Nieuwsoverzicht

Hier vindt u al het actuele nieuws dat relevant is voor ons werkveld. In het archief vindt u oude berichten.

Nieuws gesorteerd op datum (nieuw naar oud)

Sociale wijkteams opnieuw uitgelicht

Uit een derde landelijke peiling onder 242 Nederlandse gemeenten naar de stand van zaken rond de sociale (wijk)teams blijkt het merendeel van de gemeenten, 83%, over één of meer (wijk)teams te beschikken. 78% is tevreden over de bijdrage van deze teams aan het realiseren van de doelen van de transitie.Meer informatie
 

Interbestuurlijk programma: extra geld naar maatschappelijke opgaven

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden.Meer informatie
 

Inburgeringsgesprek over werk geschrapt

Nieuwkomers in Nederland die een inburgeringscursus volgen, hoeven geen eindgesprek meer te voeren over de arbeidsmarkt van hun nieuwe land. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schrapt het gesprek, omdat er te weinig examinatoren zijn om het werk aan te kunnen en de wachttijd voor kandidaten oploopt.Meer informatie
 

Streven naar effectiviteit in sociaal domein past niet bij huidige tijd

De vraag naar wat werkt in het sociaal domein is nog steeds het thema van veel congressen en onderzoeksprogramma’s. Soms als algemene vraag, soms met de toevoeging ‘voor wie in welke omstandigheden?’ en een enkele keer met: ‘waarom weten we nog steeds niet wat werkt?’ Hans Bosselaar vindt dit naïeve vragen die niet meer passen bij deze tijd.Meer informatie
 

Landelijke aanpak voor kansrijke start kinderen

De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling. In de praktijk blijkt dat 14% van de Nederlandse kinderen een valse start kent door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden spelen daarbij een belangrijke rol.Meer informatie
 

Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma

Het praktijkonderwijs richt zich op leerlingen die waarschijnlijk geen diploma kunnen halen. Uit CBS-cijfers over de leerlingen die het praktijkonderwijs in 2012/’13 verlieten, blijkt dat meer dan de helft hier drie jaar later wel in is geslaagd. Bijna een kwart is zelfs in het bezit van een mbo-2-diploma of hoger, wat geldt als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.Meer informatie
 

Monitor jeugdregio's: goede start met ambities zorglandschap

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches hebben medio 2017 hun ambities voor het Zorglandschap jeugd geformuleerd rond drie actielijnen. De resultaten zijn nu gemonitord en de conclusie is: de jeugdregio’s hebben een goede start gemaakt met het realiseren van de ambities. Meer informatie
 

Tilburg start proef met adviesrecht gerechtelijke procedure beschermingsbewind

Inwoners van Tilburg met problematische schulden krijgen vanaf 1 maart niet langer standaard beschermingsbewind als dit wordt aangevraagd bij de rechtbank. Gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland - West-Brabant starten samen een proef, die loopt van 1 maart tot 1 oktober 2018. Tijdens de proefperiode kijken inwoner, bewindvoerder en een medewerker van de gemeentelijke schuldhulpverlening wat de meest passende dienstverlening is.Meer informatie
 

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat er voor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat, als dit niet het geval is, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd. De Kamer is hier over al eerder geïnformeerd.Meer informatie
 

Meer jonggehandicapten aan het werk door Participatiewet

Onderzoek: Eind 2016 5% méér Wajongers aan het werk. Positieve resultaten van de Participatiewet zijn vooral het gevolg van financiële prikkels voor de jongeren zelf, gemeenten en werkgevers. Landelijke Cliëntenraad deelt conclusies niet.Meer informatie
 

Verkeerd besteed armoedegeld niet teruggevorderd

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet in staat geld terug te vorderen van gemeenten die middelen voor armoedebestrijding onder kinderen verkeerd hebben besteed, zoals aan het dichten van gaten in de begroting.Meer informatie
 

