Wsw? De Ronde Venen doet het straks helemaal zelf

Op 1 januari 2019 zet de gemeente De Ronde Venen een bijzondere stap. Dan gaat het de Wsw zélf uitvoeren. Als integraal onderdeel van de gehele Participatiewet. Dit betekent dat al het werk van de huidige uitvoerder van de Wsw (PAUW Bedrijven) door de gemeente wordt overgenomen. Zo’n stap vraagt om een zorgvuldig plan…

De gemeente De Ronde Venen brengt de bijzondere doelgroep uit de Wet sociale werkvoorziening onder in haar dienstverlening aan de brede doelgroep vanuit de Participatiewet. Het gevolg? De begeleiding en infrastructuur van de huidige uitvoerder (PAUW Bedrijven) wordt door de gemeente overgenomen.

De Ronde Venen voert straks de regie op de uitvoering en betrekt ondernemers, de publieke sector en het maatschappelijke middenveld. Om zo participatiekansen te creëren voor alle mensen die onder de Participatiewet vallen.

Zo’n besluit neem je niet lichtzinnig. Er is natuurlijk een grote groep Wsw-medewerkers en ambtelijk personeel bij betrokken. Bovendien is het beleidsthema ‘sociale werkvoorziening’ politiek gevoelig.

Eerst denken, dan doen

Aan het besluit om de Wsw op te nemen in het reguliere dienstverleningsconcept van de Participatiewet gaat een heel denkproces vooraf. Een proces waarin in overleg met alle betrokkenen de volgende zaken grondig zijn onderzocht:

  • Op welke wijze is de zittende Wsw-doelgroep inpasbaar in de dienstverlening aan de brede doelgroep voor de Participatiewet?
  • Op welke wijze kan de bestaande werkgelegenheid binnen PAUW Bedrijven worden behouden of zelfs worden uitgebreid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor de huidige en toekomstige mensen in de Participatiewet?
  • Op welke wijze kan de doelgroep Wsw een integraal onderdeel van de dienstverlening van de gemeente worden?
  • Wat zijn de financiële effecten van een andere manier van organiseren?
  • Op welke wijze kan de deskundigheid binnen PAUW Bedrijven over de inzetbaarheid van de Wsw-medewerkers in een arbeidssituatie voor een brede doelgroep worden ingezet.

De resultaten van het denken zijn door Nautus verwerkt in een transformatieplan. Waarin het dienstverleningsconcept voor de brede doelgroep en de kaders voor het nieuwe uitvoeringsmodel zijn vastgelegd. De raad van de gemeente De Ronde Venen heeft deze in de tweede helft van 2017 vastgesteld. Vervolgens is het transformatieplan geoperationaliseerd in een aantal inrichtingsplannen.

Samen inrichten is samen verbeteren

Sinds het politieke besluit om het SW-bedrijf te onmantelen en in te vlechten binnen de gemeenten, heeft Nautus concrete inrichtingsplannen gemaakt voor de uitvoering van de Wsw, binnen het dienstverleningsconcept voor de brede Participatiewet-doelgroep. Dit deden we samen met professionals vanuit de gemeente De Ronde Venen, regiogemeenten en PAUW Bedrijven.

We informeerden de gemeenteraad over het proces via speciale bijeenkomsten. Ook deelden we kennis die hielp met het houden van overzicht in het complexe Wsw-dossier. Een dossier waar inhoudelijke, poltitieke, organisatorische, finaniciële én juridische aspecten samenkomen.

En door!

Afgelopen juni heeft de gemeenteraad het liquidatieplan voor PAUW Bedrijven en de inrichtingsplannen voor de nieuwe uitvoeringsstructuur vastgesteld. Er is door alle betrokkenen vol gas gegeven op het implementatieproces. Zodat op 1 januari 2019 de integrale dienstverlening aan de brede doelgroep binnen de gemeente De Ronde Venen van start gaat. Op een werkbare, effectieve manier. Kosha Schipper vertelt je hier graag meer over.

Mail Kosha