Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Ondersteuning aanvraag vangnetuitkering Participatiewetbudget 2017

De gemeente De Fryske Marren verwacht over het jaar 2017 geconfronteerd te worden met een tekort op het Participatiewetbudget (Pw-budget) van meer dan 5% en een gecumuleerd tekort van meer dan 5% over 2016 en 2017. De gemeente kan dan in aanmerking komen voor een tijdelijk vangnet wat is ingericht onder de Participatiewet en zo een financiële compensatie van het tekort ontvangen. Nautus ondersteunt de gemeente De Fryske Marren bij de benodigde voorbereidingen die ten grondslag liggen aan de aanvraag.

Voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen ontvangen gemeenten van het Rijk het Pw-budget. Om aanspraak te kunnen maken op de vangnetregeling voor een compensatie voor tekorten op het Pw-budget dienen gemeenten aan een aantal voorwaarden te voldoen. Ten opzichte van voorgaande jaren compenseert de vangnetuitkering voor 2017 gemeenten voor tekorten op het Pw-budget in meerjarig perspectief, met een referteperiode van twee jaar: 2016 en 2017. Over 2016 en 2017 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 5%. Indien aan alle voorwaarden voor de vangnetuitkering 2017 is voldaan vindt de toekenning van een compensatie plaats door de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. Nadat in 2015 en 2016 de gemeente De Fryske Marren met ondersteuning van Nautus de benodigde voorbereidingen voor een vangnetaanvraag heeft getroffen, werkt Nautus nu samen met de gemeente aan de voorbereidingen voor een vangnetuitkering over 2017.

Resultaat:
Nautus draagt zorg voor het treffen van de voorbereidingen voor de aanvraag vangnetuitkering 2017, conform de voorwaarden van de Toetsingscommissie Participatiewet. Dit betreft onder andere het maken van een analyse van het tekort en oorzaken in relatie tot de analyse van voorgaande jaren; het opstellen van een plan met interne en externe maatregelen en de afstemming hierover met de gemeenteraad en het college van B&W.

Rol adviseur Rosanne Broekhuizen:
Rosanne vervult als adviseur de rol van projectleider en penvoerder van de aanvraag. Rosanne is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de resultaten en de uitvoering van de opdracht, zoals de dagelijkse aansturing van de projectgroep, het opstellen en bewaken van de planning en het afleggen van verantwoording aan de opdrachtgever.

Rol adviseur Renée van der Meulen:
Renée is als projectsecretaris zowel organisatorisch als inhoudelijk betrokken bij de voorbereiding van de vangnetaanvraag. Renée draagt zorg voor de voorbereiding en vastlegging van bijeenkomsten en analyses en de verwerking van de verzamelde gegevens.

Rol adviseur Marcel Moes:
Marcel ondersteunt Rosanne in haar taken als projectleider en is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het project.

 

Informatie over Gemeente de Fryske Marren

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info