Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Koolmees: werk snelste weg naar integratie

Betaald werk is de snelste weg naar integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt zowel voor nieuwkomers als voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Daarom krijgt werk een centrale plek in het integratie- en inburgeringsbeleid. In veel sectoren dreigen of zijn bovendien tekorten aan werknemers. Daarom is dit het moment om hiermee aan de slag te gaan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 30 maart 2018 in een brief aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

De komende tijd wil Koolmees samen met onder meer gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen hiervoor kansrijke ideeën en aanpakken gaan uitproberen en uitbreiden. Zo bekijkt de minister samen met gemeenten of er voor alle nieuwkomers zo snel mogelijk een persoonlijk integratieplan gemaakt kan worden. Daarmee worden onder meer het taalniveau, de competenties, de werkervaring en gevolgde opleidingen in kaart gebracht. Ook start Koolmees in drie steden een programma om jongeren met een migratieachtergrond richting werk te begeleiden.

De minister trekt € 10 miljoen uit om de komende jaren nieuwe aanpakken in de praktijk uit te testen. Zo komt er een online platform waarop gemeenten en relevante partijen uit de gemeenschappen informatie kunnen uitwisselen. Verder starten op 15 mbo-instellingen programma’s gericht op het creëren van gelijke kansen, leren netwerken en het tegengaan van stagediscriminatie. Ook worden er met werkgevers leerwerktrajecten opgezet, vooral daar waar tekorten aan werknemers zijn.

Koolmees wil de komende periode ook samen met gemeenten een aparte en niet-vrijblijvende aanpak ontwikkelen voor extra kwetsbare groepen, zoals Eritreeërs en Somaliërs. Onder deze groepen is vaak sprake van een combinatie van analfabetisme, lage opleidingen, armoede, schulden en gezondheidsproblemen.

Ondertussen neemt de minister samen met betrokken partners en experts het inburgeringsstelsel voor nieuwkomers op de schop. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten meer regie, komt de focus te liggen op betaald werk en wordt het examen meer praktijkgericht. Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer voor de zomer over de opzet van het nieuwe stelsel.

Bron: Rijksoverheid


Week 15 2018

Bijlage: Koolmees - Kamerbrief Verdere integratie op de arbeidsmarkt

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info