Lopende projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten waar de adviseurs van Nautus op dit moment bij betrokken zijn.

Projecten gesorteerd op datum (nieuw naar oud)

Beleidsondersteuner EHZ Beleidsmatige samenwerking

Nautus ondersteunt de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde bij het inrichten en vormgeven van de beleidsmatige samenwerking binnen het Sociaal Domein. De werkwijze is nieuw en moet in een korte periode op poten gezet worden. Daarom ondersteunt Nautus in het bewaken van de voortgang van en samenhang tussen de diverse taken en ontwikkelingen.Meer informatie
 

Projectleider Stichting Leergeld

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben de wens uitgesproken een lokale Stichting Leergeld op te richten. Nautus begeleidt de gemeenten en de initiatiefgroep van partners en inwoners van de drie gemeenten bij de oprichting van deze stichting.Meer informatie
 

Module Werkgeverschap SW Midden Gelderland

Binnen de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland wordt een module ondergebracht die als voornaamste taak heeft het invulling geven van het werkgeverschap voor de Wsw’ers die onder de gemeenten in Midden Gelderland vallen. .Meer informatie
 

Medior Beleidsadviseur beschermd wonen

De gemeente Almere is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen in de regio Flevoland. Dit is een complexe opdracht die vele vraagstukken kent. Nautus helpt de gemeente Almere hierbij in de vorm van een medior beleidsadviseur beschermd wonen.Meer informatie
 

Projectleider Doesburg Werkt!

Met het project “Doesburg Werkt” wil de gemeente het aantal Doesburgers dat gebruik moet maken van een uitkering drastisch verlagen. De Meerjareninvesteringsagenda 2017-2022 (MIA) vormt hiervoor het vertrekpunt. In de MIA zijn voor het project de beoogde maatschappelijke effecten, activiteiten en resultaten op hoofdlijnen verwoord.Meer informatie
 

Vangnetaanvraag De Fryske Marren

Nautus ondersteunt de gemeente De Fryske Marren bij de Vangnetuitkering Participatiewet. Meer informatie
 

Projectleider implementatie werk

Als projectleider verantwoordelijk voor het ontwikkelen, inrichten en implementeren van een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de Werk-taken vanuit de Participatiewet in de gemeente Lochem. Deze komen over naar de gemeente vanwege de ontmanteling van een Gemeenschappelijke Regeling.Meer informatie
 

Nota integratie

De gemeente Harderwijk heeft Nautus gevraagd mee te werken aan de Nota integratie. Deze nota vormt de basis voor de stad die Harderwijk wil zijn: waar iedereen zich welkom voelt en mee kan doen.Meer informatie
 

Evaluatie vangnetregeling 2017

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil over 2017 een aanvraag indienen voor het vangnet Participatiewet. Nautus ondersteunt bij het in beeld brengen van de genomen maatregelen en het eventueel bijstellen hiervan.Meer informatie
 

Businesscase uitvoeringsscenarios’s Wsw

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn op zoek naar een passende uitvoeringsvorm voor de Wsw. Nautus werkt twee voorkeurscenario’s uit in een businesscase. Hierbij gaat het om het meer in eigen beheer uitvoeren van de Wsw en het voorzetten van de inkoop bij twee SW-bedrijven.Meer informatie
 

Toegang sociaal domein

In het najaar van 2017 heeft de gemeente Zutphen samen met Nautus een nieuwe visie op toegang in het sociaal domein opgesteld. Nautus ondersteunt de gemeente nu bij het operationaliseren en implementeren van deze visie.Meer informatie
 

Projectleider Proeftuin Uitstroom MO/BW

De gemeente Nieuwegein gaat concreet aan de slag met de aanstaande doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Nautus is gevraagd daarbij te ondersteunen door de Proeftuin Uitstroom MO/BW projectmatig op te zetten en te begeleiden.Meer informatie
 

Evaluatie integraal dienstverleningsmodel (het evalueren van het werken met sociale wijkteams)

Het doel van het evaluatieonderzoek is om inzichtelijk te maken hoe het integraal dienstverleningsmodel van de BUCH gemeenten bijdraagt aan het realiseren van de beleidsuitgangspunten (1) zelfredzaamheid en eigen regie (2) preventie en vroeg signalering en (3) integraal werken.Meer informatie
 

Operationaliseren opdrachtgeverschap

Nautus ondersteunt de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde bij het ontwikkelen en operationaliseren van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap met betrekking tot de nieuwe uitvoeringsorganisatie Meerinzicht Domein Sociaal.Meer informatie
 

Procescoördinator EHZ Beleidsmatige Samenwerking

Nautus ondersteunt de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde bij het inrichten en vormgeven van de beleidsmatige samenwerking. De werkwijze is nieuw en moet in een korte periode op poten gezet worden. Daarom ondersteunt Nautus in het bewaken van de voortgang van en samenhang tussen de diverse taken en ontwikkelingen.Meer informatie
 

Ondersteuning Sector Samenleving

Nautus verricht binnen de gemeente Almelo werkzaamheden op het gebied van het beleidsterrein Werk & Inkomen. Zo werkt Nautus met de gemeente Almelo samen om de doorontwikkeling van (SW-bedrijf) Soweco vorm te geven, en beschut werkplekken te realiseren. Tevens is Nautus betrokken bij het opstellen en monitoren van de Werkplannen Participatie.Meer informatie
 

