte aan een analyse van de oorzaken van de ontstane herverdeeleffecten. Nautus ondersteunt de gemeente Dronten bij de analyse en opstellen van het bezwaarschrift.Meer informatie
 

Arbeidsmarktdata Oost-Groningen

In opdracht van de Commissie Ruim Baan voor Oost-Groningen onderzoekt Nautus aan de hand van een aantal sociaaleconomische indicatoren de arbeidsmarktsituatie in de regio Oost-Groningen.Meer informatie
 

Regiosecretaris Hervorming Langdurige Zorg

Nautus voert in de Regio Gooi en Vechtstreek de regie over de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliëntorganisaties in de rol van regiosecretaris Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). De samenwerking is gericht op de voorbereiding op de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten en zorgverzekeraars.Meer informatie
 

Projectleider Kerntakendiscussie Sociaal Domein

Nautus levert voor een grote gemeente een projectleider om binnen het sociale domein een kerntakendiscussie te begeleiden en op te stellen.Meer informatie
 

Werksessie Participatiewet

Voor de gemeente Kapelle organiseren wij een werksessie, waarin wordt ingegaan op de betekenis van de Participatiewet voor de gemeente en de samenwerking in de regio.Meer informatie
 

Procesverbetering & Implementatie 3D’s

De gemeente Montferland heeft Nautus gevraagd ondersteuning te verlenen bij de implementatie van de drie decentralisatie (3D’s) en het wegnemen van de werkdruk binnen de afdeling Sociale Zaken (SoZa) door het verbeteren van een aantal bestaande werkprocessen.Meer informatie
 

Bestuurlijke consultatie Participatiewet regio Arnhem

Adviestraject voor twaalf gemeenten in de regio Arnhem om te komen tot een uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet en de rol en positionering van het SW-bedrijf Presikhaaf.Meer informatie
 

Uitvoeringsorganisatie Participatiewet

Adviestraject om te komen tot een uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet. De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond adviseren over een toekomstige uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet en de gevolgen voor de huidige sociale diensten, het Werkplein en het Sw-bedrijf in kaart brengen. Meer informatie
 

Beleidsplan Participatiewet

De gemeente Dronten heeft een visie op de invoering van de Participatiewet ontwikkeld. Een belangrijke vervolgstap is de ontwikkeling van een beleidsplan voor de uitvoering van de Participatiewet in de komende jaren. Nautus verzorgt procesbegeleiding en brengt inhoudelijke expertise in.Meer informatie
 

Ondersteuning sector Samenleving

Met de op stapel staande decentralisaties op het gebied van werk, jeugd en zorg staat de gemeente Almelo voor grote uitdagingen. Teruglopende budgetten en toenemende doelgroepen zorgen ervoor dat de gemeente keuzes moet maken. Om toch effectieve en efficiënte dienstverlening te kunnen blijven bieden zet Almelo in op de ontwikkeling van systeeminnovaties. Nautus is gevraagd hierbij te ondersteunen.Meer informatie
 

Inrichting programmastructuur decentralisaties

De gemeente Almelo geeft vorm aan de decentralisaties binnen een programmastructuur. Nautus is gevraagd te ondersteunen bij het richten van deze programmastructuur op het voorbereiden van de decentralisaties en het aanbrengen van prioriteit binnen de lopende activiteiten.Meer informatie
 

Bestedingsvoorstel systeeminnovaties sociaal domein

De gemeenteraad van Almelo heeft middelen beschikbaar gesteld om systeeminnovaties door te voeren binnen het sociaal domein. Nautus is gevraagd te ondersteunen bij het ontwikkelen van een voorstel voor effectieve besteding van deze middelen ten behoeve van de uitvoering van de drie decentralisaties.Meer informatie
 

Ontwikkeling compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten

Nautus is door de gemeente Nieuwegein gevraagd om een compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten te ontwikkelen.Meer informatie
 

Visie Participatiewet

De komst van de Participatiewet brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de gemeente Dronten. Om die uitdagingen het hoofd te bieden wenst de gemeente Dronten te komen tot een nieuwe visie. Nautus ondersteunt met inhoudelijke expertise en stroomlijning van het proces.Meer informatie
 

Verkenning instroom Wsw

De gemeente Dronten vraagt zich (in samenwerking met de gemeente Kampen) af of het stoppen van de instroom van de Wsw en het niet verlengen van tijdelijke contracten in de Wsw een positief effect heeft op de Wsw-kosten. Hiermee anticipeert de gemeente Dronten op de komst van de Participatiewet. Nautus voert hiertoe een korte verkenning uit, op basis waarvan de gemeenten een goed besluit kunnen nemen. Meer informatie
 

Advisering en ondersteuning projectleider Participatiewet

De Sociale Dienst Veluwrand (SDV) heeft de opdracht de Participatiewet voor de gemeente Haderwijk, Ermelo en Zeewolde in te voeren. Nautus is gevraagd de projectleider bij de uitvoering van zijn opdracht te voorzien van inhoudelijke advisering en sparring om te komen tot het gewenste eindresultaat.Meer informatie
 

Ondersteuning Wsw en Participatiewet

Nautus ondersteunt de gemeente Doesburg bij de beleidsvorming rond de Wsw en de relaties met de drie decentralisaties.Meer informatie
 

Ontwikkeling participatievoorziening

De gemeente Haaksbergen vindt dat elke inwoner zou moeten kunnen participeren binnen de maatschappij. Momenteel wordt in de gemeente Haaksbergen dan ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van een participatievoorziening gericht op arbeidsinschakeling.  Meer informatie
 

Invoering Participatiewet

Nautus ondersteunt de gemeente Montferland bij de invoering en de implementatie van de Participatiewet.Meer informatie
 

Ondersteuning Verbeterplan MAU Geldrop-Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft voor de periode 2013-2015 een aanvraag voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering ingediend. Voor de definitieve toekenning wordt door het ministerie een verbeterplan gevraagd. Nautus ondersteund de gemeente bij het opstellen van dit plan.Meer informatie
 

Besparingen Participatiewet/WWB

Nautus ondersteunt de gemeente Heerenveen bij het komen tot maatregelen met besparingseffecten op de BUIG en het Participatiebudget. Tevens adviseert Nautus de gemeente Heerenveen inzake de inrichting van monitoring en bijsturing in het kader van de WWB/Participatiewet.Meer informatie
 

