Meedoen in de maatschappij op een manier die binnen het vermogen van inwoners ligt? De gemeente Apeldoorn laat met een programmatische aanpak zien dat het kan

‘Apeldoorn doet mee’. Zo heet het programma dat de Gemeente Apeldoorn is gestart om langdurig werkzoekenden te betrekken bij de samenleving. Niet op een betuttelende wijze mensen achter de broek zitten maar samen de schouders eronder.

De Gemeente Apeldoorn vroeg ons als programmamanager en programmasecretaris sturing te geven aan het programma. Om zo te zorgen voor meer betrokkenheid, samenhang, innovatie en samenwerking. Onze werkwijze? De organisatie doet het zelf, wij pakken een versterkende rol. Natuurlijk was er voor ons meer dan genoeg te doen:

  • Zorgdragen voor netwerken, samenhang, samenwerking en helderheid.
  • Adviseren over innovatie, ontwikkeling en bekostiging.
  • Focus op het boeken van resultaten in het programma.
  • Organiseren van samenspel en betrokkenheid binnen het programma.
  • Aansturing van projecten.

Op het snijvlak van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet werkten wij met een programmateam samen aan de volgende centrale doelstelling:

‘Iedereen doet mee naar vermogen én krijgt de kans om mee te kunnen doen’.

Het programma ‘Apeldoorn doet mee’ maakte deel uit van de bredere transformatieagenda van het sociaal domein en is in september 2017 gestart. Het programma biedt invulling aan de uitdaging de groep langdurig werkzoekenden in de Participatiewet (weer) te betrekken bij de samenleving. Het doel is dat deze inwoners, met behulp van de sociale infrastructuur in de stadsdelen, weer een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren of op termijn zelfs terug kunnen keren op de arbeidsmarkt.

Negen projecten: één ambitie

Apeldoorn kent een grote groep mensen die al langere tijd afhankelijk is van de bijstand. Voor een deel van deze inwoners is werk mogelijk maar kost de weg ernaartoe tijd. Denk bijvoorbeeld aan inwoners met psychische of fysieke aandoeningen, statushouders en jongeren die het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs verlaten. Daarnaast is er een groep inwoners die langdurig ondersteuning of begeleiding nodig heeft om deel te kunnen nemen aan de samenleving, die alleen met ondersteuning kan werken of alleen maatschappelijk nuttige activiteiten kan doen.

Apeldoorn kent een krachtig en divers aanbod gericht op meedoen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van verschillende projecten is dit aanbod verder versterkt en doorontwikkelt. Zo kent het programma ‘Apeldoorn doet mee’ projecten gericht op het verbeteren van re-integratie van inwoners boven de 45 jaar, van statushouders en van mensen met een psychische aandoening.

Maar ook de doorontwikkeling van de ketens arbeidsmatige dagbesteding, leerwerksettings en talentplekken maken deel uit van het programma. Daarnaast loopt er sinds 2017 een bijstandsexperiment. De gemeenten Apeldoorn, Oss en Epe experimenteren met het regelluw verstrekken van uitkeringen, binnen de kaders van de Participatiewet en met als doel de dienstverlening aan inwoners te verbeteren.

Aanpakken doe je samen

Met deze programmatische aanpak heeft de gemeente Apeldoorn laten zien dat zij over de grenzen van de wetten en afdelingen heen kan kijken. Zo bestond het programmateam uit beleidsmedewerkers en adviseurs die werkzaam zijn binnen verschillende afdelingen van de gemeente Apeldoorn. Vanuit de afdeling Activering & Inkomen, de afdeling Jeugd, Zorg & Welzijn, maar ook vanuit het leerwerkbedrijf Lucrato.

We zijn er trots op dat we met deze gemixte groep én met maatschappelijke partners, centra voor maatschappelijke ondersteuning en lokale aanbieders hebben samengewerkt om alle inwoners de kans te geven mee te doen naar vermogen.

Meer weten over deze opdracht? Neem dan contact op met Stuart Weir of Renée van der Meulen.

Meer weten over dit project?

Stuart Weir vertelt je er graag meer over.

Stuur een mail

Relevante projecten

Scenario’s voor de toekomst

In het voorjaar van 2020 maakte de gemeente Soest de...

Meer grip op kosten en kwaliteit? De Bilt gaat de uitdaging aan

Gemeenten staan het dichtst bij de inwoner en zijn daarom...
Grip op uitvoeringskosten sociaal domein

Grip op uitvoeringskosten sociaal domein

Onlangs is Nautus met de gemeente Hengelo van start gegaan...

Borsele vergroot inzicht en bepaalt koers

De afgelopen maanden versterkte Nautus de gemeente Borsele bij het...
Terug naar alle projecten