Nieuwsoverzicht

Hier vindt u al het actuele nieuws dat relevant is voor ons werkveld. In het archief vindt u oude berichten.

Nieuws gesorteerd op datum (nieuw naar oud)

Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224.000 huishoudens langdurig een laag inkomen, 15.000 meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.Meer informatie
 

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed genoeg

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling.Meer informatie
 

Amsterdam en Rotterdam tevreden over bijstandsaanpak

De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben de afgelopen vier jaar bij elkaar 33.000 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen. Rotterdam bereikte dat met deels streng beleid, Amsterdam juist met een vriendelijke aanpak. Beide steden zijn tevreden over de resultaten. Meer informatie
 

Vernieuwing beschermd wonen is ver in Midden-Holland

Zorgorganisaties en de gemeenten in Midden-Holland zijn al ver met de transformatie beschermd wonen. Een succes: de wachtlijst voor beschermd wonen is in ruim een jaar tijd teruggebracht van zestig naar minder dan twintig mensen. Lees in een nieuw VNG-praktijkvoorbeeld hoe dit is aangepakt.Meer informatie
 

Aanpassingen eigen bijdrage Wmo zeer divers

Verschillende gemeenten verlagen in 2018 de eigen bijdrage voor de Wmo, of schaffen deze deels af, vaak voor begeleiding en dagbesteding. De diversiteit in de bijdrages voor Wmo-voorzieningen en de uitzonderingen die gelden, blijft groot. Meer informatie
 

Ollongren herkent zorgen raadsleden

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kan zich vinden in de zorgen over de beperkte invloed van raadsleden op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Om dit aan te pakken is volgens haar ‘meer nodig dan een wetswijziging’.Meer informatie
 

Wetsvoorstel knelpunten Jeugdwet en Wmo 2015 naar de Kamer

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te nemen. Het is gericht op het samenwerken door gemeenten, en op het beperken van administratieve lasten voor zorgaanbieders.Meer informatie
 

Parkeren en investeren – Zweedse en Duitse bijstandspraktijken

In het buitenland kijken ze nieuwsgierig naar de Nederlandse aanpak om kansarme bijstandscliënten te activeren naar vrijwilligerswerk. Zelf doen ze het liever anders. In Duitsland zoeken ze de oplossing voor het granieten bestand in een tweede arbeidsmarkt. Zweden richt alle inspanningen op een echte baan, en dat lukt alleen als er sprake is van intensieve persoonlijke begeleiding. Op bezoek in Bremen en Stockholm. Meer informatie
 

Zes miljoen euro voor aanpak jihadisme

Twintig gemeenten ontvangen dit jaar van het rijk gezamenlijk zes miljoen euro voor de aanpak van radicalisering en jihadisme.Meer informatie
 

Minder wanbetalers in de zorg

Het aantal wanbetalers in de Nederlandse zorg is de afgelopen jaren fors gedaald, van een piek van 325.000 in 2014 naar minder dan 250.000. Sinds de invoering van de wanbetalersregeling lag dat aantal niet zo laag. Meer informatie
 

Maatschappelijke opvang vaak ontoegankelijk

De maatschappelijke opvang (MO) is vanwege zogenoemde regiobindingseisen door centrumgemeenten slecht toegankelijk, concludeert het Trimbos Instituut naar aanleiding van onderzoek.Meer informatie
 

Registratie kindermishandeling niet op orde in JGZ

De registratie van gevallen van kindermishandeling is bij meer dan twee derde van de instellingen voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) niet op orde. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Over de hele linie constateert de inspectie verbetering ten opzichte van de vorige toezichtrapportage.Meer informatie
 

Gemeenten onwennig met vangnetters ziektewet

Veel gemeenten worstelen nog met de re-integratie van mensen die onder de Participatiewet vallen en ziek worden. Sinds 1 januari 2017 meldt het UWV bij een gemeente dat er een ‘vangnetter ziektewet’ is bijgekomen, maar de aantallen zijn voor gemeenten vaak te klein om beleid op in te richten. Binnen UWV-regiokantoren leven daar zorgen over. Meer informatie
 

