04-12-2018

Zeewolde gaat voor integrale toegang in het sociaal domein

De transformatie in het sociaal domein staat hoog op de agenda van gemeenten, zo ook in de gemeente Zeewolde. Tot eind 2017 was de toegang tot de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet via drie aparte loketten georganiseerd. Per 1 januari 2018 is de toegang tot voorzieningen onder de Wmo en Participatiewet samengevoegd in de uitvoeringsorganisatie Meerinzicht Domein Sociaal. De volgende ambitie is om daar de toegang tot jeugdhulp aan toe te voegen. Het doel: integrale toegang in het sociaal domein.

Sinds de decentralisatie van de Jeugdwet in 2015 hebben verschillende veranderingen plaatsgevonden in de wijze waarop de toegang tot jeugdhulp in Zeewolde is vormgegeven. Terugkijkend is geconcludeerd dat veel goed is gedaan en er veel is geleerd. Toch waren er ook verbeterpunten vanuit de transformatiegedachte één gezin, één plan, één regisseur. Daarom heeft de gemeente besloten de toegang tot jeugdhulp onder te brengen binnen de intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie Meerinzicht Domein Sociaal.

Veranderen vanuit de ogen van inwoners

Toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners is meer dan het inrichten van een werkplek en het organiseren van telefonische bereikbaarheid. Het gaat over het organiseren van de juiste ondersteuning van inwoners en aansluiting op het eigen netwerk, lokale initiatieven en samenwerking met andere professionals. Aan senior adviseur Lisette de taak om deze organisatieverandering als projectleider in goede banen te leiden.

Alleen ga je sneller, samen bereik je meer

De inbedding van het lokale team Jeugdhulp in Meerinzicht Domein Sociaal bestaat uit twee fasen: het organisatieontwerp en de implementatie. Het organisatieontwerp wordt opgesteld met input van betrokkenen, zoals de casusregisseurs jeugdhulp en medewerkers van de uitvoeringsorganisatie. Maar ook beleidsadviseurs en contactpersonen van lokale organisaties worden betrokken. Het doel hiervan is om lokaal in Zeewolde meer verbinding te realiseren tussen voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen op het gebied van jeugdhulp. Nadat het organisatieontwerp door het gemeentebestuur is vastgesteld, start de implementatie.