Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Visievorming toegang Sociaal Domein

Inwoners met een vraag over het sociaal domein kunnen bij de gemeente Zutphen op drie plaatsen terecht. Door de ontwikkeling van het Zutphens Werkbedrijf ontstaat een natuurlijk moment om de visie op de toegang tot het sociaal domein samen met betrokkenen te herijken.

De gemeente Zutphen heeft sinds 2015 de toegang tot het sociaal domein ingericht met drie organisaties, te weten de sociale wijkteams, de gemeenschappelijke regeling Het Plein en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De ontwikkeling van een Zutphens Werkbedrijf maakt dat het deel van de toegang, zoals dat nu is ingericht in Het Plein, mogelijk wijzigt. Hiermee ontstaat voor de gemeente Zutphen een natuurlijk moment voor herbezinning op de inrichting van de toegang(en) tot het sociaal domein.

Het doel is om samen met betrokkenen te komen tot een hernieuwde visie op de inrichting van de toegang(en) tot het sociaal domein. Deze visie dient passend te zijn voor Zutphen en bij te dragen aan het versterken van kwetsbare Zutphenaren; één van de drie doelen van de Strategische Agenda. Nautus begeleidt het proces om tot een hernieuwde visie te komen. 

Resultaat:
Nautus levert als tastbaar resultaat een beschreven visie van niet meer dan vijf pagina’s op. Het document biedt na vaststelling door de gemeenteraad het kader en de uitgangspunten waarmee gestuurd kan worden op de feitelijk inrichting van de toegang(en) tot het sociaal domein vanaf 2019.

Rol adviseur Joost Cornielje:
Joost is verantwoordelijk voor de opzet van de visievorming, afstemming met opdrachtgevers en het betrekken van verschillende belanghebbende partijen.

Rol adviseur Lotte Haan:
Lotte begeleidt het beleidsatelier waarmee de visie wordt opgesteld. Daarin wordt informatie verzameld, deskundigen geraadpleegd en interviews gehouden.

Informatie over Gemeente Zutphen

  • Provincie:Gelderland
  • Inwoners:46.635
  • Oppervlakte:42,84 km²
  • Website:www.zutphen.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info