Meer grip op kosten en kwaliteit? De Bilt gaat de uitdaging aan

Gemeenten staan het dichtst bij de inwoner en zijn daarom in staat de zaken rondom participatie, ondersteuning en zorg goed op inwoners af te stemmen. Dat is het credo van de decentralisaties in het sociaal domein. In de praktijk blijkt dit een uitdagende taak. Gemeenten zien zich geconfronteerd met een stijgend gebruik van voorzieningen en afnemende financiële middelen. Dit betekent dat gemeenten minder geld hebben voor het leveren van meer ondersteuning, zoals zorg voor jeugdigen of ondersteuning naar werk.

Er moet iets gebeuren

Ook in de gemeente De Bilt is dit een belangrijke uitdaging. Op basis van de resultaten sinds 2015 en verwachte toekomstige ontwikkelingen, voorzagen zij in 2018 steeds groter wordende tekorten in het sociaal domein. En dus moest er iets gebeuren.

Van papier naar praktijk

Er werd een aanpak ontwikkeld om meer grip te krijgen op de kosten en kwaliteit in het sociaal domein. De opdracht begon met inzicht creëren in waar de beschikbare middelen op dit moment aan worden uitgegeven. En waar zich de grootste knelpunten voordoen tussen de beschikbare inkomsten en de uitgaven van de gemeente. Met deze input kon de Taskforce Sociaal Domein in De Bilt aan de slag. In deze taskforce namen naast beleids- en financieel adviseurs, ook raadsleden, de adviesraad Sociaal Domein en de toegangsteams Jeugd en Wmo deel. De diversiteit in achtergronden van de deelnemers van de taskforce zorgden voor levendige discussies en creatieve denkrichtingen.

In een korte periode heeft de taskforce een flinke lijst maatregelen bedacht voor de (her)inrichting van gemeentelijke voorzieningen, met als doel de kosten in de toekomst beheersbaar te houden.

Met partners en inwoners drie maatschappelijke business cases uitwerken. Dat noem ik samen aanpakken.
Lisette van der Hoeven senior adviseur

De gemeenteraad aan zet

Op 8 januari 2019 vergaderde de gemeenteraad van De Bilt over de door de Taskforce Sociaal Domein voorgestelde maatregelen. De raad gaf het college – bijna unaniem – de opdracht om tien maatregelen lokaal uit te werken in maatschappelijke business cases. De reden hiervoor is dat de raad niet alleen het financiële perspectief belangrijk vindt, maar ook inzicht wil krijgen in de effecten van de maatregelen voor inwoners, organisaties en andere stakeholders in De Bilt.

En daarna: samen aanpakken

Na het besluit van de raad kon worden gestart met de uitwerking van de eerste drie maatschappelijke business cases. Ook dit doet de gemeente De Bilt niet alleen. Maatschappelijke partners en inwoners worden benaderd om mee te denken. Het sociaal domein is immers niet alleen van de gemeente, maar van de hele samenleving.

Op zoek naar grip?

Mail Lisette van der Ven dan vandaag nog.

Mail Lisette