Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Maak werk van ontschotting budgetten

Veel hulpbehoevenden moeten moeite doen om de zorg en hulp te krijgen die ze nodig hebben. Dit komt onder meer door schotten tussen de verschillende wetten, met elk hun eigen 'potje'. Om de schotten te doorbreken, kunnen gemeenten hun budgetten flexibeler maken.

Integraal budget
‘Dit kan door het aanbieden van één integraal budget wanneer iemand hulp nodig heeft vanuit verschillende wetten, of door een gezin met meerdere hulpvragers één budget te geven.’ Hierdoor wordt het voor burgers makkelijker de benodigde zorg en ondersteuning te krijgen. Dat stelt het Toezicht Sociaal Domein (TSD) in zijn op dinsdag 17 april 2018 verschenen jaaroverzicht 2017.

Onvoldoende samenwerking
Wijkteams werken nog onvoldoende samen. Partijen als huisartsen, schuldhulpverlening en het onderwijs zijn veelal niet op de wijkteams aangesloten, zo constateert het TSD verder. Gemeenten geven daarnaast onvoldoende vorm aan hun regiefunctie in het sociaal domein. Hierdoor zijn de verdeling van taken en verantwoordelijkheden niet duidelijk.

Regie ontbreekt
‘Door onduidelijke taken en verantwoordelijkheden is het voor een regisseur lastig om goede regie te voeren. Tegelijkertijd kan het hierdoor ook onduidelijk zijn wie überhaupt de regierol op zich moet nemen. Met als resultaat dat er geen regisseur is of juist meerdere regisseurs opstaan’, waarschuwt het TSD. Het beleid van gemeenten is gericht op de eigen kracht, maar die wordt niet altijd goed ingeschat. 

Delen informatie
Ook het delen van informatie blijft ingewikkeld. Dit leidt tot een onvolledig beeld van de situatie waarin een hulpbehoevende zich bevindt. ‘Hierdoor kan er niet altijd passende en samenhangende zorg en ondersteuning worden aangeboden; datgene waar het juist om draait’, aldus het TSD. ‘Met name in een veranderende situatie waar informatie moet worden overgedragen aan andere partijen, zijn er problemen rondom informatiedeling.’

Passende hulp
De inspecties van het TSD houden toezicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. In zijn toezichthoudende rol kijkt het TSD vooral naar het resultaat voor de kwetsbare burger. Daarbij staat de vraag centraal of kwetsbare jeugdigen en volwassenen (vroeg)tijdig de benodigde zorg en ondersteuning krijgen, of deze voldoende passend is en waar nodig in samenhang wordt aangeboden. Dat is nog niet het geval. ‘Ondanks alle goede intenties, wordt er niet altijd passende zorg en ondersteuning geboden die aansluit bij de behoeften van de burger’, aldus het TSD.

Transformatie kan beter
Het TSD komt tot de slotsom dat er de afgelopen drie jaar veel werk is verzet, maar ‘dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan’. Die conclusie komt ook naar voren uit de eerste evaluatie Jeugdwet en de jaarrapportage 2017 van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Die betroffen alleen de transformatie binnen de jeugdhulp.

Bron: Binnenlands bestuur

Week 17 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info