Coördinator Team maatschappelijk participeren/strategisch beleidsmedewerker participatie

Nautus levert tijdelijk de coördinator voor het nieuw te vormen Team maatschappelijk participeren. De teamcoördinator is daarnaast beleidsinhoudelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van sociaal en sociaaleconomisch beleid.Meer informatie
 

Projectleider decentralisaties sociaal domein

Nautus levert de projectleider die verantwoordelijk is voor de drie decentralisaties in het sociaal domein, te weten de invoering van de Participatiewet, de transities AWBZ-WMO en de gehele keten van jeugdzorg, Tevens integraal verantwoordelijk voor de transformatie van de werkwijze in het sociaal domein.Meer informatie
 

Invoering aanbevelingen evaluatie samenwerking Werkplein

De gemeente Deurne heeft de samenwerking met het werkplein Helmond op het terrein van Werk en Inkomen geëvalueerd. Nautus is gevraagd om de aanbeveling die uit deze evaluatie naar voren zijn gekomen te implementeren.Meer informatie
 

Opstellen nieuwe uitgangspuntennota werk en inkomen

Het opstellen van een uitgangspuntennota voor het domein werk en inkomen.  In de nota wordt in ieder geval aandacht geschonken aan beleidsinhoudelijke doelen, doelgroepen, sturing & organisatie en financiën. De nota legt de basis voor de doorontwikkeling van de werkgeversbenadering, alsmede de uitvoering van de Wsw.Meer informatie
 

Opstellen herziene beleidsnota armoede en schuldhulpverlening

Het opstellen van een herziene beleidsnota armoede en schuldhulpverlening.  De nota is er op gericht het beleid toekomstbestendig te maken. Zowel op het vlak van wet- en regelgeving als de financiële kaders.Meer informatie
 

Ondersteuning bezwaar IAU 2011

Nautus ondersteunt de gemeente Hengelo bij het opstellen van een pleitnota en bij de hoorzitting in het kader van het bezwaar tegen de afwijzing van de IAU 2011.Meer informatie
 

Beleidscoördinator –adviseur werk en inkomen

Nautus ondersteunt de bestuursdienst Ommen-Hardenberg bij het ontwikkelen van beleid binnen het cluster werk en inkomen. De ondersteuning bestaat uit het leveren van een flexibel inzetbare strategisch kennispartner en een beleidscoördinator –adviseur werk en inkomen.Meer informatie
 

Invoering fraudewet

De gemeente Noordoostpolder heeft Nautus gevraagd ondersteuning te bieden bij de beleidsmatige en organisatorische doorvertaling van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving (de fraudewet).Meer informatie
 

Ondersteuning bezwaar IAU

Nautus ondersteund de gemeente Heerenveen bij het opstellen van een pleitnota en bij de hoorzitting in het kader van het bezwaar tegen de afwijzing van de IAU. Meer informatie
 

Aanvraag IAU Skarsterlan

Nautus werkt samen met de gemeente Skarsterlan aan de aanvraag van een incidentele aanvullende uitkering. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en het uitsluiten van negatieve invloeden van beleid en uitvoering.Meer informatie
 

Evaluatie uitbesteding Werk en Inkomen

De gemeente Helmond voert voor de gemeente Geldrop-Mierlo via ‘Het Werkplein’ een aantal taken uit op het terrein van Werk en Inkomen. Nautus is gevraagd de samenwerking tussen de beide gemeenten te evalueren en met aanbevelingen voor verbetering te komen.Meer informatie
 

Ondersteuning aanvraag MAU Delfzijl

De gemeente Delfzijl heeft Nautus gevraag haar te ondersteunen de verkorte aanvraag voor een MAU 2013-2015. Hiervoor stellen wij een aannemelijke prognose voor  de ontwikkelingen in het BUIG-budget  voor de jaren 2013-2015 op.Meer informatie
 

Ondersteuning bezwaar IAU 2011

Nautus ondersteund de gemeente Leiden bij het opstellen van een pleitnota en bij de hoorzitting in het kader van het bezwaar tegen de afwijzing van de IAU 2011.Meer informatie
 

Aanvraag MAU Geldrop-Mierlo

Nautus werkt samen met de gemeente Geldrop-Mierlo aan de aanvraag van een meerjarige aanvullende uitkering voor het budget BUIG. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van verdeelstoornissen in het verdeelmodel en het uitsluiten van invloed van beleid en uitvoering op het ontstaan van de tekorten.Meer informatie
 

Ondersteuning bezwaar IAU 2011

De gemeente Leiden heeft voor 2011 een IAU aangevraagd. De minister heeft dit verzoek afgewezen. Nautus ondersteund de gemeente bij het indien van een bezwaar tegen dit besluit.Meer informatie
 

Opstellen herziene beleidsnota armoede en schuldhulpverlening

Het opstellen van een herziene beleidsnota armoede en schuldhulpverlening.  De nota is er op gericht het beleid toekomstbestendig te maken. Zowel op het vlak van wet- en regelgeving als de financiële kaders.Meer informatie
 

Opstellen nieuwe uitgangspuntennota werk en inkomen

Het opstellen van een uitgangspuntennota voor het domein werk en inkomen.  In de nota wordt in ieder geval aandacht geschonken aan beleidsinhoudelijke doelen, doelgroepen, sturing & organisatie en financiën. De nota legt de basis voor de doorontwikkeling van de werkgeversbenadering, alsmede de uitvoering van de Wsw.Meer informatie
 

Beleidscoördinator –adviseur werk en inkomen

Nautus ondersteunt de bestuursdienst Ommen-Hardenberg bij het ontwikkelen van beleid binnen het cluster werk en inkomen. De ondersteuning bestaat uit het leveren van een flexibel inzetbare strategisch kennispartner en een beleidscoördinator –adviseur werk en inkomen.Meer informatie
 

Procesbegeleiding uittreding Gemeenschappelijke Regeling (GR)

In het voorjaar van 2012 hebben de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn – per brief – hun voornemen uit te treden uit de GR SOWECO kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur (AB) van de GR SOWECO. Vervolgens is op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesproken over de wijze waarop het uittredingsproces vormt wordt gegeven en is een stuurgroep samengesteld. Nautus is gevraagd de stuurgroep te ondersteunen als procesbegeleider van het uittredingsproces.Meer informatie
 