Waddinxveen heeft nu één verordening sociaal domein

Vanaf 1 januari 2018 hanteert de gemeente Waddinxveen nog maar één verordening, in plaats van twaalf verschillende verordeningen voor het hele sociaal domein. Als een van de eerste gemeenten in Nederland zet Waddinxveen deze stap. Meer informatie
 

Discriminatie bij opsporing fraude Tilburg

De gemeente Tilburg heeft zich bij de opsporing van bijstandsfraude schuldig gemaakt aan discriminatie. De gemeente beperkte zich tijdens een proef om vermogen van uitkeringsontvangers in het buitenland op te sporen tot inwoners met de Turkse nationaliteit en dat was volgens de rechter in strijd met het discriminatieverbod. Meer informatie
 

Meer dan drieduizend gezinshuizen gezocht voor 10.000 kinderen

In de jeugdwet uit 2015 staat dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen bij voorkeur in een pleeggezin of in een gezinshuis moeten worden geplaatst. Nederland telt momenteel zo’n 750 gezinshuizen waarin bijna 2.600 kinderen wonen. Daarnaast wonen er zo’n tienduizend kinderen in residentiële instellingen en 1.700 in de gesloten jeugdzorg. Kunnen die allemaal naar pleeggezinnen en gezinshuizen zoals de wet voorstaat?Meer informatie
 

Gegevens wanbetalers stroomrekening ook in zomer naar gemeenten

Gegevens van huishoudens die niet aan energierekeningen kunnen voldoen, worden vanaf 2018 ook in de zomermaanden bij gemeenten aangeleverd, dat staat in een door minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) voorgestelde wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling.Meer informatie
 

Gezondheidsbeleid beter af per straat

Gemeenten kunnen effectiever gezondheidsbeleid voeren als ze dat per straat of blok doen, in plaats van te focussen op administratieve eenheden zoals wijken of steden. Dat concludeert Els Veldhuizen (geograaf aan de Universiteit van Amsterdam) in het proefschrift waarop zij in de een-na-laatste week van 2017 promoveerde.Meer informatie
 

Eindrapport Iedereen perspectief op werk gepubliceerd

In het eindrapport van de Nationale DenkTank staan tien oplossingen die de huidige arbeidsmarkt voorbereiden op de toekomst en ervoor zorgen dat mensen perspectief op werk krijgen en behouden. De oplossingen variëren van klein en praktisch tot aan grootse herzieningen voor de lange termijn. Meer informatie
 

Cedris onderzoekt uitzendconstructies sociale werkplaatsen

Job Cohen, voorzitter van de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie Cedris, stelt door middel van een rondgang bij Cedris-leden onderzoek in naar het gebruik van verboden uitzendconstructies bij sociale werkplaatsen.Meer informatie
 

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschermd wonen van mensen met psychiatrische of psychosociale beperkingen. Zij wonen bijvoorbeeld in een instelling met andere mensen die ook begeleiding nodig hebben. Steeds vaker blijven deze mensen in hun eigen huis wonen en komen de hulpverleners bij hen thuis. Deze beweging zorgt ervoor dat mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving en structuur in hun dagelijks leven behouden. Wat brengt deze ontwikkeling teweeg? Meer informatie
 

Op zoek naar onnodige armoede

Als de minima de weg naar de gemeente niet kunnen vinden, moet je als gemeente zelf die minima zoeken. Zo kun je ze wijzen op onbenutte sociale voorzieningen. Het Flying Squad van de gemeente Amsterdam doet dat in diverse achterstandswijken. ‘Wie heeft er een stadspas?’ Meer informatie
 

Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij wat kinderen nodig hebben