Gemeenten zoeken grenzen privacy op bij hulp schuldsanering

In Amsterdam bezoeken de gemeente en het Centraal Administratiekantoor (CAK) samen wanbetalers. Tachtig gemeenten hebben, in navolging van Amsterdam, bij het CAK gegevens van wanbetalers opgevraagd. Het gaat om mensen die twee jaar of langer in de wanbetalersregeling zitten en geen bijstandsuitkering hebben.Meer informatie
 

Bijstandsbestand groeit in 38% gemeenten

Bijna 40% van de gemeenten die meedoen aan de Divosa-benchmark zag haar bijstandsbestand in december 2017 stijgen, blijkt uit die benchmark. Volgens een onderzoekster van Divosa geldt die stijging vooral voor veel kleine gemeenten.Meer informatie
 

Wijkteams jeugdhulp moeten op de schop

De sociale wijkteams moeten meer direct (jeugd)hulp gaan verlenen, in plaats van alleen indiceren en doorverwijzen. Gemeenten moeten meer verbinding leggen tussen de jeugdhulp en andere domeinen, zoals schuldhulpverlening en het onderwijs. De diversiteit in contracten die gemeenten met jeugdhulpaanbieders afsluiten, moet worden teruggedrongen.Meer informatie
 

Uitgangspunten Wmo 2015 breed gedragen, maar nog lastig in praktijk te brengen

Verschenen: ‘De Wmo 2015 in praktijk, deelrapport evaluatie Hervorming langdurige zorg’.Meer informatie
 

Verschenen: NIVEL deelrapport Hervorming langdurige zorg

'Het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten. Ervaringen van praktijkondersteuners in de huisartsenzorg.'Meer informatie
 

Gemeenten overschatten zelfredzaamheid jongeren

Gemeenten hebben weinig zicht op jongeren uit de jeugdhulp zelf en overschatten hun zelfredzaamheid. Het principe één plan en één regisseur komt onvoldoende van de grond. Dat blijkt uit onderzoek naar continuïteit van ondersteuning van jeugdhulp naar volwassenenhulp in drie gemeenten door Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).Meer informatie
 

Meer statushouders huisvesten dan verwacht

Het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten in de eerste helft van dit jaar, is vastgesteld op 13.000. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GGD GHOR) Nederland heeft de taakstelling per gemeente berekend. Het Excelbestand staat onderaan op deze pagina.Meer informatie
 

‘Technologie kan arbeidsparticipatie van mensen met beperking vergroten’

Meer mensen met een beperking kunnen aan de slag als huidige en toekomstige technologische mogelijkheden beter worden benut. Dit blijkt uit onderzoek dat met subsidie van UWV is uitgevoerd. De ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen richt zich over het algemeen op toepassingen in de gezondheidszorg.Meer informatie
 

Vier gemeentelijke worstelingen met taaleis

Er komt voorlopig weinig terecht van de taaleis in de bijstand, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding van onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Waarmee worstelen gemeenten bij de uitvoering?Meer informatie
 

Probeersels met de bijstand

De eerste bijstandsexperimenten in de gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen zijn begonnen. Maar in hoeverre kan er écht worden geëxperimenteerd? Onderzoekers en projectleiders zijn kritisch over de kaders. Met name de onderzoeksperiode is te kort.Meer informatie
 

Meer gemeenten geïnteresseerd in Dordts Babyhuis

De Stichting Babyhuis in Dordrecht, die jonge moeders met baby’s opvangt om hechtingsproblematiek aan te pakken en latere ellende te voorkomen, wil gaan uitbreiden naar Leiden en Rotterdam. Onder andere Roos van Gelderen, de Leidse wethouder jeugdzaken, is erg enthousiast.Meer informatie
 

Honderd Twentenaren aan het werk in Duitsland

Meer dan honderd werknemers uit de regio Twente hebben afgelopen jaar met behulp van bemiddeling een baan gevonden bij bedrijven in Duitsland, laat de Enschedese wethouder Patrick Welman (economie en werk, CDA) weten. De samenwerking met partijen in Duitsland is onlangs geïntensiveerd.Meer informatie
 