Aanvraag MAU Woerden

Nautus werkt samen met de gemeente Woerden aan de aanvraag van een meerjarige aanvullende uitkering op het budget BUIG. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van verdeelstoornissen in het verdeelmodel en het uitsluiten van invloed van beleid en uitvoering op het ontstaan van tekorten.Meer informatie
 

Schets uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Nautus heeft de opdracht om samen met het Innovatieteam Sociale Zekerheid, Werk en Integratie van gemeente Soest te komen tot een schets van de uitvoeringsorganisatie in het sociale domein voor de onderdelen werk en inkomen.Meer informatie
 

Beleidsondersteuning participatie en werkgelegenheid

De gemeente Noordoostpolder heeft Nautus ingehuurd om tijdelijk de functie van beleidsmedewerker Participatie in te vullen.Meer informatie
 

Verbeterplan WWB

De gemeente Deurne heeft voor de periode 2012-2014 een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) aangevraagd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op basis van de aanvraag de gemeente Deurne verzocht een plan te maken waarin zij beschrijft op welke wijze zij het tekort de komende jaren gaat terugdringen. Nautus is gevraagd om te ondersteunen bij de totstandkoming van dit plan.Meer informatie
 

Coördinator Team maatschappelijk participeren / projectleider decentralisatie Jeugdzorg, WWNV, extramurale begeleiding & hulpmiddelen

Nautus levert tijdelijk de coördinator voor het nieuw te vormen Team maatschappelijk participeren. De teamcoördinator is daarnaast beleidsinhoudelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van sociaal en sociaal-economisch beleid en coördinerend projectleider voor vier decentralisaties.Meer informatie
 

Aanvraag MAU Smallingerland

Nautus werkt samen met de gemeente Smallingerland aan de aanvraag van een meerjarige aanvullende uitkering voor het budget BUIG. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van verdeelstoornissen in het verdeelmodel en het uitsluiten van invloed van beleid en uitvoering op het ontstaan van de tekorten.Meer informatie
 

Aanvraag MAU Leiden

Nautus werkt samen met de gemeente Leiden aan de aanvraag van een meerjarige aanvullende uitkering op het budget BUIG. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van verdeelstoornissen in het verdeelmodel en het uitsluiten van invloed van beleid en uitvoering op het ontstaan van tekorten.Meer informatie
 

Ondersteuning beroepsprocedure n.a.v. afwijzing Incidentele Aanvullende Uitkering 2010

De gemeente Peel en Maas heeft over het jaar 2010 een incidentele aanvullende uitkering aangevraagd. Deze is afgewezen, omdat de toetsingscommissie WWB van oordeel is dat er geen sprake is van een uitzonderlijke arbeidsmarkt situatie in de gemeente. Nautus ondersteunt de gemeente bij de bezwaar- en beroepsprocedure.Meer informatie
 

Verbeterplan gemeente Almelo 2012 – 2014

Nautus ondersteunt de gemeente Almelo bij het verbeteren van haar beleid en uitvoering. De gemeente Almelo kampt namelijk met een tekort op haar budget BUIG (voorheen Inkomensdeel) en wil dit de komende jaren terugdringen. De eerste stap in dit proces is het opstellen van een verbeterplan. In dit plan worden maatregelen opgenomen, die in de periode 2012 – 2014 worden genomen om het tekort op het budget BUIG terug te dringen.Meer informatie
 

Aanvraag MAU Montferland

Nautus werkt samen met de gemeente Montferland aan de aanvraag van een meerjarige aanvullende uitkering voor het budget BUIG. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van verdeelstoornissen in het verdeelmodel en het uitsluiten van invloed van beleid en uitvoering op het ontstaan van de tekorten.Meer informatie
 

Projectleiding ‘Vouchers voor Leerwerkbanen’ (ESF-J)

Nautus is gevraagd de afdeling Beleid, advies en control te ondersteunen bij het uitvoeren van het project ‘Vouchers voor leerwerkbanen’. Een project dat financieel ondersteund wordt middels een bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Nautus levert hiervoor een projectleider die de gemeente Zwolle zal ondersteunen bij het voeren van het penvoerderschap.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Montferland

Nautus werkt samen met de gemeenteMontferland aan de aanvraag van een incidentele aanvullende uitkering over het jaar 2012. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en het uitsluiten van negatieve invloeden van beleid en uitvoering.Meer informatie
 

Gemeente Almelo – Pleitnota bezwaar IAU

De gemeente Almelo heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van het verzoek tot een incidentele aanvullende uitkering (IAU) over het jaar 2010. Medio oktober zal de gemeente Almelo haar bezwaar mondeling toelichten voor de bezwaarcommissie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Nautus ondersteunt de gemeente Almelo hierbij door een pleitnota op te stellen, op grond waarvan de gemeente Almelo haar pleidooi kan houden.Meer informatie
 

Aanvraag MAU Hengelo

Nautus werkt samen met de gemeente Hengelo aan de aanvraag van een meerjarige aanvullende uitkering op het budget BUIG. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van verdeelstoornissen in het verdeelmodel en het uitsluiten van invloed van beleid en uitvoering op het ontstaan van tekorten.Meer informatie
 

LBU advies

Nautus is gevraagd om de gemeente Hoorn te ondersteunen bij de ontwikkeling van een alternatief op de huidige LBU-constructie.Meer informatie
 

Opstellen bezwaarschrift en ondersteuning bezwaarprocedure afwijzing MAU-aanvraag 2012-2014

In 2011 en 2012 is door de gemeente Medemblik een MAU-aanvraag ingediend. Beide aanvragen zijn negatief beschikt. De gemeente Medemblik heeft besloten om tegen de negatieve beschikking van 2012 bezwaar aan te tekenen. Nautus stelt voor de gemeente Medemblik het bezwaarschrift op en biedt ondersteuning gedurende de bezwaarprocedure.Meer informatie
 

Ontwikkeling indicatorenset afdeling Sociaal Economische Zaken (SEZ) gemeente Almelo

