Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Monitor jeugdregio's: goede start met ambities zorglandschap

Jeugdhulpaanbieders, gemeenten, Rijk en branches hebben medio 2017 hun ambities voor het Zorglandschap jeugd geformuleerd rond drie actielijnen. De resultaten zijn nu gemonitord en de conclusie is: de jeugdregio’s hebben een goede start gemaakt met het realiseren van de ambities.

Nu is het moment om de effecten en opbrengsten daarvan inzichtelijk te maken, zodat regio’s van elkaar kunnen leren en de verbetering van het zorglandschap bestendigd wordt.

Monitor op drie actielijnen
De jeugdregio’s zijn in een monitor door de VNG bevraagd naar de voortgang op drie actielijnen:

1.Versterken en verbeteren van de ketensamenwerking
2.Het leren van elkaar versnellen
3.Passende hulp bieden, ook bij complexe zorgvragen

Daarnaast laat de monitor zien hoe regio’s zijn aangesloten op het Zorglandschap en hoe zij hun opdrachtgeverschap vormgeven.

Uitkomsten van de monitor
Uit de monitor blijkt dat jeugdregio’s positieve ontwikkelingen doormaken en dat de aandacht en inzet van ketenpartners zich op de juiste zaken richten. De belangrijkste conclusies en lessen zijn:

  • Een stabiel landschap als voedingsbodem voor verbetering in de keten
  • Belang van het verder uitbouwen van goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
  • Terugdringen van wachtlijsten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Versterking van de voorkant door uitwisseling en van elkaar te leren
  • Expertteams voor complexe cases van start, nauw volgen is nodig

Uitgebreide informatie vindt u in de rapportage Uitkomsten van de monitor Jeugdregio’s. Het programma Zorglandschap jeugd blijft aan de slag met het ondersteunen van jeugdregio’s bij het realiseren van de ambities.

Bron: VNG

Week 8 2018 

VNG - Rapportage Monitor Jeugdregio's

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info