28-07-2021

Een andere kijk op diversiteitsbeleid

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Bedrijven en overheidsorganisaties weten dat ze gebaat zijn bij een divers personeelsbestand, ze slagen ze er echter niet altijd in om dit te verwezenlijken. Tijdens mijn stage bij Nautus heb ik mij verdiept in waarom het omarmen van diversiteitsbeleid niet altijd doeltreffend werkt en welke stappen er in de toekomst gezet kunnen worden.

Te weinig aandacht voor de onbedoelde gevolgen
Diverse onderzoeken laten zien dat het actief voeren van diversiteitsbeleid vaak onbedoelde en onvoorziene gevolgen met zich mee kan brengen. Zo kan diversiteitsbeleid er bijvoorbeeld voor zorgen dat de gedachte ontstaat dat minderheden hulp nodig hebben om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt. De competenties van minderheden worden daardoor in twijfel getrokken en dat leidt tot het nemen van meer bevooroordeelde beslissingen. Hoewel het voeren van diversiteitsbeleid door velen wordt beschouwd als een goede beslissing om gelijke kansen, eerlijke behandeling en een arbeidsmarkt vrij van discriminatie te creëren, blijkt dat het soms juist een illusie van eerlijke behandeling veroorzaakt.

In de praktijk brengen van wetenschappelijke inzichten
Bedrijven en overheidsorganisaties hebben vaak wel goede intenties, maar voeren diversiteitsbeleid veelal enkel op basis van gezond verstand. Interventies gericht op diversiteit blijken namelijk doorgaans gebaseerd te zijn op ideeën en theoretische verwachtingen in plaats van empirisch bewijs. Het is daarom belangrijk dat wetenschappelijke inzichten meer in de praktijk worden gebracht en dat diversiteitsbeleid opgesteld wordt op basis van deze inzichten.

Visie verbreden naar inclusie
Hoewel diversiteit en inclusie vaak in één adem worden genoemd, betekent het voeren van een diversiteitsbeleid niet per definitie een inclusieve organisatie. Waar diversiteitsbeleid gaat om het herkennen van verschillen, is inclusie gericht op het creëren van een organisatie waarin iedere werknemer zich welkom voelt. Minderheidsgroepen moeten niet alleen een plek krijgen binnen organisaties, maar moeten ook het gevoel krijgen dat zij worden geaccepteerd als gewaardeerde leden van de organisatie en worden erkend voor hun unieke eigenschappen.

Met het oog op de toekomst
Het is goed dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan diversiteit. Dat laat zien dat we met het onderwerp bezig zijn en er actie wordt ondernomen. De achtergestelde arbeidsmarktpositie van minderheden blijft echter een aandachtspunt en de urgentie om deze ongelijkheid te bestrijden blijft bestaan. Om in de toekomst het volledige arbeidsmarktpotentieel te benutten is het raadzaam om meer aandacht te hebben voor de onbedoelde gevolgen van diversiteitsbeleid, wetenschappelijke inzichten beter te vertalen naar de praktijk en naast diversiteit ook oog te hebben voor inclusie.