Vijf december is voor de meeste kinderen in Nederland een feestelijke dag. Maar voor de 378.000 kinderen die opgroeien in armoede is het elk jaar weer de vraag of er cadeautjes zijn op Pakjesavond. Op de verjaardag van Sinterklaas vraagt de Kinderombudsman met het rapport Alle kinderen kansrijk aandacht voor deze groep.Meer informatie
 

‘Onderzoek’ bijstand Amsterdam kan doorgaan

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) steunt een onderzoek naar de ondersteuning van bijstandsgerechtigden in de gemeente Amsterdam, dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd wil ze met het bestuur van de hoofdstad in gesprek over een raadsverordening om geen tegenprestatie te eisen van uitkeringsgerechtigden.Meer informatie
 

Baten tegenprestatie groter dan kosten

De tegenprestatie van Rotterdamse bijstandsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt levert bijna twee keer zoveel op dan het kost. Baten voor 2017 zijn 2,7 miljoen euro, blijkt uit een rendementsmeting. Deelnemers en Rotterdammers zijn er vooral positief over, al vinden velen dat de tegenprestatie alleen verplicht moet zijn voor mensen die ertoe in staat zijn.Meer informatie
 

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten bij de integrale aanpak rondom gezondheid van statushouders.

Het programma is een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) en koepelorganisatie GGD GHOR Nederland en bestaat uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten en een kennisdelingsprogramma voor (zorg)professionals en statushouders.Meer informatie
 

Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019 bekend

Aansluitend op de publicatie in de Staatscourant van 29 november 2017 meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ultimo 2019.Meer informatie
 

‘Laptops zijn effectiever tegen armoede dan gratis vioolles’ – Cok Vrooman, armoede-onderzoeker bij het SCP

Al daalt het aantal volgens de prognoses licht, nog steeds leven ruim een miljoen Nederlanders in armoede. Althans: volgens de formele definitie. Wat weten we over deze groep? En hoe kan armoede bestreden worden? Een interview met armoedeskundige Cok Vrooman.Meer informatie
 

CBS schat gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen

In 2016 maakten iets meer dan één miljoen Nederlanders gebruik van een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo 2015. Voor het eerst is een betrouwbare schatting gemaakt van het totaal aantal cliënten met Wmo maatwerkvoorzieningen in Nederland.Meer informatie
 

Budget bijstandsuitkeringen aantoonbaar te laag

Een overgrote meerderheid van de gemeenten heeft een tekort op het budget om de bijstandsuitkeringen te betalen. Uit een analyse die Divosa liet uitvoeren blijkt nu dat dit budget de afgelopen jaren aantoonbaar te laag is geraamd.Meer informatie
 

Kwaliteit van leven van mensen in het sociaal domein onveranderd tussen 2015 en 2016

Het rapport van Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)  'Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal' is verschenen. Deze publicatie geeft inzicht in de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Het rapport brengt daarnaast de maatschappelijke uitkomsten in kaart aan de hand van een beschrijving van de kwaliteit van leven van mensen.Meer informatie
 

Gemeenten willen miljoen extra voor jeugdzorg

De regio Zuidoost-Brabant wil meer geld van het kabinet voor de jeugdzorg. De regio kampte over 2016 met een tekort van 23,9 miljoen euro. De tekorten lopen de komende jaren nog verder op. Ook Enschede, Leeuwarden, Maastricht, Zoetermeer en Nijmegen hebben de Kamer vanwege tekorten om meer tijd, ruimte en middelen gevraagd.Meer informatie
 

Participatie moet anders: van red jezelf naar erbij horen

Participatie betekent vooral: red jezelf, waarbij de gewone, gemiddelde burger, zonder ziektes, beperkingen of ouderdom de norm is. Dit dreigt mensen uit te sluiten. Tineke Abma pleit voor een benadering van participatie vanuit verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheid. Iedereen wil immers meedoen, zichzelf kunnen zijn en erbij horen.Meer informatie
 

