Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Vraag naar jeugdhulp stijgt

Het aantal jeugdhulptrajecten zonder en met verblijf is sinds 2015 toegenomen. De regionale verschillen zijn groot. Dat blijkt uit CBS-cijfers die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) via een dashboard ontsluit.

Het aantal jeugdhulptrajecten zonder verblijf is sinds 2015 toegenomen; van 266.970 naar 294.265. Ook bij jeugdhulptrajecten mét verblijf is sprake van een toename. Dat steeg van 33.215 (medio 2015) naar 38.530 (eind 2017). De regionale verschillen zijn groot.

Tekorten
Dat blijkt uit CBS-cijfers die de VNG via een dashboard ontsluit. Dat geeft inzicht in het aantal jeugdhulptrajecten (en soort) per jeugdzorgregio. In de discussie over het budget voor jeugdhulp tussen rijk en gemeenten, stellen gemeenten dat ze vanwege de stijgende hulpvraag niet met het (gekrompen) rijksbudget uitkomen. Veel gemeenten en regio’s kampen met forse tekorten. Er is tussen rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat gemeenten objectief en hard zullen aantonen dat er feitelijk sprake van groei van het aantal jongeren in zorg.

Forse toename
Het gros van de jeugdhulp (88%) wordt buiten de muren van een instelling gegeven. Flevoland kent een bovengemiddeld percentage kinderen (24%) dat in een jeugdhulptraject met verblijf zit. De regio Haaglanden heeft juist bovengemiddeld veel kinderen die in jeugdhulp zitten zónder verblijf (92%). In Arnhem is zowel sprake van een gestage toename van het aantal trajecten zonder en met verblijf. In Drenthe is sprake van een forse toename van het aantal (dure) jeugdhulptrajecten met verblijf. Dat steeg van 885 (medio 2015) naar 1270 (eind 2017), zo blijkt uit het dashboard. 

Huisartsen belangrijkste verwijzer
Huisartsen zijn nog steeds de belangrijkste verwijzer voor jeugdhulp zonder verblijf. Ook hier zijn de regionale verschillen groot. Gemiddeld wordt 44% van de jongeren die jeugdhulp nodig hebben via de huisarts naar hulp doorverwezen. In Arnhem ligt dat percentage op 60% en in de jeugdzorgregio Amsterdam-Amstelland op 19%.

Gemeentelijke toegang
Wel neemt het percentage kinderen dat via de gemeentelijke toegang wordt doorverwezen iets toe. Gemiddeld wordt 30% (eind 2017) van de jongeren via de gemeente naar een jeugdhulptraject doorverwezen, eind 2015 lag dat percentage op 21% en bij de start van de decentralisaties in het sociaal domein op 14%.

Bron: Binnenlands bestuur
Week 31 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info