Nieuwsoverzicht

Hier vindt u al het actuele nieuws dat relevant is voor ons werkveld. In het archief vindt u oude berichten.

Nieuws gesorteerd op datum (nieuw naar oud)

Gemeenten willen miljoenen euro's extra voor jeugdhulp

Zestien gemeenten uit de Jeugdhulpregio Noordoost-Brabant willen 8,8 miljoen euro extra voor de uitvoering van de jeugdhulp. In een brandbrief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stellen zij dat het objectieve verdeelmodel en de lastige toegang van jongeren tot de Wet langdurig zorg (Wlz) hen in grote problemen brengt.Meer informatie
 

Jaarverslag Kinderombudsman 2017: Kinderen te lang in onzekerheid

Veel kinderen hebben te maken met grote onzekerheid in hun leven. Ook wordt het belang van kinderen nog te vaak niet meegewogen en ontbreekt het aan een integrale aanpak van de problemen waar zij mee te maken hebben. Dat schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in het eerste gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman, dat op 28 maart 2018 is aangeboden aan de Tweede Kamer.Meer informatie
 

Vertrouwen in decentralisaties blijft laag

Bezuinigingen, de beperkte deskundigheid van gemeenten, ongelijkheid tussen gemeenten en de ingewikkeldheid van het systeem zorgen ervoor dat burgers negatiever zijn over de decentralisaties dan eind 2014. Desondanks zijn Nederlanders meer tevreden over hun gemeentebestuur dan over de Haagse politiek. Dat blijkt uit het eerste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).Meer informatie
 

Maak ‘passende jeugdhulp’ concreet

Alle bij de jeugdhulp betrokkenen – waaronder gemeenten, aanbieders en Rijk – moeten gezamenlijk concreet maken wat ze bedoelen met ‘passende jeugdhulp’ en zorgvernieuwing. Dat moet vervolgens als uitgangspunt worden genomen bij de contractering. Dat adviseert de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in zijn op 28 maart 2018 verschenen vierde jaarrapportage.Meer informatie
 

Koolmees: werk snelste weg naar integratie

Betaald werk is de snelste weg naar integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt zowel voor nieuwkomers als voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Daarom krijgt werk een centrale plek in het integratie- en inburgeringsbeleid. In veel sectoren dreigen of zijn bovendien tekorten aan werknemers. Daarom is dit het moment om hiermee aan de slag te gaan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 30 maart 2018 in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).Meer informatie
 

Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst

Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar zes. Vooral in sterk vergrijzende regio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt de verhouding ongunstiger. Dat blijkt uit de eerste analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de toekomst van de mantelzorg. Meer informatie
 

Leerkracht worstelt met verborgen armoede in klas

In Nederland leeft één op de acht kinderen onder de armoedegrens. Leerkrachten in het basisonderwijs zien de ernst daarvan in, maar blijken in de praktijk grote moeite te hebben de omvang van armoede in de klas te duiden en te signaleren.Meer informatie
 

Interbestuurlijk Programma in gevaar door trammelant over bijstandstekort

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) moet in het onderzoek naar de verdeling van de bijstandsgelden ook ingaan op de vraag of er überhaupt sprake is van een adequate financiering door het rijk aan de gemeenten. Uitvoering van zo’n volledig onderzoek is een voorwaarde voor instemming van de gemeenten met het Interbestuurlijk Programma.Meer informatie
 

Kabinet moet bekendheid cliëntondersteuner vergroten

Het kabinet moet zorgbehoevenden actief wijzen op de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Te weinig mensen weten dat een onafhankelijk persoon hen kan bijstaan bij de gesprekken met de gemeente of zorgaanbieder als zij een beroep doen op ondersteuning en/of zorg vanuit de Wmo of de Wet langdurige zorg (Wlz). De 55 miljoen euro die het kabinet heeft vrijgemaakt voor de onafhankelijk cliëntondersteuner moet hiervoor worden ingezet.Meer informatie
 

UWV gaat tolken Participatiewet en Wmo regelen

Gemeenten hoeven straks geen tolken voor doven en slechthorenden meer te regelen in het kader van de Participatiewet en de Wmo. In plaats daarvan krijgt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) deze taak toebedeeld. Meer informatie
 

Nieuwe colleges moeten burgerinitiatieven niet door boekhoudkundige bril bekijken

Burgerinitiatieven zijn het gesprek van de dag. Maar het blijkt dat bewonersbedrijven in Engeland, Zweden en Nederland worstelen met het ‘aantonen’ van hun meerwaarde en het afleggen van verantwoording. Tijd om na de gemeenteraadsverkiezingen de blikvernauwende boekhoudkundige brillen af te zetten en na te denken over eigentijdse vormen van ‘accountability’ en publieke waarde. Meer informatie
 

