Samen staan we sterker in Arnhem

De gemeente Arnhem ondertekende in april 2020 samen met zeven bewindvoerderskantoren het convenant Samen Sterker. De ambitie van de gemeente Arnhem is: alle Arnhemmers schuldenvrij. Daarom is het belangrijk om goede dienstverlening aan te bieden. Bewindvoerders spelen hierin een belangrijke rol: zij bieden hulp en ondersteuning aan kwetsbare inwoners met financiële problemen. Het samenwerkingsconvenant wil deze hulp en ondersteuning verstevigen. Met behulp van Nautus is afgelopen jaar gewerkt aan de doorontwikkeling van het convenant.

Wat voorafging
Hoe kunnen we inwoners met financiële problemen op de best passende wijze ondersteunen? Die vraag gaf de aanleiding voor de gemeente Arnhem om in gesprek te gaan met een aantal bewindvoerderskantoren in eigen stad. Met twee bewindvoerderskantoren is actief gewerkt aan de totstandkoming van een samenwerkingsconvenant. Het doel van het convenant is om met de inzet van zo weinig mogelijk ondersteuning een zo groot mogelijke mate van financiële zelfredzaamheid te bereiken. In het convenant staan afspraken die de basis zijn voor de samenwerking tussen de gemeente en de bewindvoerder. De afspraken richten zich op:

– Onderlinge communicatie, zoals een regelmatig overleg, een korte reactietermijn bij vragen en openheid bij klachten of vragen;
– Werkprocessen voor de instroom naar bewind, de doorstroom naar schulddienstverlening, de uitstroom uit beschermingsbewind en nazorg;
– Kwaliteit van de organisatie en het werk van bewindvoerders door middel van een aantal kwaliteitseisen waaraan bewindvoerders moeten voldoen om deel te nemen aan het convenant (onder andere het waarborgen van financiële en personele continuïteit en het opstellen van een klachtenjaarverslag).

De afspraken leiden tot meer onderling vertrouwen en een verbeterde dienstverlening aan inwoners met financiële problemen. Sinds de ondertekening van het convenant april 2020 sluiten steeds meer bewindvoerderskantoren zich aan. De huidige situatie is dat ruim 60% van alle Arnhemmers die een bewindvoerder hebben door convenantpartners wordt geholpen.

Van abstract naar concreet
Met het doel om inwoners op een best passende wijze heb ik het afgelopen half jaar gewerkt aan de doorontwikkeling van het convenant. Door middel van werksessies met verschillende bewindvoerders hebben we de werkprocessen verder uitgewerkt en zijn er concrete afspraken gemaakt over de instroom naar beschermingsbewind, de doorstroom naar schulddienstverlening en de uitstroom uit beschermingsbewind en nazorg.

Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind
Een ontwikkeling die samenhangt met het uitwerken van het werkproces instroom naar beschermingsbewind is de intreding van de Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (Ags) op 1 januari 2021. Het adviesrecht geeft gemeenten de mogelijkheid om hun regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen. Met het adviesrecht kan de gemeente na instelling van bewind de rechtbank adviseren of de inwoner het beste geholpen kan worden door een bewindvoerder of dat lichtere ondersteuning door de gemeente passender is.

Een mooie ontwikkeling, maar dit roept de vraag op hoe dit zich verhoudt tot (de doorontwikkeling van) het convenant. Het convenant heeft dezelfde inhoudelijke doelstelling als het adviesrecht. Daarom hebben we er in Arnhem voor gekozen om de werkprocessen zo in te richten dat het adviesrecht overbodig wordt. De afspraak is dat bewindvoerders bij de intake toetsen of lichtere ondersteuning dan beschermingsbewind passend is. Ook versterken we de rol van de wijkcoach. De bewindvoerder betrekt de wijkcoach aan het begin van het traject. Zo lopen de bewindvoerder en wijkcoach samen op in het ondersteunen van de inwoner.

 

Een blik in de toekomst
Ruim een jaar na de ondertekening van het convenant zien we dat de onderlinge samenwerking is verstevigd en de afspraken zijn gemaakt. De hoop en verwachting is dat de opbrengst hiervan in de toekomst steeds meer zichtbaar wordt, opdat bewindvoerders, gemeenten, maar bovenal inwoners hiervan de vruchten plukken. Want dat is waar we het voor doen!

Meer weten?

Nautus helpt meerdere gemeente om op een succesvolle manier impact te maken in het schuldendomein. Klik eens verder om te zien welke aanpak de gemeente Harderwijk en de gemeente Weststellingwerf hebben gekozen.

Wil je meer weten over de veranderingen binnen bewindvoering? Nautus heeft veel kennis opgedaan over bewindvoering en deelt deze kennis graag! Hiervoor hebben wij een lunchbox ontwikkeld. De lunchbox is een gratis workshop die wordt gegeven op jouw locatie. Kijk voor meer informatie over de lunchbox hier.

Mail Linda