Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Cijfers banenafspraak laten verdere groei zien

Tussen eind 2012 en het vierde kwartaal van 2017 hebben werkgevers 36.968 extra banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak: 26.196 extra banen via een regulier dienstverband en 10.772 extra banen via een uitzendcontract of detachering. Daarnaast werkten eind vorig jaar 1.184 personen op een beschutte werkplek. Dit blijkt uit de op 30 april 2018 verschenen kwartaalrapportage banenafspraak en beschut werk van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 

Indicatieve cijfers banenafspraak
De kwartaalrapportage banenafspraak biedt slechts indicatieve cijfers. Aan het eind van het parlementaire jaar informeert ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tweede Kamer via de drie-meting over de officiële stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de banenafspraak. De drie-meting banenafspraak heeft weliswaar dezelfde peildatum als de nu gepubliceerde kwartaalrapportage (31 december 2017), maar bevat de definitieve geactualiseerde cijfers. De gegevens van alle personen in het doelgroepregister zijn dan door UWV bijgewerkt. Voor deze trendrapportage is dat (nog) niet het geval.

Daarnaast worden de banen in de kwartaalrapportages via een uitzendcontract of detachering in deze kwartaalrapportage niet uitgesplitst naar overheid en markt. Bij de drie-meting gebeurt dit wel, op basis van een landelijke verdeelsleutel. De drie-meting kent een doelstelling van 33.000 extra banen: 23.000 bij de markt en 10.000 bij de overheid.


Rapportage beschut werk
Uit de rapportage beschut werk blijkt dat 1.184 mensen een baan in een beschutte werkomgeving hadden op 31 december 2017. De rapportage geeft ook inzicht in het percentage mensen dat na een positief advies beschut werk terecht kan op een beschutte werkplek: van alle mensen die tot en met 30 september 2017 een positief advies beschut werk ontvingen, had 63% drie maanden later een baan.


Achtergrond
Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal vier rapportages:

1. De regionale trendrapportage banenafspraak geeft aan hoe de omvang van de doelgroep banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen er in de definitie van de banenafspraak per arbeidsmarktregio gerealiseerd zijn. 
  
2. De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen. 

3. De publicatie transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal mensen behorende tot de doelgroep van de banenafspraak dat door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht. 

4. De rapportage beschut werk heeft als doel om arbeidsmarktregio’s te informeren over de voortgang van het aan het werk helpen van mensen die aangewezen zijn op beschut werk. Het gaat hierbij om mensen die zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt.

Bron: UWV

Week 19 2018

Bijlagen:
Trendrapportage banenafspraak 4e kwartaal 2017
UWV factsheet banenafspraak
UWV transparantie klantprofielen banenafspraak
UWV rapportage beschut werk

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info