Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

AMvB reële prijs Wmo: nadere afspraken, nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp

Actiz (organisatie voor zorgondernemers), Branchevereniging Thuizorg Nederland (BTN), de VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben nadere afspraken gemaakt over het gezamenlijk volgen van de invoering van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo. Samen willen ze gemeenten en aanbieders ondersteunen en begeleiden bij de implementatie van de AMvB bij de lokale inkoop en contractering.

Een in september jl. gestarte regiegroep monitort de invoering. Zie de notitie in de bijlage voor een uitgebreidere toelichting, dit bericht is hiervan een samenvatting, die gaat ook in op de verwachte nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulpen.

Verplichtingen AMvB
Het is belangrijk dat zowel gemeenten als aanbieders zich goed rekenschap geven van de verplichtingen van de AMvB, zoals transparantie door zowel gemeente als aanbieder, en het juist en onderbouwd toepassen van de verschillende kostprijselementen. Colleges van B&W zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van aanbestedingen en leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.


Handreiking en rekentool
Gemeenten en aanbieders kunnen gebruik maken van de recente VNG-handreiking. Een rekentool van Actiz en BTN, hulpmiddel voor de berekening van de tarieven voor huishoudelijke hulp op grond van de AMvB, is ook bruikbaar voor gemeenten die de kostprijs van Huishoudelijke Hulp nog moeten vaststellen of hun berekening willen toetsen.


Nieuwe loonschaal HH
De sociale partners maakten in juli 2017 afspraken over de invoering van een nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulpen. Deze loonschaal wordt naar verwachting per 1 april 2018 ingevoerd. De VNG adviseert gemeenten om bij de inkoop van huishoudelijke hulp (HH) voor 2018 en verder vooralsnog uit te gaan van de huidige loonschaal en in de inkoopcontracten een extra bepaling op te nemen. (Zie onderaan dit bericht voor een voorbeeldbepaling).


Ook in lopende contracten voor HH kunnen gemeenten en aanbieders een dergelijke bepaling alsnog opnemen, op voorwaarde dat beide partijen het daarover eens zijn en dit niet in strijd is met de eisen die de Aanbestedingswet stelt aan een wijziging van het contract.

Compensatie voor extra kosten
Gelet op bestuurlijke afspraken met de toenmalige staatsecretaris Martin van Rijn (VWS) vertrouwt de VNG erop dat het Rijk het benodigde extra budget beschikbaar stelt aan gemeenten, als de wijziging van de cao-afspraken per 1 april 2018 leidt tot een loonsverhoging die uitgaat boven de reguliere OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling)-compensatie.


Meer informatie
In de bijlage ook de rekentool met toelichting en de voorbeeldbepaling voor de inkoopcontracten HH.


Bron: VNG

Week 48 2017

Bijlagen:
VNG - AMvB Reële prijs Wmo
VNG - Rekentool onderbouwing bepaling tarief HH
VNG - Toelichting bij de rekentool HH
VNG - Bijlage III bij nieuwsbrief AMvB reële kostprijs

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info