Dagbesteding op de schop in Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft net als andere gemeenten per 2015 de verantwoordelijkheid om dagbesteding te bieden aan kwetsbare inwoners uit de stad. De dagbesteding werd op de schop genomen, waarbij bestaande aanbieders in het transformatieproces werden betrokken. Wij verzorgden dit proces en hielpen met het vormgeven van de afspraken.

De gemeente Nieuwegein zag in 2018 kansen voor vernieuwing. Voor arbeidsmatige activering geldt dat het echt een opstapje moet zijn richting betaald of onbetaald werk. De uitdaging is om hierbij uit te gegaan van de talenten van inwoners en niet van de kwetsbaarheden. Ook moet de nadruk liggen op echt werk waar een commerciële vraag naar is en moet het gaan om arbeidsmatige activering als maatwerkvoorziening die voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag beschikbaar is. Of ze nu bij het sociaal team aankloppen of bij de sociale dienst. Nautus kreeg de kans de transformatie in de arbeidsmatige activering vorm te geven.

Transformeren is een werkwoord

Een transformatie kan je als gemeente niet alleen realiseren. Het is een samenspel tussen deelnemers, aanbieders, sociaal professionals en werkcoaches. Gedurende het proces is dat samenspel de rode draad geweest. Er is een kerngroep met aanbieders, sociaalprofessionals, werkcoaches en ambtenaren. Met elkaar gaven ze de inhoud en de weg van de transformatie vorm. Wij begeleidden dit proces en hielden de regie. Door de bijeenkomsten voor te bereiden, voor te zitten en de juiste thema’s op (bestuurlijke) borden te leggen als er keuzes gemaakt moesten worden.

Een helder doel voor ogen
De start van de transformatie begon met een helder doel voor ogen. Er is een verkennend onderzoek geweest, waarbij deelnemers, begeleiders en betrokken ambtenaren zijn geïnterviewd. De bevindingen zijn gedeeld met alle betrokkenen en op basis daarvan zijn de uitgangspunten voor de transformatie bepaald. Om het doel en de opgave concreet en visueel te maken, hebben wij een praatplaat gemaakt. Dat hielp ons om bij elke stap de bedoeling niet uit het oog te verliezen.

Concretiseren stappen en uitzetten tijdpad
Om ons doel te bereiken moesten er verschillende stappen gezet worden. Denk aan het organiseren van een integrale toegang, het beschrijven het product arbeidsmatige activering en het herzien van de tarieven. Om dit te realiseren is er elke drie weken een overlegtafel geweest met de kerngroep. Waarbij elke keer een ander thema werd opgepakt. Wij bereidden dit samen met de opdrachtgever  voor en bepaalden de speelruimte. Zo werden in een open overleg met verschillende werkvormen de bouwstenen gevuld.

Speelruimte creëren

Natuurlijk bleven er punten waarvan niet zeker is hoe ze uit gaan werken. Voorbeelden hiervan zijn de carrousel, waarbij een inwoner proef kan draaien bij verschillende aanbieders. Of de rol van het integrale werkteam en de trajectbegeleider van de gemeente. Daarom wordt er per 1 september gestart met een pilot van 6 maanden.

We worden nauw betrokken bij het opstellen van het nieuwe inkoopkader van de gemeente Nieuwegein. We doen dit in een open gesprek. Dat voelt goed."
Aanbieder van dagbesteding in Nieuwegein

Iedereen aan boord? Let’s go

Het proces was bijzonder, omdat alle partijen ook echt meededen in de transformatie en daarmee eigenaar werden. In het begin was het nog erg aftasten; welke rol heeft iedereen en welke belangen spelen er eigenlijk? Er werd geleund op de gemeente en ook het belang van de samenwerking werd niet altijd gevoeld. Het kantelpunt kwam tijdens een bijeenkomst over de tarieven en toeleiding criteria. Wij hadden een voorstel gedaan namens de gemeente en dit als praatstuk voorgelegd aan het kernteam. Vanzelfsprekend waren er vragen en opmerkingen.

Wij brachten de uitwerkingsvragen in kaart en stelden de vraag ‘hoe komen we nu binnen een afzienbare tijd tot een oplossing’? In plaats dat de partners de bal bij de gemeente neerlegden, pakten zij hem zelf op. Dit maakte duidelijk dat zij zich ook echt eigenaar voelden van de beweging.

Regie en sturing zijn essentieel

Samenspel is geen vanzelfsprekendheid en vraagt ook duidelijke regie en sturing van de projectleider. Een helder geformuleerd doel, duidelijke stappen en een helder tijdspad. Soms is de gemeente ook gewoon aan zet en is er geen ruimte voor discussie. Dat mag natuurlijk ook.