Regelgeving als drempel voor mensen die willen meedoen in de samenleving. Zo losten ze dat op in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde leggen onder de noemer integraal meedoen de verbinding tussen verschillende kolommen in het sociaal domein. De ambitie van de gemeenten is duidelijk: iedereen moet naar vermogen kunnen meedoen. Verschillen in regelgeving mogen inwoners hierbij niet langer belemmeren. Daarom werd gezocht naar een oplossing waarin de maatschappelijke participatie van inwoners centraal staat.

De oplossing? Passend Werk, een visie en uitvoeringsplan. In deze visie staat de participatie van inwoners naar vermogen voorop, in plaats van de wettelijke en institutionele kaders. Hierdoor krijgen meer mensen de kans mee te doen op de arbeidsmarkt. Zo’n visie realiseer je niet in één dag en ook niet zonder de hulp van partners. Ons doel was het vormgeven van een visie die door gemeenten en zorgaanbieders, werkgevers, inwoners en maatschappelijke partners werd gedragen. Want uiteindelijk moeten zij het in de praktijk samen vormgeven.

Een nieuwe definitie van werk
We zijn gestart met het definiëren van wat werk is. Want we weten allemaal dat de arbeidsmarkt onvoldoende betaald werk biedt voor iedereen en dat niet iedereen in staat is regulier te werken. Dat betekent echter niet dat veel meer mensen dan nu kunnen profiteren van de positieve effecten van meedoen op de arbeidsmarkt. Werk betekent praten en lachen met collega’s, een nuttige invulling geven aan je dag, erbij horen en je volwaardig voelen. En werk biedt sociale contacten en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.

Intake, financiering en ondersteuning: allemaal integraal
Deze nieuwe blik op werk betekent ook dat we de intake integraal gaan vormgeven. Op deze manier is de keuze van het traject waarlangs een inwoner wordt geholpen niet afhankelijk van het loket waar hij of zij zich meldt. Klantmanagers hebben zicht op de mogelijkheden in het brede spectrum aan zorg- en participatietrajecten. Als er een mogelijkheid tot werk is voor iemand met een zorgbehoefte, kijken de gemeenten altijd met twee brillen: vanuit de Wmo en de Participatiewet. Zo wordt aan inwoners het meest passende traject aangeboden.

“Het visiedocument is kort en bondig geschreven en de uitgangspunten geven blijk van goede voornemens en de wil om daadwerkelijk tot een vernieuwde aanpak te komen.”
Adviesraden Sociaal Domein Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

Ook de financiering van Passend Werk trajecten hebben we integraal gemaakt. De financieringsbron voor voorzieningen en ondersteuning is na uitwerking van deze visie op geen manier bepalend voor de keuze voor een voorziening of vorm van ondersteuning. We vervangen daarom de oude financieringssystematiek op gepast tempo met een integraal budget voor Participatie. De ondersteuning voor iedere inwoner wordt hieruit betaald. Niet de

oorsprong van de financiën is leidend maar de capaciteit en de behoefte van de inwoner.

En tot slot hebben we ook nagedacht over integrale ondersteuningsplannen. Om een integrale aanpak te realiseren houden gemeenten bij voor iedereen die wordt begeleid naar passend werk. Op die manier is samenwerking en informatie . Ook is het op deze manier mogelijk de ondersteuningsvraag en de ontwikkelingen over de jaren heen goed te monitoren. Gemeenten onderzoeken daarnaast de mogelijkheden hun administratie aan te laten sluiten bij die van andere organisaties. Waarbij de privacy van inwoners uiteraard wordt gewaarborgd.

Toekomstbestendig visiedocument voor vandaag
Het resultaat van deze samenwerking is een werkbaar visiedocument…

  • met een concrete, integrale aanpak.
  • dat uitgaat van de individuele mogelijkheden van inwoners.
  • dat gedragen wordt door alle partners.
  • gericht op sociale impact.

Doel bereikt: meer sociale impact
Dit project onderscheidt zich van andere projecten door de focus op het creëren van impact voor inwoners die verder reikt dan het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. En dat is waar we het bij Nautus voor doen: gemeenten versterken om sociale impact te veroorzaken.

Meer weten over dit project?

Lisette van der Ven vertelt je er graag meer over.

Stuur een mail