Nautus ondersteunt de afdeling SEZ van de  gemeente Almelo bij het ontwikkelen van een set indicatoren, op grond waarvan het management van de afdeling SEZ haar sturing op prestaties kan doorontwikkelen.Meer informatie
 

Aanvraag MAU Castricum

Nautus werkt samen met de gemeente Castricum aan de aanvraag van een meerjarige aanvullende uitkering op het budget BUIG. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van verdeelstoornissen in het verdeelmodel en het uitsluiten van invloed van beleid en uitvoering op het ontstaan van tekorten.Meer informatie
 

Ondersteuning Bezwaarschrift IAU 2010

De gemeente Peel en Maas heeft over 2010 een verzoek tot incidentele aanvullende uitkering ingediend. Dit verzoek is door de toetsingscommissie WWB afgewezen. De gemeente kan zich niet in dit oordeel vinden en heeft een bezwaarschrift ingediend.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Almelo

Nautus werkt samen met de gemeente Almelo aan de aanvraag van een incidentele aanvullende uitkering over het jaar 2011. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en het uitsluiten van negatieve invloeden van beleid en uitvoering.Meer informatie
 

Sturingsvisie Jeugdzorg en WMO/AWBZ

Nautus is gevraagd de afdeling SMO tijdelijk te ondersteunen bij het opstellen van een sturingsvisie op het gebied van Jeugdzorg en WMO/AWBZ.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Laarbeek

Gemeenten krijgen een budget van het rijk voor de financiering van uitkeringen (BUIG). De gemeente draagt een eigen risico op dit budget van 10%. Wanneer dit risico wordt overschreden kan een gemeente, onder voorwaarden, een aanvullende uitkering aanvragen. Nautus ondersteunt de gemeente Laarbeek in het opstellen van een dergelijke aanvraag.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Tubbergen

Nautus werkt samen met de gemeente Tubbergen aan de aanvraag van een incidentele aanvullende uitkering over het jaar 2011. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en het uitsluiten van negatieve invloeden van beleid en uitvoering. Meer informatie
 

ESF-scan

De gemeente Den Helder ziet zich, evenals andere gemeenten, steeds meer geconfronteerd met een slinkend Participatiebudget. Om deze reden is Nautus gevraagd te onderzoeken of al dan niet extra inkomsten kunnen worden gegenereerd via het Europees Sociaal Fonds Actie A. Meer informatie
 

Wet Werken naar Vermogen (WWnV)

Nautus is door de gemeente Nieuwegein gevraagd te ondersteunen bij de voorbereidingen en implementatie van de WWnV en daarnaast te ondersteunen bij de reguliere advisering op het terrein van Werk & Re-integratie.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Heerenveen

Nautus werkt samen met de gemeente Heerenveen aan de aanvraag van een incidentele aanvullende uitkering over het jaar 2011. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en het uitsluiten van negatieve invloeden van beleid en uitvoering.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Zutphen

Nautus werkt samen met de gemeente Zutphen aan de aanvraag van een incidentele aanvullende uitkering over het jaar 2011. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en het uitsluiten van negatieve invloeden van beleid en uitvoering.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Den Helder

Gemeentes dragen een eigen risico op het budget voor uitkeringen (BUIG). Als zij de grenzen van het eigen risico overschrijden, kunnen zij onder voorwaarden een aanvullende bijdrage van het Rijk krijgen. In eerste instantie is dat een incidentele aanvullende uitkering (IAU), bij meerjarige tekorten kan een meerjarig aanvullende uitkering (MAU) worden aangevraagd. Nautus ondersteunt de gemeente Den Helder bij het opstellen van de aanvraag voor een IAU.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Velsen

Nautus werkt samen met de gemeente Velsen aan de aanvraag van een incidentele aanvullende uitkering over het jaar 2011. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en het uitsluiten van negatieve invloeden van beleid en uitvoering.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Gouda

Nautus werkt samen met de gemeente Gouda aan de aanvraag van een incidentele aanvullende uitkering over het jaar 2011. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en het uitsluiten van negatieve invloeden van beleid en uitvoering.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Skarsterlân

Nautus werkt samen met de gemeente Skarsterlân aan de aanvraag van een incidentele aanvullende uitkering over het jaar 2011. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en het uitsluiten van negatieve invloeden van beleid en uitvoering.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Soest

Nautus werkt samen met de gemeente Soest aan de aanvraag van een incidentele aanvullende uitkering over het jaar 2011. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt en het uitsluiten van negatieve invloeden van beleid en uitvoering.Meer informatie
 

Herstructurering WSW Alkmaar

Nautus is gevraagd de gemeente Alkmaar te ondersteunen in het opstellen van een herstructureringsplan voor de uitvoering van de Wsw. Met dit plan kan vervolgens een transitieproces worden gestart om de Wsw-uitvoering efficiënter in te richten.Meer informatie
 

Aanvraag MAU Lochem

Nautus werkt samen met de gemeente Lochem aan de aanvraag van een meerjarige aanvullende uitkering op het Inkomensdeel WWB. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van verdeelstoornissen in het verdeelmodel en het uitsluiten van invloed van beleid en uitvoering op het ontstaan van tekorten.Meer informatie
 

Projectleider Wet werken naar vermogen (WWNV)

Nautus is gevraagd om de West-Friese gemeenten en Op/maat te ondersteunen bij de inrichting van de projectorganisatie en het project Wet werken naar vermogen te leiden. Meer informatie
 

Aanvraag MAU Venray

Nautus verzorgt voor de gemeente Venray een complete en tijdige aanvraag voor een Meerjarig Aanvullende Uitkering. De adviseurs van Nautus werken hierbij nauw samen met medewerkers van de gemeente Venray.Meer informatie
 

Wijzigingen WWB en samenvoeging WIJ

Een belangrijk onderdeel van het WIJZ-project ligt in het doorvertalen van beleid naar de werkprocessen en de instructie naar de medewerkers. Hiertoe is een deelprojectgroep klantprocessen in het leven geroepen. Onder leiding van een deelprojectleider werken vijf projectgroepleden aan de realisatie van de beoogde resultaten zoals staan omschreven in de projectagenda. De gemeente Nieuwegein heeft Nautus gevraagd de deelprojectleider Klantproces te leveren.Meer informatie
 

