Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Publicatie jaarrapport Wsw-statistiek 2017

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het jaarrapport Wet sociale werkvoorziening (Wsw)-statistiek 2017 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de gemiddelde realisatie van het aantal arbeidsjaren iets boven de verwachting ligt dan bij invoering van de Participatiewet.

Omdat het macrobudget voor de uitvoering van de Wsw meerjarig vastligt, betekent dit dus dat het budget dat gemeenten per arbeidsjaar ontvangen ook iets lager is. Jaarlijks wordt er gerapporteerd over de omvang en de karakteristieken van de Wsw.

Daling
De omvang van het totale werknemersbestand in arbeidsjaren is als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom gedaald naar 76.662 eind 2017. De gemiddelde realisatie in 2017 bedroeg 78.613 arbeidsjaren. Dit ligt iets boven de verwachting bij de invoering van de Participatiewet (78.300). 

In de tweede Thermometer Wsw van juni is de verwachting al uitgesproken dat de uitstroom in 2017 en 2018 waarschijnlijk lager is dan de aannames in de Memorie van Toelichting. De reden hiervoor is dat met ingang van 2017 de uitstroomreden ‘einde proeftijd en einde contract bepaalde duur’ wegvalt.

Tekort Wsw agenderen
Gemeenten voeren de Wsw uit in medebewind. Artikel 108 Gemeentewet schrijft voor dat het Rijk de kosten die gemeenten bij de uitvoering van die taak maken, vergoed worden door het Rijk. Daarom zal de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  tekorten die zich de komende jaren zullen voordoen op de Wsw blijven agenderen op de bestuurlijke tafel casu quo onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer.

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten
Week 31 2018
Bijlage: wsw statistiek jaarrapport 2017

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info