12-10-2021

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’

De maand november is een feestmaand voor de inclusieve arbeidsmarkt. Van 1 november tot en met 30 november wordt er namelijk gevierd dat we halverwege de looptijd zitten van de banenafspraak. Het ‘feestje’ wordt gevierd met werkgeverservicepunten, regionale werkgeversverenigingen, bedrijfskringen, werkgevers en andere partners in de inclusieve arbeidsmarkt.

Wat is de banenafspraak?
In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking (1. bron).
Het gaat in totaal om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013). Volgens de banenafspraak moeten in 2026 100.000 banen in de marktsector en in 2024 25.000 banen bij de overheid gerealiseerd zijn (2. bron).

De maand van 1000 voorbeelden
Nog niet eerder werd zo groots uitgepakt door het collectief ‘op naar de 100.000 banen’. Dit samenwerkingsverband is een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Sinds de start van de banenafspraak vindt er elk jaar een zogenaamde ‘week van 1000 voorbeelden plaats’. De week van 1000 voorbeelden heeft enerzijds als doel om met inclusieve werkgevers te vieren dat zij mensen in dienst hebben uit de banenafspraak. En anderzijds om aandacht te vragen voor inclusief werkgeverschap en de meerwaarde hiervan voor zowel werkgever- als werknemer.

Voorbeelden van hoe je deze week, en straks maand kan vieren, zijn onder andere terug te vinden in Flevoland. Hier is gekozen om binnen de arbeidsmarktregio een bus tour te organiseren. Een bus gaat langs zes gemeenten in Flevoland, waar bij elke gemeente een genomineerde inclusieve werkgever wordt bezocht. In de bus bevinden zich wethouders van de gemeenten, afgevaardigden vanuit de provincie en afgevaardigden uit de arbeidsmarktregio. Na afloop van deze tour wordt een ‘winnaar’ van de tour aangewezen op een gala. De essentie is echter dat elk bedrijf met een inclusieve insteek een ‘winnaar’ is.

Werkgevers uit de marktsector staan terecht in het zonnetje
Wanneer we de cijfers van de banenafspraak erbij pakken, blijkt het terecht dat de werkgevers uit de marktsector in Nederland in het zonnetje worden gezet. Op 31 december 2012 spraken we in Nederland af dat de banenafspraak startte. Concreet betekende dit dat er op 31 december 2020 67.500 banen, van de 125.000 in 2026, gerealiseerd moeten zijn. Van deze 67.500 banen moeten er 50.000 door het bedrijfsleven zijn gerealiseerd en 17.500 door de overheid. Eind 2020 bleek dat het bedrijfsleven 51.549 banen heeft gerealiseerd en de overheid 6.464 betrekkingen. Daarnaast waren 8.717 banen gerealiseerd die niet te verdelen waren over markt of overheid. Zelfs al waren al deze banen gerealiseerd door de overheid, dan nog was dat niet afdoende geweest om als overheid het quotum te halen.

Hoe nu verder?
De grote vraag is: hoe nu verder? Moet de overheid toch concluderen dat 25.000 banen over de totale banenafspraak, te hoog gegrepen was? Of moet de overheid juist een tandje erbij zetten om toch te komen tot de vereiste 25.000 plekken in 2026?

De vraag stellen is hem in dit geval echter beantwoorden. Achteruit bewegen is voorlopig geen optie voor ons huidige demissionaire kabinet. Wanneer we terugkijken in de vrij recente geschiedenis valt niet te ontkennen dat de banenafspraak deels een sluiting van sociale werkvoorzieningen en bezuinigingen op de Wajong legitimeert.

Met de bovenstaande wetenschap heeft permanent pessimisme over de banenafspraak op dit moment niet zo heel veel zin. Zeker niet als we bedenken hoe goed de marktsector het doet op de banenafspraak. Voor het komende jaar is de verwachting is dat het aantal banen in de marktsector, voor de doelgroep, alleen maar gaat stijgen. Dit houdt verband met een arbeidsmarkt die schreeuwt om werknemers.

Om die reden lijkt het als overheid passend om in ieder geval het goede voorbeeld te geven als het gaat om waardering voor inclusieve werkgevers uit de marktsector. Bijvoorbeeld door de maand van 1000 voorbeelden uitgebreid te vieren. Een stukje waardering dat wellicht ook weer leidt tot (nog) meer nieuwe mensen in de banenafspraak.

Ik drink in ieder geval een extra drankje op inclusief werkgeverschap in de maand november!

1 Bron: Programmaraad regionale arbeidsmarkt, laatst gewijzigd: 21 augustus 2021  2 Bron: Programmaraad regionale arbeidsmarkt, laatst gewijzigd: 21 augustus 2021

Meer weten?

Neem dan contact op met onze Nauturiaan Johanan Korevaar.

Mail Johanan