Aanvraag MAU Deurne

Nautus werkt samen met de gemeente Deurne aan de aanvraag van een meerjarige aanvullende uitkering op het Inkomensdeel WWB. Belangrijk bij een dergelijke aanvraag is het aantonen van verdeelstoornissen in het verdeelmodel en het uitsluiten van invloed van beleid en uitvoering op het ontstaan van tekorten.Meer informatie
 

Eénmeting vrijwilligerspunt

De gemeente Noordoostpolder heeft Nautus gevraagd een éénmeting uit te voeren aangaande het vrijwilligerspunt. Doel van de meting is het verkrijgen van inzicht in de veranderingen in de mate van de bekendheid van het punt, het bereik en de mate van gebruik door vrijwilligers van het punt en de mate van ondersteuning aan vrijwilligers ten opzichte van de resultaten van 2009.Meer informatie
 

Toekomst sociale werkvoorziening: GR SOWECO

Zes gemeenten in Twente zijn verenigd in de Gemeenschappelijke Regeling SOWECO. Deze GR is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wsw voor deze gemeenten. De ontwikkelingen rond de Wsw hebben de gemeenten gestimuleerd om na te denken over een toekomstbestendige sociale werkvoorziening. Het project Toekomst SOWECO vloeit hier uit voort. Meer informatie
 

Ondersteuning bijstelling WWB-voorzieningen

Nautus heeft de gemeente Castricum ondersteund bij het opstellen van de aanvraag voor de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). In navolging van de IAU-aanvraag heeft de gemeente Castricum het initiatief genomen om beleid en uitvoering te optimaliseren, zodat toekomstige tekorten op het Inkomensdeel zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Nautus is gevraagd om mee te denken over de beleidsvoorstellen en te adviseren over mogelijke verbeteringen.Meer informatie
 

Verbeterplan Sociale Zaken

Nautus heeft de gemeente Velsen ondersteund bij het opstellen van de aanvraag voor de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). In navolging van de IAU-aanvraag heeft de gemeente Velsen het initiatief genomen om beleid en uitvoering te optimaliseren, zodat toekomstige tekorten op het Inkomensdeel zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Nautus is gevraagd om mede op basis van de inzichten verkregen via de IAU-aanvraag mee te denken over het verbeterplan.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Deurne

Gemeentes dragen een eigen risico op het budget voor uitkeringen (BUIG). Als zij de grenzen van het eigen risico overschrijden, kunnen zij onder voorwaarden een aanvullende bijdrage van het Rijk krijgen. In eerste instantie is dat een incidentele aanvullende uitkering (IAU), bij meerjarige tekorten kan een meerjarig aanvullende uitkering (MAU) worden aangevraagd. Nautus heeft de gemeente Deurne ondersteund bij het opstellen van de aanvraag voor een IAU.Meer informatie
 

Projectleider Opschoning GWS & Werkprocessen WWB/ WIJ

Als projectleider binnen de gemeente Nieuwegein verantwoordelijk voor de opschoningsactie GWS en doorvertaling van nieuw ontworpen werkprocessen voor de WWB en WIJ. Meer informatie
 

Aanvraag IAU Castricum

Gemeentes dragen een eigen risico op het budget voor uitkeringen (BUIG). Als zij de grenzen van het eigen risico overschrijden, kunnen zij onder voorwaarden een aanvullende bijdrage van het Rijk krijgen. In eerste instantie is dat een incidentele aanvullende uitkering (IAU), bij meerjarige tekorten kan een meerjarig aanvullende uitkering (MAU) worden aangevraagd. Nautus heeft de gemeente Castricum ondersteund bij het opstellen van de aanvraag voor een IAU.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Hoogeveen

Gemeentes dragen een eigen risico op het budget voor uitkeringen (BUIG). Als zij de grenzen van het eigen risico overschrijden, kunnen zij onder voorwaarden een aanvullende bijdrage van het Rijk krijgen. In eerste instantie is dat een incidentele aanvullende uitkering (IAU), bij meerjarige tekorten kan een meerjarig aanvullende uitkering (MAU) worden aangevraagd. Nautus heeft de gemeente Hoogeveen ondersteund bij het opstellen van de aanvraag voor een IAU. Meer informatie
 

Aanvraag IAU Peel en Maas

Gemeentes dragen een eigen risico op het budget voor uitkeringen (BUIG). Als zij de grenzen van het eigen risico overschrijden, kunnen zij onder voorwaarden een aanvullende bijdrage van het Rijk krijgen. In eerste instantie is dat een incidentele aanvullende uitkering (IAU), bij meerjarige tekorten kan een meerjarig aanvullende uitkering (MAU) worden aangevraagd. Nautus heeft de gemeente Peel en Maas ondersteund bij het opstellen van de aanvraag voor een IAU.Meer informatie
 

Evaluatie en toekomstverkenning Actieplan Jeugdwerkloosheid IJssel Vecht

Nautus evalueert het Actieplan Jeugdwerkloosheid in de regio IJssel Vecht. De uitkomst van de evaluatie is een document dat niet alleen een stuk verantwoording is van de bestaande aanpak, maar vooral ook een startdocument voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in de toekomst.Meer informatie
 

Ondersteuning interimmanager afdeling W&I

De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Nieuwegein is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. Het gemeentelijke sociale domein in het algemeen en de afdeling Werk en Inkomen in het bijzonder ziet zich de komende periode geconfronteerd met een groot aantal, vooral financiële, uitdagingen. Het interim hoofd wenste deze uitdagingen goed voorbereid tegemoet te treden.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Skasterlân

Gemeentes dragen een eigen risico op het budget voor uitkeringen (BUIG). Als zij de grenzen van het eigen risico overschrijden, kunnen zij onder voorwaarden een aanvullende bijdrage van het Rijk krijgen. In eerste instantie is dat een incidentele aanvullende uitkering (IAU), bij meerjarige tekorten kan een meerjarig aanvullende uitkering (MAU) worden aangevraagd. Nautus heeft de gemeente Skasterlân ondersteund bij het opstellen van de aanvraag voor een IAU. Meer informatie
 

Verbeterplan beleid en uitvoering bijstand

Nautus helpt de de Sociale Dienst Oost Achterhoek om haar beleid en uitvoering van de bijstand te verbeteren. De eerste stap daarin is om te komen tot een verbeterplan, waarin de voorgenomen verbeteringen zijn opgenomen. De gemeenten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek kampen met tekorten op hun inkomensdeel. De verwachting is dat deze tekorten, bij ongewijzigd beleid, zullen oplopen.  Meer informatie
 

