Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Analyse en plan van aanpak inwonerregie

In het voorjaar van 2016 is in Gooi en Vechtstreek een visie geformuleerd op de ontwikkeling van het applicatielandschap. Een van de constateringen bij de totstandkoming van de visie was dat er verschillen van inzicht zijn over de regie van de inwoner en de rol van gemeente en ketenpartners in het komen tot een plan in de voorfase.

Bij de bespreking van de visie is geconcludeerd dat uitgewerkt moet worden hoe gemeenten de regie in het voorveld willen regelen. Bij het uitwerken van de ‘stip op de horizon’ over de eigen regie van de inwoner en de rol van gemeente en ketenpartners, dient zowel gekeken te worden naar hetgeen daar in termen van visie en beleid over is vastgelegd als naar de wijze waarop medewerkers in de uitvoering eigen regie en de rol van gemeente en ketenpartners praktisch interpreteren en feitelijk vormgeven in hun dagelijks handelen.

Resultaat:
Het resultaat valt uiteen uit twee onderdelen. Op de eerste plaats dienen alle relevante beleidsdocumenten te worden bestudeerd op de invulling van inwonerregie en de rol van gemeente en ketenpartners in de voorfase. Is er een gedeelde visie en missie en zijn deze vertaald naar gemeenschappelijke kernwaarden? En zo ja, hoe luiden die?

Daarnaast dient een plan van aanpak te worden opgesteld om vanuit de gedeelde visie en kernwaarden te komen tot een beweging waarin de vertaling van die visie en kernwaarden op tactisch en operationeel niveau wordt bezien. Deze beweging moet leiden tot een inzicht in waar de visie en kernwaarden volledig zijn vertaald en waar nog verbetering mogelijk is en hoe deze verbetering kan worden gerealiseerd.

Rol adviseur Joost Cornielje:
Opstellen van memo met daarin visie en missie. Ontwikkelen plan van aanpak voor de vertaling van de visie en kernwaarden naar  tactisch en operationeel niveau.

Rol adviseur Lotte Haan:
Verzamelen en analyseren van relevante beleidsstukken. Ondersteuning bij opstellen van memo en plan van aanpak.

Informatie over Regio Gooi en Vechtstreek

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info