03-05-2019

Gemeente Zutphen: Samen stapsgewijs richting een nieuwe toegang sociaal domein

De oprichting van werkbedrijf ‘GelreWerkt!’, het liquideren van de gemeenschappelijke regeling ‘Het Plein’ en de samenvoeging van toegangsteam Jeugd, Wmo en Inkomen op één locatie in één specialistenteam. Grote veranderingen als gevolg van de nieuwe visie op de toegang tot het Sociaal Domein. De eerste stappen zijn gezet, maar voor 2019 en daarna ligt er nog een flinke transformatieopgave. Hoe vliegt Zutphen dat aan?

De nieuwe toegang Sociaal Domein beoogt een betere dienstverlening aan de inwoners, een verschuiving van maatwerk naar passende oplossingen in het voorveld en het terugdringen van het meerjarige financiële tekort. Ondertussen vormen de bezuinigingen en de beperkte formatie grote uitdagingen die vragen om het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Doel was te komen tot een realistischplan van aanpak.

Adviseurs Rob en Tessa ontwikkelden daarom in samenwerking met het MT Sociaal Domein en medewerkers beleid, uitvoering en bedrijfsvoering een routekaart voor de doorontwikkeling van de toegang. Onderdeel van de routekaart zijn projecten over het inrichten van de frontoffice, het versterken van de regierol en de inrichting van hybride teams. Daarnaast zijn zaken zoals ICT, communicatie, financiën, bedrijfsvoering, HR en privacy in de verschillende trajecten geborgd.

Samen haalbare stappen zetten, resultaten boeken en successen vieren staan in dit traject voorop.
Tessa Kievits Adviseur bij Nautus

Rob en Tessa geven nu als programmamanager en -secretaris namens het MT Sociaal Domein invulling aan de uitvoering van de routekaart. Daarnaast ondersteunen zij Zutphen bij de bestuurlijke en politieke besluitvorming. Ze bewaken het overzicht en de samenhang tussen de projecten. Belangrijk uitgangspunt is om binnen de gestelde financiële kaders in 2019 te komen tot een toegang die voldoende op orde is. Dat betekent: primaire dienstverleningsprocessen zijn gestroomlijnd, de bemensing is stabiel en er wordt ingezet op verdere professionalisering van de medewerkers.

Meer weten over dit project?

Tessa vertelt je er graag meer over.

Mail Tessa