Preventief Jeugdbeleid

De gemeente Enschede heeft Nautus gevraagd een notitie te schrijven waarin het belang van preventief jeugdbeleid, in relatie tot de gehele keten van de jeugdzorg en opvoedingsondersteuning, centraal staat.Meer informatie
 

Ondersteuning Team Verzuim

Het doorvoeren van inhoudelijke en procesmatige verbeteringen in de uitvoering van het verzuimbeleid re-integratie en het bieden van begeleiding en coaching aan de coördinator van het Team Verzuim en de verzuimmedewerkers.Meer informatie
 

Aanvraag IAU Velsen

Gemeentes dragen een eigen risico op het budget voor uitkeringen (BUIG). Als zij de grenzen van het eigen risico overschrijden, kunnen zij onder voorwaarden een aanvullende bijdrage van het Rijk krijgen. In eerste instantie is dat een incidentele aanvullende uitkering (IAU), bij meerjarige tekorten kan een meerjarig aanvullende uitkering (MAU) worden aangevraagd. Nautus heeft de gemeente Velsen ondersteund bij het opstellen van de aanvraag voor een IAU. Meer informatie
 

Deelprojectleider Inkoop

Nautus levert voor de gemeente Nieuwegein een deelprojectleider Inkoop voor het project Implementatie Participatiebudget.Meer informatie
 

Projectleiding 'Jongerenhotel'

Namens de gemeente Zwolle verzorgt Nautus de ontwikkeling en implementatie van het 'Jongerenhotel' welke niet-geïndiceerde jongeren met een lichte problematiek een vorm van tijdelijke huisvesting kan bieden in combinatie met persoonlijke begeleiding.    Meer informatie
 

Implementatie Participatiebudget

Op 1 januari 2009 trad de Wet participatiebudget in werking. De wet bundelt de middelen voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie, met als doel mensen makkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke participatie te bevorderen. De wet geeft gemeenten meer ruimte om eigen afwegingen te maken om daarmee beter op de lokale situatie in te kunnen spelen. Meer informatie
 

Beleidsatelier 'Participatie en Integratie'

In het concept beleidsatelier worden in een kort tijdsbestek (8 weken), in interactie met relevant betrokkenen (uit de samenleving, gemeentelijke organisatie, gemeenteraad en college) en op integrale en concrete wijze de vragen achter het beleidsthema uitgediept en voorzien van nieuwe antwoorden. Dit beleidsatelier richtte zich op de thema’s participatie en integratie.Meer informatie
 

Ontwikkeling en implementatie Participatiehuis

Nautus is door de gemeente Culemborg gevraagd  voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuw concept: het Culemborgs Participatiehuis. Het doel van het participatiehuis is om de re-integratie en inburgering van Culemborgse inwoners nog efficiënter, doelgerichter en klantgerichter te maken. Aan dit streven wordt door mensen gewerkt die zijn geclusterd in zes deelprojecten. Het gaat om medewerkers die afkomstig zijn uit de uitvoering en van verschillende afdelingen. Meer informatie
 

Ondersteuning aanbesteding re-integratiediensten

Nautus heeft de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn geadviseerd en ondersteund bij het maken van een heroverweging ten aanzien van de uitbesteding van re-integratiediensten. Meer informatie
 

Projectleiding ESF Actie Jeugd / vouchers leerwerkbanen

Nautus heeft in samenwerking met de partijen in de regio IJssel-Vecht een systematiek opgezet die werkgevers financieel ondersteunt als zij een werkloze jongere in dienst nemen. In totaal worden hiermee ongeveer 320 leerwerkbanen in de regio gerealiseerd. Om de vouchers te financieren, maakt de regio gebruik van ESF. De ESF aanvraag is door Nautus zo opgezet dat een zo groot mogelijk percentage van de subsidie ten goede komt aan de werkgever. Nautus heeft ten behoeve van de regio het hele traject van ontwikkeling, planvorming, aanvraag, werkprocessen en instructie verzorgd. Daarnaast verzorgt Nautus de monitoring en verantwoording van het project. Meer informatie
 

Kosten-batenanalyse ESF Actie A

Verrichten van een kosten-batenanalyse naar de mogelijke opbrengsten van een ESF-aanvraag. Hierbij zijn de ingezette middelen per ESF-doelgroep in kaart gebracht, welke vervolgens zijn afgezet tegen de kosten van een ESF-aanvraag en het inregelen van de projectadministratie en verantwoording.Meer informatie
 

Optimalisatie inzet participatiebudget

Binnen de WWB hebben gemeenten een sterke eigen verantwoordelijkheid om het aantal uitkeringen te beperken. De instrumenten die door gemeenten worden ingezet, zijn gericht op het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Gemeenten hebben hiertoe een participatiebudget tot hun beschikking. De gemeente Heerenveen wilde meer inzicht in de besteding van het participatiebudget en een advies hoe deze middelen beter ingezet kunnen worden.Meer informatie
 

Projectleiding Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord

Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid van de regio Noord-Holland Noord is eind 2009 tot stand gekomen. Het actieplan richt zich op het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid in de regio. Nautus voert het projectleiderschap uit in opdracht van de gemeente Alkmaar, die penvoerder is voor de regio. Meer informatie
 

Analyse en uitvoeringsagenda arbeidsmarkt

In de regio de IJmond werken verschillende partijen op regionaal niveau samen in het PAO (Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs). Het PAO is in potentie één van de belangrijkste samenwerkingsverbanden voor de IJmond wanneer het gaat om het goed laten functioneren van de arbeidsmarkt. Ondanks dat er diverse succesvolle initiatieven zijn en er meerdere projecten in de regio lopen, bestaat bij de partners de indruk dat de aanwezige potentie van het PAO nog niet ten volle wordt benut.Meer informatie
 