Minister De Jonge kondigt oplossingen voor tekorten jeugdzorg aan

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt in februari 2018 met oplossingen voor de tekorten in de jeugdzorg. Dat kondigde hij aan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd van 4 december 2017. Concrete beleidsvoornemens presenteert hij in het voorjaar van 2018 in een nieuw programma Zorg voor Jeugd waarin hij ook acties opneemt die volgen uit de Jongvolwassenen-Top.Meer informatie
 

Bezuiniging op de jeugdhulp was een vergissing

Week 47 was de week tegen kindermishandeling, maar er is momenteel weinig reden tot vreugde. De behoefte aan zorg voor jongeren stijgt, maar gemeenten hebben minder geld. Houdt Nederland nog wel van onze kinderen?Meer informatie
 

Meeste jaarstukken gemeenten hebben weer stempel ok

Slechts twee op de tien gemeenten kregen dit jaar geen goedkeurende accountantsverklaring over de jaarstukken over 2016. In 2015 gold dat nog voor de helft van de gemeenten.Meer informatie
 

In 2016 ontvingen ruim 2 miljoen mensen zorg en ondersteuning

Daarmee kreeg bijna 16% van de volwassen Nederlanders die zelfstandig wonen, hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden.Meer informatie
 

AMvB reële prijs Wmo: nadere afspraken, nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp

Actiz (organisatie voor zorgondernemers), Branchevereniging Thuizorg Nederland (BTN), de VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben nadere afspraken gemaakt over het gezamenlijk volgen van de invoering van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo. Samen willen ze gemeenten en aanbieders ondersteunen en begeleiden bij de implementatie van de AMvB bij de lokale inkoop en contractering.Meer informatie
 

GGZ wil ‘regelgekte’ terugdringen

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Nederland is 16 november 2017 samen met de sector een campagne gestart over de te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. In een manifest zijn zeven uitgangspunten geformuleerd om de ‘regelgekte’ aan te pakken, onder meer gemeenten worden opgeroepen een ‘gezamenlijke vuist te maken’.Meer informatie
 

Luisteren naar kinderen verbetert aanpak armoede

Kinderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een effectieve aanpak van armoede. Beleidsmakers moeten dan wel kijken naar de complete leefomgeving van kinderen in plaats van de nadruk leggen op armoede. Dat concludeert Asia Sarti in haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit. Zij onderzocht hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn het opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van hun leven.Meer informatie
 

Bewindvoerders klagen over DigiD

Staatssecretaris Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt dat de machtingsfunctie voor DigiD problemen van bewindvoerders en mentoren in de toekomst weg kan nemen. Nu klagen bewindvoerders van bijvoorbeeld dementerende mensen dat ze aangewezen zijn op nodeloos veel papierwerk.Meer informatie
 

Bewoners naoorlogse wijken vaker in de bijstand

De positie van veel naoorlogse stadswijken is sociaaleconomisch zwak. Bewoners ontvangen vaker een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering dan de inwoners van de meeste andere wijken. Ook leven meer mensen in naoorlogse stadswijken rond het sociaal minimum en in een huurwoning. De gemiddelde WOZ-waarde ligt onder het Nederlands gemiddelde. Meer informatie
 

Advies verkenner over afspraken onderkant arbeidsmarkt

Er is vooralsnog onvoldoende draagvlak bij gemeenten voor een aparte cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van hoogleraar Roel Bekker. De heer Bekker heeft in opdracht van het VNG-bestuur een verkenning gedaan naar dit onderwerp.Meer informatie
 

Rijnmond wint kort gedingen aanbesteding Jeugdhulp

De aanbesteding van de specialistische jeugdhulp door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is definitief. De Rotterdamse rechtbank verklaarde alle bezwaren die zes jeugdhulpaanbieders in kort gedingen maakten, ongegrond.Meer informatie
 

Bezwaar tegen miljoenentekort bijstand

Dordrecht tekent bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bezwaar aan tegen het dreigende miljoenentekort op de bijstand. Van de grote steden gaat Dordrecht er in 2018 het hardst op achteruit door een aanpassing van het verdeelmodel.Meer informatie
 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info