Overtreding privacyregels sociaal domein ‘beperkt’

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) ziet er geen heil in om aanvullende regels op te stellen voor gemeenten op gebied van privacy-waarborging binnen het sociaal domein.Meer informatie
 

Gemeenten en rijk samen aan zet in sociaal domein

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving is lokaal meer samenwerking in de zorg en ondersteuning nodig. Daarnaast zal het rijk de kennisinfrastructuur moeten versterken, zodat alle betrokken partijen kunnen leren van wat wel en niet goed werkt.Meer informatie
 

In 2016 evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011

Jaarlijks krijgt ongeveer 11% van de jongeren een of meer vormen van jeugdzorg. Dat aandeel is sinds 2011 vrij stabiel. De overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 lijkt hier geen invloed op te hebben gehad. Er lijkt ook geen verschuiving te zijn geweest van duurdere zorg naar goedkopere zorg dichter bij huis. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Meer informatie
 

Blockchain om mensen in armoede te helpen

Blockchain maakt het mogelijk fraude, corruptie, fouten en de kosten van papieren processen terug te dringen. Het heeft de potentie om de relatie tussen overheid en burgers te veranderen op het gebied van gegevensbeheer, dienstverlening, transparantie en vertrouwen. De gemeente Utrecht heeft de koe bij de horens gevat en werkt aan een ‘huishoudboekje’ om mensen in armoede te helpen. Pieter in ’t Hout, strategisch aanjager digitale innovatie bij de gemeente, legt uit waarom hierbij is gekozen voor blockchain.Meer informatie
 

Verzorgingsstaat stimuleert sociaal contact onder burgers

In tegenstelling tot wat weleens wordt gedacht, bevordert de verzorgingsstaat sociaal contact met familie, vrienden en collega’s. Dit blijkt uit een analyse van gegevens van ruim 250.000 personen in 31 Europese landen over de periode van 2002 tot 2016. Deze bevinding zet vraagtekens bij de terugtrekkende overheid en participatiesamenleving.Meer informatie
 

'Verplichte tegenprestatie' blijkt splijtzwam binnen partijen

Moet van inwoners met een bijstandsuitkering een ‘verplichte tegenprestatie’ worden gevraagd? Het is een van de belangrijkste campagnethema’s tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen, maar politieke partijen verschillen hierover per gemeente sterk van mening. Meer informatie
 

Scholingsbeleid moet op de schop: meer ruimte voor de regio

Nederland investeert te weinig in scholing. Het is daarom zaak om het aanbod en de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Scholingsbeleid zou er met name op gericht moeten zijn om, in samenwerking met de sectoren, het onderwijsaanbod in de regio te versterken. Meer informatie
 

Almeerse bijstandsaanpak 45-plus nog succesvoller

De Almeerse aanpak om 45-plussers in de bijstand naar werk te leiden blijkt in het tweede jaar nog succesvoller dan in het eerste jaar. Toen vond een derde van de 144 deelnemers betaald werk, na twee jaar was dat de helft van de 260 deelnemers. Meer informatie
 

'Het belang van het kind is het startpunt bij elke interventie'

Integraal werken in de jeugdzorg betekent werken met een dubbele doelstelling: gezinsgericht én wijkgericht. Zo vat Monique Schweitz, teammanager jeugd Zaandam-Zuid bij de GGD Zaanstreek – Waterland, de activiteiten van haar team samen. Ze is verantwoordelijk voor de Centra voor Jeugd en Gezin en het jeugdteam in drie Zaanse wijken (Poelenburg, Peldersveld en Hoornseveld).Meer informatie
 

Hufterbunkers werken

Ze worden hufterbunkers, aso-containers en Skaeve Huse genoemd. Speciale containerwoningen voor notoire overlastgevers. Sinds Rotterdam elf van deze woningen heeft, is de overlast in de oude woonomgeving van de overlastgevers tot nul gereduceerd.Meer informatie
 

Gemeenten zijn privacy-discussie gegevensuitwisseling zat

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept het kabinet en de Tweede Kamer op snel een heldere wet te maken over wat er mag en niet mag qua uitwisseling van persoonsgegevens. Door het ontbreken van zo’n wettelijke grondslag moeten gemeenten onnodig veel tijd en energie steken in privacy-discussies en ad-hoc oplossingen.Meer informatie
 

Rotterdam beëindigt duizenden uitkeringen

De gemeente Rotterdam heeft afgelopen vier jaar zeker 8.800 uitkeringen beëindigd na rechtmatigheids- en fraudeonderzoeken. Dat maakt wethouder Maarten Struijvenberg (werk en inkomen, Leefbaar Rotterdam) bekend. Meer informatie
 

Website Statushouders in beeld gelanceerd

Op de nieuwe website Statushouders in beeld, staan films en interviews over de integratie van statushouders. De verhalen zijn inspirerend voor iedereen die werkt met statushouders, of die gewoon belangstelling heeft.Meer informatie
 