Projectleiding Mens Centraal

Vervanging van de projectleider van de gemeente Hoorn gedurende een half jaar. Verantwoordelijk voor de borging en het doorontwikkelen van het dienstverleningsconcept ‘Mens Centraal’ in de gemeente Hoorn. Mens Centraal is een ICT-applicatie waarin ketenpartners informatie onderling delen en elkaar op de hoogte houden van de voortgang van de geboden dienstverlening. Doel hiervan is het bieden van integrale dienstverlening aan klanten die bekend zijn bij meerdere organisaties die dienstverlening bieden op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, zorg en (schuld)hulpverlening.Meer informatie
 

Doorontwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt

Nautus is gevraagd onderzoek te doen naar en het uitbrengen van een advies met betrekking tot het versterken van de slagkracht en het toekomstigbestendig inrichten van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid IJssel-Vecht.Meer informatie
 

Coördinatie Antillianenproject

Nautus heeft de coördinatie van het Antillianenproject van de gemeente Hoorn gedurende een half jaar waargenomen. Het Antillianenproject richt zich op het coördineren van de dienstverlening aan ‘multiproblem’ Antillianen in de gemeente Hoorn. In dit project participeren onder andere de gemeentelijke sociale dienst, het UWV, een woningbouwcorporatie, Algemeen Maatschappelijk Werk en de politie.Meer informatie
 

Projectsturing Werk & Bijstand

Als extern adviseur verantwoordelijk voor het opleveren van een advies over de wijze waarop de producteenheid Werk & Bijstand (van de gemeente Enschede) de projectsturing vorm kan geven. Vervolgens zijn bestaande projecten tegen het licht van het model van de nieuwe projectsturing aangehouden. Meer informatie
 

Begeleiding teamdag

De gemeente Zwolle heeft, net als veel andere gemeenten in Nederland, te maken met minder middelen om participatie van mensen mogelijk te maken. Tegelijkertijd zijn er meer mensen die vragen om ondersteuning en minder kansen om participatie te realiseren op de arbeidsmarkt. Deze omstandigheden vragen om heroriëntatie van doelen en de daaraan gekoppelde inzet van tijd en geld.Meer informatie
 

Implementatie participatiebudget

Het bieden van ondersteuning en begeleiding bij de invoering van de Wet participatiebudget in drie fasen. In de eerste fase verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces om te komen tot een inhoudelijk raamwerk voor de beleidsontwikkeling. In de tweede fase verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van een kaderstellend beleidsplan participatie tot en met de vaststelling in de gemeenteraad. In de derde fase verantwoordelijk voor het mede vormgeven van de eerste stappen naar implementatie van het beleidskader.Meer informatie
 

Interim beleidsmedewerker

Nautus is door de Sociale Dienst Veluwerand gevraagd tijdelijk invulling te geven aan de functie van beleidsmedewerker. De beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid omtrent de WWB en WIJ.Meer informatie
 

Regionale samenwerking internationaal onderwijs

Een onderzoek waarbij geïnventariseerd wordt in hoeverre er bij internationale scholen behoefte is aan het realiseren van een bepaalde vorm van samenwerking of organisatie tussen internationale scholen onderling en met de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen en Haarlemmermeer. Indien die behoefte bestaat dient er eveneens geïnventariseerd te worden welke vorm van samenwerking of organisatie het meeste draagvlak heeft.Meer informatie
 

Herontwerp van de financiële bedrijfsvoering

Nautus was verantwoordelijk voor ondersteuning bij het vaststellen van de legitimiteit van de aanwezige formatie van de producteenheid Werk & Bijstand van de gemeente Enschede. De verhouding tussen structurele en incidentele financiering is uit balans geraakt. Door de krimpende budgetten en het stijgende aantal uitkeringen was het noodzakelijk een goed beeld te vormen van welke formatie op welke wijze werd gefinancierd.Meer informatie
 

Ontwikkeling en implementatie Werkcentrum

Vanuit de regio Rivierenland is geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van vier werkcentra in de regio Rivierenland. De gemeente Culemborg huisvest er daar één van.  Doel van het project is een instrument te creëren waarmee klanten snel kunnen uitstromen naar werk, zich kunnen oriënteren op vakrichtingen en beroepen en waarmee trajectbegeleiders de klanten kunnen observeren en diagnosticeren: het Werkcentrum.  Meer informatie
 

Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noordkop

Als extern projectleider verantwoordelijk voor de coördinatie van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, ISD Kop van Noord-Holland, Schagen, Texel). Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid is een extra impuls om jongeren aan het werk of aan het leren te krijgen. Als projectleider van de regio zorgen we ervoor dat het instrumentarium van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid bekend is en gebruikt wordt door de betrokken uitvoerders.Meer informatie
 

Amsterdamse Werktop 2010

Als projectleider sturing geven aan het proces gericht op het tot stand brengen van het inhoudelijke programma van de Amsterdamse Werktop 2010 in de Beurs van Berlage en de daarop volgende Zomersessie 2010, in samenwerking met alle partners in het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs.Meer informatie
 

Doorontwikkeling werkplein

Nautus heeft het projectmanagement verzorgd voor de verdere ontwikkeling van de integrale dienstverlening op het Werkplein De Lure in Zwolle. Dit heeft gestalte gekregen via het project ‘Zwolle Werkt Aanpak’. Meer informatie
 

Ontwikkeling en implementatie Werkplein

Het Werkplein Regio Heerenveen is de samenwerking van het UWV WERKbedrijf Heerenveen en de gemeenten Heerenveen en Skarsterlân. Doel is om integrale dienstverlening rondom werk aan te bieden voor de inwoners uit de Regio Heerenveen. Meer informatie
 

Regie op de keten

Nautus heeft de gemeente Den Helder ondersteund bij de totstandkoming van een nieuwe uitvoeringsovereenkomst (met verschillende ketenpartners). Het college heeft (op basis van een advies van Nautus) de diensten van deze ketenpartners aangemerkt als diensten van algemeen economisch belang (DAEB). Middels een aparte verordening en aanwijzingsbesluiten is de gemeente overeenkomsten met deze partijen aangegaan zonder dat het noodzakelijk was deze diensten Europees aan te besteden. Meer informatie
 

Arbeidsmarktplan 2009-2010

In de vorm van procescoördinator / penvoerder ondersteuning bieden bij de totstandkoming van het Twents arbeidsmarktplan 2009 -2010 en het toeleiden van het plan naar het Platform Onderwijs Werk en Inkomen (POWI) en de Regioraad voor besluitvorming. Dit alles in samenwerking met een werkgroep, bestaande uit diverse arbeidsmarktpartners uit de regio. Meer informatie
 

