Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Verdeling transformatiefonds jeugd bekend

De verdeling van het transformatiefonds over de 42 jeugdzorgregio’s is bekend, evenals de spelregels tot toekenning ervan. Er is voor de komende drie jaar in totaal 108 miljoen euro beschikbaar voor plannen van jeugdzorgregio’s om de vernieuwing van de jeugdhulp een boost te geven. Voor de jeugdzorgregio Rijnmond is met jaarlijks ruim 2,7 miljoen euro het meeste geld beschikbaar, de jeugdzorgregio Midden-Limburg West komt met nog geen 194.000 euro voor het minste uit de ruif in aanmerking. De hoogte per regio is vastgesteld naar rato van het aantal kinderen tot 23 jaar op 1 januari 2018.

Regionale deals
Om voor het transformatiegeld in aanmerking te komen, moeten jeugdzorgregio’s regionale deals jeugd afsluiten. De regio’s moeten in 2018 een meerjarig transformatieplan opstellen, dat minimaal tot en met 2020 loopt. Jeugdzorgregio’s kunnen ook, als de (boven)regionale context daarom vraagt, de handen ineen slaan en samen een plan indienen. Als er geld overblijft, in het geval niet alle regio’s een plan indienen, wordt het geld verdeeld over de jeugdzorgregio’s met goedgekeurde plannen.

Basis op orde
‘Bij de beoordeling van het transformatieplan zal onder meer aandacht worden besteed aan de mate waarin een jeugdzorgregio de ‘basis op orde’ heeft’, aldus de spelregels die door rijk en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn opgesteld. Dat betekent onder meer dat binnen de jeugdzorgregio meerjarige inkoopcontracten worden afgesloten. Ook moet er binnen de jeugdzorgregio een visie zijn op de doorontwikkeling van de lokale teams.

Zorg voor de Jeugd
In het transformatieplan moet daarnaast op zijn minst een van de actielijnen uit het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd zijn uitwerkt. Onderdelen daarvan zijn de verbetering van de toegang tot de jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Ook moeten situaties die onveilig zijn voor kinderen eerder en effectief te lijf worden gegaan. De acties die in het transformatieplan worden opgenomen, moeten zorggericht zijn en ‘daarmee direct en merkbaar beter voor kinderen, jongeren, opvoeders en leerkrachten’, aldus een van de toetsingscriteria. De transformatiebeweging moet ook duurzaam zijn.

Kennis delen
Het is niet de bedoeling dat regio’s het wiel opnieuw gaan uitvinden. Het Transformatiefonds heeft mede tot doelstelling ‘om gezamenlijk op landelijk niveau een stap voorwaarts te zetten, naar een jeugdhulpstelsel dat zich steeds beter ontwikkelt. Hiervoor is het belangrijk dat jeugdzorgregio’s gebruik maken van wat er al is, en dit ook verder versterken’, zo staat in de Spelregels Transformatiefonds te lezen.

Decembercirculaire
De helft van het transformatiebudget hoesten gemeenten op via de algemene uitkering. De andere helft het rijk. De verdeling vindt plaats via een decentralisatie-uitkering. In de decembercirculaire 2018 zal de eerste € 36 miljoen uit het Transformatiefonds worden uitgekeerd. Tot 1 oktober kunnen plannen worden ingediend bij het ministerie. De transformatieplannen worden door de Stuurgroep Zorglandschap - waarin rijk, VNG, branches van aanbieders en cliëntenorganisaties zitten – beoordeeld.

Bron: Binnenlands bestuur
Week 25 2018
Bijlage: Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info