Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Meeste jaarstukken gemeenten hebben weer stempel ok

Slechts twee op de tien gemeenten kregen dit jaar geen goedkeurende accountantsverklaring over de jaarstukken over 2016. In 2015 gold dat nog voor de helft van de gemeenten.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van ‘een forse sprong voorwaarts’ die gemeenten hebben gemaakt. Dat is volgens haar met name te danken aan de grote inspanningen die zij en hun ketenpartners hebben gemaakt om de administratieve processen op orde te brengen en onderling af te stemmen.

Sociaal domein
De verantwoordingsproblemen die gemeenten ervaren hangen voor een groot deel samen met de decentralisatie van uitvoeringstaken op het gebied van jeugd, werk en zorg en de verantwoording daarover. Voor die decentralisatie in het sociaal domein had gemiddeld 95% van de gemeenten een goedkeurende accountantsverklaring.


Verbeterslag
Vanwege een te late aanlevering van de jaarstukken in 2016, hadden 71 gemeenten het dringende verzoek gekregen een verbeterplan te maken. Slechts een kwart van die groep had in 2016 een goedkeurende verklaring op het onderdeel rechtmatigheid gekregen. Uit het onderzoek van EY in opdracht van Binnenlandse Zaken blijkt dat ruim twee op de drie gemeenten uit die groep zo’n goedkeurende verklaring hebben over de jaarstukken van 2016. Volgens Ollongren is dat een relatief grote verbeterslag. Ruim negen op de tien gemeenten waren dit jaar op tijd met hun jaarstukken.


Tijdsdruk
De verbetering ten spijt, veel gemeenten klagen over de grote tijdsdruk waaronder ze staan om de jaarstukken op tijd – dat wil zeggen jaarlijks voor 15 juli – aan te leveren en over toegenomen kosten. De minister ziet daar evenwel ruimte voor verbetering, met name in de planning en de interne beheersing en controle van de gemeente.


Nieuw verbeterplan
Binnenlandse Zaken gaat de gemeenten die over 2016 geen goedkeurende verklaring hebben gekregen monitoren. Die gemeenten zal bovendien opnieuw worden gevraagd een (nieuw) verbeterplan op te stellen. Verder gaat de minister ertoe over de namen van gemeenten die hun verantwoording niet op orde hebben openbaar te maken. Dat gebeurde voor 2014 ook. Vanwege de complexiteit van de decentralisaties werd voor de jaren 2015 en 2016 besloten dat niet te doen. ‘Gegeven de positieve trend die de verantwoording doormaakt, zal met ingang van het verslagjaar 2017 in het kader van de normalisering van de verantwoording de draad van 2014 weer opgepakt worden’, aldus Ollongren.

Bron: Binnenlands Bestuur

Week 48 2017

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info