Borsele vergroot inzicht en bepaalt koers

De afgelopen maanden versterkte Nautus de gemeente Borsele bij het vergroten van de grip op het sociaal domein. Op basis van het geboden inzicht en de aangereikte “knoppen” zetten college en raad dit najaar de lokale koers uit.

Lokale en integrale kaders sociaal domein
De gemeente Borsele voert de taken in het sociaal domein deels lokaal en deels regionaal uit. Regionaal worden beleidskaders opgesteld, die vervolgens een nadere uitwerking krijgen in lokale paragrafen. Begin 2019 besloot de gemeenteraad dat voor de komende jaren één integrale lokale paragraaf sociaal domein moet worden opgesteld. Hierin stelt de raad nadere kaders op lokaal relevante thema’s.

Inzicht in achtergrond tekorten
Begin 2019 werd tevens duidelijk dat een financieel evenwicht in het sociaal domein binnen de bestaande kaders niet langer haalbaar was. Waar de gemeente in de jaren 2015 en 2016 nog een positieve balans in het sociaal domein wis te realiseren, sloeg dat vanaf 2017 om. College en raad spraken af om het inzicht in de tekorten in het sociaal domein te vergroten. Vanuit dit inzicht wil het gemeentebestuur een beeld krijgen of er is bij te sturen, waar die mogelijkheden dan zitten en wat daarvan de consequenties zijn.

Nautus versterkt
Nautus kreeg de opdracht om het inzicht te vergroten én de gemeente te ondersteunen in het proces om te komen tot toekomstbestendige lokale kaders. Op basis van de vijf stappen uit onze veranderaanpak financiële grip heeft Nautus met het beleidsteam en de portefeuillehouder het inzicht in het sociaal domein vergroot. Door middel van sessies met (een werkgroep van) de gemeenteraad is vervolgens een vertaling gegeven in knoppen waaraan gedraaid kan worden en relevante kaders die door de raad lokaal te stellen zijn.

Van inzicht naar resultaat
Tijdens de kaderstellende raadsvergadering op 12 september jongstleden kwamen de analyse van de tekorten en de lokale kaderstelling samen. Van inzicht naar resultaat. De raad deed heldere uitspraken, waarmee het college aan de slag kan. Naar verwachting ligt in december de lokale paragraaf sociaal domein ter besluitvorming voor. En het mooie is, dan begint pas het echte werk!

Benieuwd of onze aanpak ook in uw gemeente past?

Neem nu contact op met Joost Cornielje voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Mail Joost