Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Leden VNG bekrachtigen Interbestuurlijk Programma (IBP)

De Algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 27 juni 2018 het Interbestuurlijk programma (IBP) bekrachtigd, zoals vastgelegd in de ‘Programmastart IBP’. Binnen het IBP gaan het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven.

Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en minder mensen met problematische schulden.

Samenwerken
Deze grote maatschappelijke opgaven beperken zich niet tot het werkterrein van één overheid. Daarom kunnen zij niet door één overheid worden opgepakt, maar door een samenwerking van meerdere overheden en partners op basis van gezamenlijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Dit is het uitgangspunt van het Interbestuurlijk programma.

Financieel kader
De leden hebben ingestemd met een nieuwe manier van samenwerken én een nieuw financieel kader: het gemeentefonds blijft de komende jaren meegroeien met de rijksuitgaven. Bovendien is de koppeling verbreed, waardoor het gemeentefonds mee beweegt met de totale rijksuitgaven, inclusief zorg en sociale zekerheid. Dit verbreden van de zogenaamde trap-op-trap-af-systematiek is voor de VNG een belangrijk punt; zeker nu gemeenten er steeds meer taken bij krijgen. 

Met de verbreding van de normeringssystematiek is ook voor de lange termijn financiële stabiliteit en groei veiliggesteld, waarbij de gemeenteraad de volledige vrijheid houdt om de inzet van middelen af te stemmen op de lokale prioriteiten, opgaven en ambities.

Sociaal domein
Parallel aan de afspraken die met het Rijk over het IBP zijn afspraken gemaakt over vier knelpunten in het sociaal domein. Deze knelpunten maken geen deel uit van het IBP. 

De ALV heeft het IBP bekrachtigd. Ruim driekwart van de leden heeft daarbij aangegeven dat met de zin ‘Met het IBP is de discussie over de door gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein afgerond en is een streep onder het verleden gezet’ géén streep is gezet onder de vier door het bestuur geformuleerde knelpunten in het sociaal domein (motie 9).

Het VNG-bestuur stuurt hierover binnenkort een brief naar het kabinet om de motie uit te voeren.

De ALV heeft het VNG-bestuur opgeroepen om duurzame oplossingen te vinden in het Sociaal Domein door het beschikbaar stellen van toereikende macrobudgetten door het Rijk (motie 16). Gemeenten zullen per deelakkoord beoordelen of er voldoende financiële ruimte is voor de uitvoering in relatie tot de oplossing van de structurele problemen in het sociaal domein.

Uitvoering moties
De ALV heeft het VNG-bestuur opgeroepen om bij het kabinet te pleiten voor een versnelde analyse van de budgetten en het verdeelmodel in het Sociaal domein en indien noodzakelijk een bijstelling van de verdeelmodellen (motie 19). 

De ALV heeft het VNG-bestuur opgeroepen de uitkomsten van het  Raad van Openbaar Bestuur (ROB)-advies nadrukkelijk onder de aandacht van het Rijk te brengen. En om niet eerder over te gaan tot het sluiten van deel- of uitwerkingsakkoorden in het sociaal domein met financiële consequenties, dan dat overeenstemming is bereikt over de aanbevelingen van de ROB (motie 15).

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten
Week 27 2018
Bijlagen:
Programmastart IBP
Ledenbrief VNG 30mei2018 - Programmastart IBP
VNG Ledenbrief 16mei2018 - Interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiode
Motie 9. Leidschendam Voorburg
Advies VNG motie 9
Motie 15. Groningen
Advies VNG motie 15
Motie 16. Groningen en Tilburg
Advies VNG Motie 16
Motie 19. Bodegraven en Reeuwijk
Advies VNG Motie 19

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info