Goede samenwerking tussen gemeenten & verzekeraars? 3 inzichten

Drie jaar na de decentralisaties is de samenwerking met zorgverzekeraars nog steeds een hot issue in veel gemeenten. En terecht. Wij ondersteunden een aantal gemeenten in het Gooi en Flevoland met zo’n samenwerking. Dit leverde de volgende inzichten op.

 

1. De beoogde hervorming van de langdurige zorg komt niet tot stand met twee onafhankelijk opererende kapiteins op het schip.
Met de hervorming van de langdurige zorg en de inzet van de wijkverpleegkundige als schakel tussen het sociaal domein (gemeente als opdrachtgever) en het zorg domein (zorgverzekeraar als opdrachtgever), is het van belang dat gemeenten en zorgverzekeraar elkaar regelmatig treffen. De opdrachtgevende rol zorgt namelijk voor uiteenlopende belangen. Die moeten afgestemd en besproken worden. Uiteraard in het belang van inwoners en cliënten en met als bijkomend doel om maximaal effect te sorteren.

2. Het perspectief van inwoners moet leidend zijn om de beoogde transformatie te realiseren.
Hiermee bedoelen we de afstemming tussen Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en de achterliggende regimes en financiers. Het perspectief dat hierbij wordt gehanteerd is dat van de inwoner of het gezin met de ondersteuningsvraag. Zij hebben een of meerdere vragen die beantwoord en opgelost moeten worden.

Haperingen doordat er problemen zitten in ketens of in de aansluiting tussen organisaties, wetten, financiers of bijvoorbeeld voorzieningen, maakt de situatie alleen maar erger. De casuïstiek van de betreffende inwoners vormt het startpunt, niet de wettelijke kaders vanuit de gemeenten of het rijk. Of de inzet en belangen van aanbieders. Gemeenten en verzekeraars hebben daar in belangrijke mate de sleutel in handen.

3. Waar een wil is is een weg.
In het land zijn tal van inspirerende voorbeelden van een succesvolle samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. Een die zowel in het sociaal domein als in het zorg domein tot kwalitatieve verbetering, efficiëntie en inspiratie hebben geleid. Als de wil er is, is er veel mogelijk….

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Niet tevreden over de relatie die jouw gemeente heeft met verzekeraar(s)? Mail of bel dan gerust met Joost Cornielje (06 14971324). Gebaseerd op onze ervaringen in Flevoland en het Gooi bekijkt het graag jouw opties en mogelijkheden.

Stuur een email