Voor het eerst in jaren minder bijstandsontvangers

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2017 met 3.500 gedaald. Dit is de eerste daling sinds 2008. Alleen het aantal 27- tot 45-jarigen met bijstand is afgenomen. Bij de 45-plussers was er nog een duidelijke groei. Ook onder personen met een niet-westerse achtergrond nam het aantal toe. Eind 2017 telde Nederland 461.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Meer informatie
 

Gemeenten verzamelen te veel persoonsgegevens bij uitvoering Wmo en Jeugdwet

Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet verzamelen gemeenten meer persoonsgegevens van mensen dan noodzakelijk is voor hun zorgvraag. Dit is in strijd met de privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzocht de manier waarop twee gemeenten persoonsgegevens verwerken in een zelfredzaamheidsmatrix (ZRM).Meer informatie
 

Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein

Gemeenten die bij veel aanbieders zorg inkopen, prikkelen deze aanbieders om goede kwaliteit te leveren. Dat is goed voor cliënten én gemeenten. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de op 21 februari 2018 verschenen Policy Brief ‘Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein’.Meer informatie
 

Meer Wajongers aan het werk

Het aantal mensen met een uitkering voor jonggehandicapten (Wajongers) en met een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV. Meer informatie
 

Beroep op vangnetuitkering fors gestegen

Het aantal gemeenten dat in 2017 via de vangnetuitkering de bijstandstekorten over 2016 wil reduceren, is met 32% gestegen, meldt de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet (Toetsingscommissie). In totaal vroegen 213 gemeenten samen een bedrag van rond de 138 miljoen euro aan om uitkeringen aan bijstandsgerechtigden te kunnen blijven verstrekken.Meer informatie
 

Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. De boodschap van André Rouvoet: als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind. Meer informatie
 

Bezwaren bij sociale dienst fors gedaald

Het aantal bezwaarschriften tegen de Participatiewet is sinds de invoering van die wet flink gedaald in de vier grootste gemeenten. In Amsterdam daalde het aantal tussen 2015 en 2017 met een derde naar 4.198 schriftelijke bezwaren. Een soortgelijke daling werd geconstateerd in Den Haag. In Utrecht halveerde het aantal bezwaarschriften bijna. Meer informatie
 

Eén jeugdcrisisdienst voor Noord-Holland noord

Achttien gemeenten in Noord-Holland werken vanaf juli 2018 met één crisisdienst voor cliënten tot 18 jaar. Zowel cliënten als hulpverleners moeten profijt hebben van de snellere werkwijze die daardoor mogelijk wordt. Meer informatie
 

Nu nog Schuldenlab070, morgen SchuldenlabNL

De gemeente Den Haag heeft samen met publieke en private partners een vernieuwende aanpak voor schuldenproblematiek ontwikkeld. Koningin Máxima liet zich 22 februari 2018 bijpraten over het Schuldenlab070. Als het aan de betrokken partijen ligt, wordt die aanpak dagelijkse praktijk in alle gemeenten.Meer informatie
 

Regionaal scholingsakkoord in Noordoost-Brabant

In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant worden in 2018 en 2019 400 werkplekken gerealiseerd voor laaggeschoolden. Gemeenten, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen hebben een akkoord ondertekend dat in die banen moet voorzien.Meer informatie
 

Cultuursensitieve zorg voor statushouders: in gesprek met Kommak

Interview van regiocoördinator Sanne Kos met de directeur van Kommak, Soheila Yousefi, en persoonlijk begeleider Letu Hailemariam. Kommak is gevestigd in Amersfoort en richt zich op Wmo ondersteuning aan migranten en vluchtelingen. We praten over cultuursensitief werken, hulpverlening aan Eritrese nieuwkomers en het denken voorbij protocollen: ’Als je dezelfde pijn hebt ervaren hoef je niet eens te praten om elkaar te begrijpen. Dan hoef je alleen maar in elkaars ogen te kijken om te weten wat de cliënt doormaakt.’ Meer informatie
 

Veel nieuwkomers financieel niet redzaam

Veel statushouders, Oost-Europese arbeidsmigranten en gezinsherenigers zijn niet of onvoldoende financieel zelfredzaam, concludeert het Kenniscentrum Integratie en Samenleving (KIS) uit een verkenning in drie gemeenten.Meer informatie
 

Meer jonggehandicapten aan het werk door Participatiewet

Onderzoek: Eind 2016 5% méér Wajongers aan het werk. Positieve resultaten van de Participatiewet zijn vooral het gevolg van financiële prikkels voor de jongeren zelf, gemeenten en werkgevers. Landelijke Cliëntenraad deelt conclusies niet.Meer informatie
 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info