Groningen neemt beschermingsbewind in eigen handen

Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.Meer informatie
 

Zelf aan het stuur en op maat: experimenteren met regelluwe bijstand

De gemeenten Apeldoorn, Oss en Epe experimenteren sinds eind 2017 met het regelluw verstrekken van uitkeringen, binnen de kaders van de Participatiewet. Zij nodigen andere gemeenten uit om mee te doen. Het doel: de dienstverlening aan inwoners verbeteren.Meer informatie
 

Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

Het aantal huishoudens dat vier jaar of langer van een laag inkomen moest rondkomen is verder toegenomen. In 2016 hadden 224.000 huishoudens langdurig een laag inkomen, 15.000 meer dan in 2015. Het risico op armoede was het hoogst in Rotterdam, Groningen en Amsterdam. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport Armoede en sociale uitsluiting 2018.Meer informatie
 

Toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening niet laagdrempelig en breed genoeg

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Er is dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. Dat concludeert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling.Meer informatie
 

Amsterdam en Rotterdam tevreden over bijstandsaanpak

De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben de afgelopen vier jaar bij elkaar 33.000 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen. Rotterdam bereikte dat met deels streng beleid, Amsterdam juist met een vriendelijke aanpak. Beide steden zijn tevreden over de resultaten.Meer informatie
 

Vernieuwing beschermd wonen is ver in Midden-Holland

Zorgorganisaties en de gemeenten in Midden-Holland zijn al ver met de transformatie beschermd wonen. Een succes: de wachtlijst voor beschermd wonen is in ruim een jaar tijd teruggebracht van zestig naar minder dan twintig mensen. Lees in een nieuw VNG-praktijkvoorbeeld hoe dit is aangepakt.Meer informatie
 

Aanpassingen eigen bijdrage Wmo zeer divers

Verschillende gemeenten verlagen in 2018 de eigen bijdrage voor de Wmo, of schaffen deze deels af, vaak voor begeleiding en dagbesteding. De diversiteit in de bijdrages voor Wmo-voorzieningen en de uitzonderingen die gelden, blijft groot.Meer informatie
 

Ollongren herkent zorgen raadsleden

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kan zich vinden in de zorgen over de beperkte invloed van raadsleden op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Om dit aan te pakken is volgens haar ‘meer nodig dan een wetswijziging’.Meer informatie
 

Wetsvoorstel knelpunten Jeugdwet en Wmo 2015 naar de Kamer

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te nemen. Het is gericht op het samenwerken door gemeenten, en op het beperken van administratieve lasten voor zorgaanbieders.Meer informatie
 

Parkeren en investeren – Zweedse en Duitse bijstandspraktijken

In het buitenland kijken ze nieuwsgierig naar de Nederlandse aanpak om kansarme bijstandscliënten te activeren naar vrijwilligerswerk. Zelf doen ze het liever anders. In Duitsland zoeken ze de oplossing voor het granieten bestand in een tweede arbeidsmarkt. Zweden richt alle inspanningen op een echte baan, en dat lukt alleen als er sprake is van intensieve persoonlijke begeleiding. Op bezoek in Bremen en Stockholm.Meer informatie
 

Zes miljoen euro voor aanpak jihadisme

Twintig gemeenten ontvangen dit jaar van het rijk gezamenlijk zes miljoen euro voor de aanpak van radicalisering en jihadisme.Meer informatie
 

Minder wanbetalers in de zorg

Het aantal wanbetalers in de Nederlandse zorg is de afgelopen jaren fors gedaald, van een piek van 325.000 in 2014 naar minder dan 250.000. Sinds de invoering van de wanbetalersregeling lag dat aantal niet zo laag.Meer informatie
 

Jonge vrouwen: vaak een deeltijdbaan en daardoor minder economisch zelfstandig

Dit blijkt uit de publicatie 'Werken aan de start. Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt'.Meer informatie
 

Verkrijgen van zorg via gemeente moeizaam

Veel mensen ervaren het verkrijgen van zorg en ondersteuning via de gemeente als moeizaam. En als de hulp dan toch komt, is die niet altijd precies wat ze nodig hebben. Dat maken de Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in) op uit gezamenlijk onderzoek onder meer dan 8000 mensen.Meer informatie
 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info