Optimalisatie werkproces Inburgering

Analyseren van de huidige werkorganisatie en werkprocessen van Bureau Inburgering en op basis daarvan een advies uitbrengen voor de optimale inrichting daarvan.Meer informatie
 

Interim Programmamanager Regionaal Arbeidsmarktbeleid

Nautus is door de gemeente Zwolle gevraagd tijdelijk invulling te geven aan de functie van programmanager regionaal arbeidsmarktbeleid. Meer informatie
 

Strategische visie sociale ontwikkelingsagenda

Nautus is door de regio Twente gevraagd de ontwikkeling van de strategische sociale ontwikkelingsagenda voor de regio te begeleiden en te schrijven. De rol van Nautus is hierbij redacteur en procesbegeleider. Meer informatie
 

Projectleiding Actieplan Jeugdwerkloosheid IJssel-Vecht

De partijen in de regio IJssel-Vecht hebben de handen ineen geslagen om de nadelige effecten van de economische crisis voor jongeren zoveel mogelijk te beperken. Zij hebben samen de ambitie geformuleerd om zoveel mogelijk banen, leerwerkbanen en stages te realiseren in de periode 2010-2011. Nautus verzorgt het projectleiderschap van het actieplan en is in dat kader verantwoordelijk voor de planvorming, coördinatie en verantwoording van het actieplan naar de belangrijkste stakeholders.Meer informatie
 

Projectleiding Mens Centraal

Als projectleider verantwoordelijk voor het invoeren van het dienstverleningsconcept ‘Mens Centraal’ in de keten van werk en inkomen van de gemeente Den Helder. Mens Centraal is een ICT-applicatie waarmee ketenpartners hun dienstverlening onderling afstemmen. Met behulp van Mens Centraal delen ketenpartners onderdeling klantinformatie en verwijzen zij klanten naar elkaar door. Doel hiervan is het bieden van integrale dienstverlening aan klanten in de keten van werk en inkomen.Meer informatie
 

Evaluatie samenwerking en klanttevredenheid

In samenwerking met de Vrije Universiteit is de vormgeving van de samenwerkingsrelatie tussen de gemeente Opsterland en Smallingerland op het gebied van de uitvoering van de inkomensfunctie geëvalueerd om te komen tot aanbevelingen om het (bij)sturend vermogen van de gemeente Opsterland verder te vergroten. Tevens is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening en de mate van tevredenheid van klanten uit Opsterland over de dienstverlening.Meer informatie
 

Reorganisatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Nautus-projectleider was verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van de reorganisatie van de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Zwolle. Centraal stond de inrichting van de twee nieuwe afdelingen Werk, Re-integratie en Participatie (afdeling WRP; samenvoeging Inburgering, Bijstand en Uitstroom en overheveling Inkomen naar inkomensondersteuning) en Inkomensondersteuning (samenvoeging afdeling Schuldhulpverlening en Inkomen).Meer informatie
 

Nulmeting Vrijwilligerspunt

De gemeente Noordoostpolder heeft Nautus gevraagd een nulmeting uit te voeren aangaande het vrijwilligerspunt. Doel van de meting is het verkrijgen van inzicht in de mate van de bekendheid van het punt, het bereik en het gebruik door vrijwilligers en de mate waarin het vrijwilligerspunt de juiste ondersteuning aan vrijwilligers biedt. Ook geeft Nautus advies over de wijze waarop de bekendheid van het vrijwilligerspunt in de toekomst verder vergroot kan worden.Meer informatie
 

Haalbaarheidsonderzoek participatiebedrijf

Als extern projectleiders verantwoordelijk voor de uitvoering van een onderzoek naar de haalbaarheid van een gemeentelijk participatiebedrijf bij de gemeente Heerenveen. In dit onderzoek zijn de mogelijkheden onderzocht om in het participatiebedrijf gemeentelijke re-integratietaken in eigen beheer uit te voeren. Hierbij is eveneens aandacht besteed aan de actuele trends en ontwikkelingen op re-integratiegebied, de politiek–bestuurlijke context, de bestaande contracten, de kosten en de gewenste resultaten.Meer informatie
 

Projectleider AKO pilot Inburgering in de keten

Nautus is door de gemeente Zwolle gevraagd om leiding te geven aan een pilot om inburgering in de ketensamenwerking te versterken.Meer informatie
 

Aanvraag MAU Winterswijk en Oost-Gelre

De gemeenten Winterswijk en Oost-Gelre komen vanwege een structureel tekort op het inkomensdeel van de WWB in aanmerking voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU). Aan de aanvraag voor een MAU worden hoge eisen gesteld. De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft Nautus ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de aanvraag voldoet aan de criteria en tijdig wordt ingediend. Meer informatie
 

Aanvraag MAU Enschede

In 2009 bleek de gemeente Enschede een structureel tekort te hebben op het inkomensdeel van de WWB. De tekorten waren aanleiding voor de gemeente Enschede om een aanvraag in te dienen voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU). Aan de aanvraag voor een MAU worden hoge eisen gesteld. De gemeente Enschede heeft Nautus ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de aanvraag voldeed aan de criteria en tijdig werd ingediend.Meer informatie
 

Workshop 'Visie op Participatie'

In samenwerking met de Universiteit Twente vormgeven aan een workshop 'Participatievisie' voor de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde en de Sociale Dienst Veluwerand. Doel van de workshop is gemeenten en de Sociale Dienst beter in staat te stellen een visie te ontwikkelen op participatie naar aanleiding van de Wet participatiebudget.Meer informatie
 

Efficiënte inzet gidsen

Nautus onderzoekt voor en met de gemeente Dronten hoe de samenwerking tussen gidsen en professionals in de wijknetwerken versterkt kan worden.Meer informatie
 

Analyse en plan van aanpak inwonerregie

In het voorjaar van 2016 is in Gooi en Vechtstreek een visie geformuleerd op de ontwikkeling van het applicatielandschap. Een van de constateringen bij de totstandkoming van de visie was dat er verschillen van inzicht zijn over de regie van de inwoner en de rol van gemeente en ketenpartners in het komen tot een plan in de voorfase.Meer informatie
 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info