Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Voorbereidingen vangnetuitkering 2016

De gemeente De Fryske Marren heeft in 2016 te maken met een tekort op het budget voor uitkeringsverstrekking, het zogenaamde Pw-budget. Onder de Participatiewet is een tijdelijk vangnet ingericht voor gemeenten met een tekort op het Pw-budget, waardoor zij onder voorwaarden aanspraak kunnen maken op een compensatie van een deel van het tekort. Nautus ondersteunt de gemeente De Fryske Marren bij de benodigde voorbereidingen om voor deze compensatie in aanmerking te komen.

Met de komst van de Participatiewet is het stelsel van aanvullende uitkeringen op het budget voor uitkeringsverstrekking gewijzigd. Voor de jaren 2015 en 2016 is sprake van een tijdelijke regeling, waarbij een gemeente een tekort van minimaal 5% op het aan haar toegekende Pw-budget moet hebben om in aanmerking te komen voor een compensatie van een deel van dit tekort. De toekenning van een compensatie door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet vindt plaats indien aan alle voorwaarden voor de vangnetuitkering 2016 is voldaan. Nadat in 2015 door Nautus en de gemeente De Fryske Marren de benodigde voorbereidingen zijn getroffen en Nautus de gemeente heeft ondersteund bij de aanvraag in 2015, werkt Nautus nu samen met de gemeente aan de voorbereidingen voor een vangnetuitkering in 2016.

Resultaat:
Nautus draagt zorg voor het opstellen en bundelen van alle benodigde informatie en documenten – conform de voorwaarden van de Toetsingscommissie Participatiewet – voor de aanvraag vangnetuitkering 2016.

Rol adviseur Lisette van der Hoeven:
Lisette vervult als adviseur de rol van projectleider. De projectleider is verantwoordelijk voor een tijdige oplevering van de aanvraag vangnetuitkering 2016, opstellen van de planning, bewaking van de termijnen en deadlines en de dagelijkse aansturing van de projectgroep. De projectleider legt hierover verantwoording af aan de opdrachtgever.

Rol adviseur Rosanne Broekhuizen:
Rosanne draagt in de rol van projectsecretaris zorg voor de voorbereiding en vastlegging van de bijeenkomsten en de analyse en verwerking van de verzamelde informatie. Tevens treedt zij samen met de projectleider op als penvoerder van de aanvraag vangnetuitkering 2016.

Informatie over Gemeente de Fryske Marren

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info