Strateeg Participatie

Sinds 1 januari 2018 werken de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde samen in Meerinzicht Domein Sociaal aan vraagstukken op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken. Er is sprake van een netwerkorganisatie, waarbinnen de strateeg Participatie verantwoordelijk is voor het strategische beleid op het gebied van werk, inkomen en meedoen. De gemeenten treffen voorbereidingen om de rol van strateeg structureel in te vullen. Tot die tijd vervult Nautus deze rol.Meer informatie
 

Businesscontroller bedrijfsvoering domein Sociaal Meerinzicht

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werken samen in de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht (GR). Per 1 januari 2018 behoort de uitvoering van het Sociaal Domein tot het takenpakket.Meer informatie
 

Onderzoek omvang bijstandsbestand

De gemeenteraad van de gemeente Rheden heeft een motie aangenomen over de omvang van het bijstandsbestand van de gemeente. Het college wordt middels deze motie verzocht onderzoek te doen naar de vraag waarom het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Rheden hoger is dan in omringende gemeenten. Nautus is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.Meer informatie
 

Reduceren tekort Pw-budget en aanvraag vangnetuitkering 2017

De gemeente Gouda verwacht over het jaar 2017 geconfronteerd te worden met een tekort op het Pw-budget. De gemeente komt mogelijk in aanmerking voor een vangnetuitkering om dit tekort gedeeltelijk te compenseren. Nautus ondersteunt de gemeente Gouda bij de benodigde voorbereidingen en de aanvraag van deze uitkering.Meer informatie
 

Ondersteuning aanvraag vangnetuitkering Participatiewetbudget 2017

De gemeente De Fryske Marren verwacht over het jaar 2017 geconfronteerd te worden met een tekort op het Participatiewetbudget (Pw-budget) van meer dan 5% en een gecumuleerd tekort van meer dan 5% over 2016 en 2017. De gemeente kan dan in aanmerking komen voor een tijdelijk vangnet wat is ingericht onder de Participatiewet en zo een financiële compensatie van het tekort ontvangen. Nautus ondersteunt de gemeente De Fryske Marren bij de benodigde voorbereidingen die ten grondslag liggen aan de aanvraag.Meer informatie
 

Programmamanager Armoedebeleid

De gemeente Almere heeft in 2016 haar armoedebeleid vernieuwd en voor de komende jaren vastgesteld. In haar armoedebeleid legt de gemeente het accent op preventie, participatie, integrale aanpak en voorkoming van overerving van armoede. Om sturing te geven aan de transformatie levert Nautus een programmamanager.Meer informatie
 

Coördinatiepunt bovengemeentelijke taken Proo

De Raad van Toezicht en het coördinatiepunt heeft Nautus de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de toezichthoudende functie op Stichting Proo. Hierbij zal enerzijds moeten worden vastgesteld in hoeverre de afspraken die over het toezicht zijn vastgelegd in de praktijk werkbaar en geborgd zijn. Anderzijds moet duidelijk worden op welke wijze het toezicht van het Coördinatiepunt verbeterd kan worden.Meer informatie
 

Regiosecretaris Sociaal Domein Flevoland

Nautus is door de gemeente Almere gevraagd om tijdelijk de positie van regiosecretaris Sociaal Domein Flevoland in te vullen in de samenwerking tussen de zes Flevolandse gemeenten.Meer informatie
 

Begeleiding brainstorm

Begeleiding van een brainstorm over de toekomst van de uitvoering van de Wsw in de gemeente Montferland.Meer informatie
 

Projectondersteuning Maatschappelijke Zaken

De opdracht betreft het ondersteunen van zeven projecten op het gebied van bedrijfsvoering van de Dienst Maatschappelijke Zaken (MZ).Meer informatie
 

Inpassing sociale wijkteams

De gemeente de Fryske Marren is al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van haar sociale wijkteams. Ondanks dat inwoners aangeven tevreden te zijn met de manier waarop de wijkteams functioneren, is de gemeente nog op zoek naar de best passende positionering van de teams en de bijbehorende sturingsfilosofie. De gemeente de Fryske Marren heeft Nautus gevraagd ze hierover te adviseren.Meer informatie
 

Taskforce statushouders

De specifieke problematiek van statushouders, de groei van de groep en de verantwoordelijkheid van de gemeente maken dat de gemeente sterkere coördinatie wenst op de aanpak. Nautus is door de gemeente Nieuwegein gevraagd te ondersteunen bij de (maatschappelijke) opvang en integratie van statushouders en de coördinatie van deze werkzaamheden.Meer informatie
 

Strategisch beleidsadviseur werk en inkomen

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben de uitvoering van de Participatiewet belegd in de Sociale Dienst Veluwerand (SDV). Voor de drie gemeenten gezamenlijk levert Nautus tijdelijk een strategisch beleidsmedewerker werk en inkomen die tevens als accounthouder voor de SDV optreedt.Meer informatie
 

Senior adviseur armoedebeleid

Nautus is door de gemeente Enschede gevraagd de functie van senior adviseur armoedebeleid in te vullen en zorg te dragen voor de implementatie van de ontwikkelagenda van het nieuwe armoedebeleid.Meer informatie
 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info