04-07-2019Joost mag het weten...

Zorgen over de zorg

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) berichtte 28 juni jl. dat Nederlanders de zorg als een groot maatschappelijk probleem zien, maar dat de persoonlijke zorgen behoorlijk uiteenlopen. Een tweedeling tekent zich af langs de lijn van de financiële positie waarin mensen verkeren.

Maatschappelijke zorgen 

De opvatting dat de zorg een belangrijk  maatschappelijk  probleem is, wordt breed gedeeld. Het SCP stelt dat 75% van de mensen vindt dat er meer geld uitgegeven moet worden aan het verbeteren van de zorg. De zorgen blijken vooral betrekking te hebben op het personeel, de hoge kosten, de kwaliteit van met name ouderenzorg, wachtlijsten, bureaucratie en de grote macht van de verzekeraars. Positief zijn mensen over de kwaliteit van de (medische) zorg, de kennis en kunde van de mensen die er werken en de toegankelijkheid van de zorg. 

Het onderzoek van het SCP laat zien dat de schuld van de hoge zorgkosten vooral gelegd wordt bij de marktwerking, de macht van zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie, verspilling van medicijnen en te veel bureaucratie. De zorg kan goedkoper als dat wordt aangepakt, zo is de opvatting. 

Persoonlijke zorgen 

Hoewel de zorg over de zorg maatschappelijk dus breed gedeeld wordt, zijn er op persoonlijk niveau grote verschillen. Het SCP laat zien dat mensen die in een financieel kwetsbare positie verkeren veel vaker ook persoonlijk bezorgd zijn. Het SCP geeft aan dat van de mensen die ontevreden zijn over hun financiële situatie 44% bezorgd is dat zij in de toekomst niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Meer dan de helft (53%) van deze mensen is bezorgd dat zij op hun oude dag niet de ouderenzorg krijgen die ze nodig hebben. Afgezet tegen de mensen die tevreden zijn over hun eigen financiële situatie is dat respectievelijk 24% en 35%. Een tweedeling tekent zich af. 

Toegankelijkheid en solidariteit 

Hoopvol is dat de brede toegankelijkheid van de zorg volgens het SCP een belangrijk punt is. Nederlanders hechten veel waarde aan solidariteit tussen ziek en gezond en tussen hogere en lagere inkomens. Ongeveer twee op de drie Nederlanders (67%) vindt het oneerlijk om de hoge zorgkosten vooral te laten betalen door de mensen die zorg nodig hebben. Men wenst geen tweedeling in de zorg, maar heeft het idee dat die op dit moment wel aan het ontstaan is.  

Overheden, verzekeraars en farmaceuten aan zet! En gemeenten dan? 

We willen geen tweedeling en toch lijkt die te ontstaan. Wat nu? Overheden, verzekeraars en farmaceuten zijn volgens het SCP aan zet. En gemeenten dan? Die hebben de afgelopen jaren al ondervonden welke impact de financiële positie van inwoners heeft op hun participatie en welbevinden. Vanuit deze kennis en ervaring hebben zij wellicht een sleutelpositie in het voorkomen van deze tweedeling. Of regeert hier uiteindelijk toch de macht van de markt? Joost mag het weten… 

Meer weten of aan de slag? 

Lees hier het volledige rapport Burgerperspectieven 2019|2 met daarin het thema Zorgen over zorg of boek hier de Nautus Lunchbox Armoede- en schuldenbeleid The Next Level.