Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Gemeenten in actie tegen Wmo-abonnementstarief

Gemeenten verzetten zich tegen de kabinetsplannen om het abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning in te voeren. Een aantal diende 27 juni tijdens de algemene ledenvergadering van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) moties in, met als doel het abonnementstarief van tafel te krijgen.

Het gaat om twee moties, maar waarin het VNG-bestuur hetzelfde wordt opgedragen: dring er bij het kabinet op aan het Wmo-abonnementstarief niet in te voeren. De ene motie komt van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Barneveld, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wijk bij Duusrstede. De andere motie wordt door de acht Achterhoekse gemeenten ingediend.

Sturingsinstrument
Het kabinet wil vanaf januari 2019 het abonnementstarief invoeren, waarbij een (uniforme) eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken voor Wmo-voorzieningen geldt. Als dit doorgaat neemt het gemeenten een ‘financieel sturingsinstrument uit handen’, stelt de gemeente Utrechtse Heuvelrug, mede namens vijf andere gemeenten. Gemeenten worden bovendien onvoldoende financieel gecompenseerd voor tekorten ‘die door deze regeling ontstaan’. Gemeenten vrezen onder meer voor een aanzuigende werking, vooral wat betreft het beroep op huishoudelijke hulp.

Draagkracht
Ook de acht Achterhoekse gemeenten hebben geen goed woord over voor de kabinetsplannen. Zo gaat de invoering van een abonnementstarief in tegen de uitgangspunten van de Wmo waarbij bewoners worden gevraagd naar draagkracht bij de dragen, zo stellen de gemeenten. Ook tast het de gemeentelijke beleidsvrijheid aan. De invoering van een uniform tarief is bovendien geen oplossing voor het grote verschil in eigen bijdragen tussen de Wmo en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast zien gemeenten dat inwoners de overstap van de Wmo naar de Wlz uitstellen vanwege de hogere eigen bijdrage. Daardoor krijgen zij niet de meest passende ondersteuning. En last but not least ligt het risico voor een groter beroep op de Wmo als gevolg van de invoering van het abonnementstarief alleen bij de gemeente, aldus de Achterhoekse gemeenten.

Onderzoek
De Achterhoekse motie gaat iets verder dan die van Utrechtse Heuvelrug. De gemeenten in de Achterhoek willen als eerste dat het abonnementstarief van tafel gaat, maar stellen ook onderzoek voor naar een op elkaar afgestemde en afgewogen eigenbijdrageregeling, waarin ‘alle inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben naar rato bijdragen’. Dat onderzoek zou door rijk, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren gezamenlijk moeten worden uitgevoerd.    

Geen pre-advies
Het VNG-bestuur heeft nog niet geadviseerd over de twee moties, maar heeft zich van meet af aan tegen de maatregel verzet. 

Bron: Binnenlands bestuur
Week 27 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info