Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Participatie kwetsbare jongvolwassenen blijft laag

Het aantal jongvolwassenen zonder startkwalificatie dat geen werk en geen uitkering heeft, is de afgelopen jaren licht gestegen. Toezicht Sociaal Domein (TSD) doet onderzoek naar de participatie van jongvolwassenen zonder startkwalificatie. Deze kwetsbare groep mensen komt nog altijd moeilijk aan het werk. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat hun participatie ondanks alle inzet van beleid en uitvoering nog altijd laag is.

TSD doet breed onderzoek naar de participatie van jongvolwassenen in de leeftijd tussen 18 en 27 jaar die (voortijdig) zijn uitgestroomd uit het voorgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entree-opleidingen. Een deel van de groep volgt geen onderwijs en heeft geen werk en geen uitkering. Het is onbekend hoe zij invulling geven aan de dag. Ook is niet duidelijk waarom het niet lukt om hen mee te laten doen met de maatschappij.

Het onderzoek
Het onderzoek van TSD kent drie delen. In het eerste deel is op een rij gezet wat deze mensen kwetsbaar maakt, met welke wetten en regels zij te maken hebben rond participatie en hoe jongvolwassenen participeren zodra zij het onderwijs verlaten. Het tweede deel van het TSD-onderzoek is klaar in het najaar van 2018. Hierin staat het perspectief van de jongvolwassenen centraal. In het derde deel wordt onderzocht wat scholen en gemeenten samen met lokale instanties doen om de participatie van deze groep te verbeteren. Dat wordt naar verwachting eind 2018 gepubliceerd.

TSD maakt gebruik van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode 2014 tot en met 2016. Deze informatie is verwerkt in een infographic.

Maar mondjesmaat aan het werk
Jaarlijks verlaten gemiddeld ongeveer 26.000 jongeren het onderwijs. Voor het praktijkonderwijs (PrO) zijn dat er ca. 6.000 en voor zowel het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) als het entree-onderwijs 10.000. Het is de bedoeling dat deze jongeren aan werk worden geholpen, maar dat gebeurt nog maar mondjesmaat. Het aantal jongvolwassenen dat zonder uitkering en zonder baan thuis zit, is helaas weer gestegen: van 3.500 jongeren in 2014 naar 3.900 in 2016.

In beeld bij de gemeente, vaker aan het werk
Deze aantallen staan op het eerste gezicht op gespannen voet met eerder verschenen onderzoek, onder andere door Panteia, economisch onderzoeksbureau SEO en de Vrije Universiteit begin van 2018, waaruit bleek dat onder de Participatiewet juist meer jongeren met een beperking aan een baan zijn geholpen.

Voor de groep die zich bij de gemeente meldt, werd inderdaad een lichte toename van de arbeidsparticipatie vastgesteld. Gemeenten en UWV delen informatie en er is geïnvesteerd in een integrale aanpak en in de versterking van het netwerk op regionaal niveau, onder andere door de inzet van de participatiescan. Dat is goed nieuws en laat zien dat jongeren die in beeld zijn, de nodige aandacht verkrijgen.

Niet in beeld bij gemeente
Tegelijkertijd werd geconstateerd dat een significant grote groep (voorheen Wajongers) niet bij de gemeente terecht komt en vaak helemaal uit het zicht raakt. Vaak komen deze jongeren pas op latere leeftijd weer in contact met de gemeente voor de aanvraag van een bijstandsuitkering. Jongeren waar in het slechtste geval tien jaar lang niet naar is omgekeken, moeten opeens gaan solliciteren. De TSD gaat in de komende periode nader (vervolg)onderzoek doen naar deze groep.

Bron: Divosa

Week 19 2018

Bijlage: Participatie zonder startkwalificatie

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info