Nieuwe jeugdzorgcontracten? Denk nu vast na over de zorgcontinuïteit!

Elke gemeente koopt jeugdzorg in, zodat de jeugd in haar gemeente passende hulp kan krijgen. Eens in de zoveel tijd lopen de oude contracten af en sluiten gemeenten nieuwe contracten af. Dit heet het inkoopproces. Dat klinkt als een technisch en bureaucratisch verhaal. Maar die nieuwe inkoop heeft ook effect op de burgers: de jongeren die al in zorg zitten. Sommige zorgpartijen krijgen namelijk geen nieuw contract. Hoe ga je als gemeente om met de zorg die die jeugdigen ontvangen? Oftewel: Hoe borg je zorgcontinuïteit voor de jongeren uit jouw gemeente? In dit artikel geven we een kijkje in het inkoopproces om vervolgens vanuit de praktijkervaring 5 belangrijke aandachtspunten mee te geven.

Gemeenten kopen jeugdhulp in
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp in de eigen gemeente. Zij schakelen jeugdzorgaanbieders in voor de uitvoering hiervan. Hiervoor gaan zij contracten aan met jeugdzorgaanbieders die voldoen aan selectiecriteria. Gemeenten stellen bijvoorbeeld eisen aan de kwaliteit, inhoud of het kostenplaatje van de aanbieder.

 

Contracten lopen af
De contracten die gemeenten sluiten met jeugdzorgaanbieders hebben ook een einddatum. Dat is het moment waarop de gemeente een nieuw inkoopproces start. Dit is voor gemeenten een natuurlijk moment om nieuwe criteria op te stellen en een keuze te maken voor nieuwe partners. Tijdens zo’n inkooptraject spelen een hoop vragen: Wat zijn de inkoopeisen? Hoe ziet de selectieprocedure eruit? Hoe zorgen we voor een dekkend zorglandschap?

Wat doen we met zorgcontinuïteit?
Een bijkomend effect van nieuwe contracten is dat sommige partijen ook niet meer gecontracteerd zijn. Die niet gecontracteerde partijen hebben vaak nog wel jeugdigen in zorg. Hoe ga je hier als gemeente mee om en hoe kun je hier voorafgaand aan de gunning al aandacht aan besteden?

Het afgelopen jaar ondersteunden wij de gemeente Amsterdam bij dit zorgcontinuïteit-vraagstuk. Vanuit die ervaring delen we 5 belangrijke aandachtspunten voor zorgcontinuïteit bij nieuwe inkoop.

Begin op tijd
Start het nadenken over zorgcontinuïteit niet pas als de nieuwe contracten ingaan, maar ruim daarvoor. Denk bij het inkoopproces alvast na over:

a) de uitgangspunten voor de zorg continuïteit
b) welke rol de gemeente hierin speelt
c) de belangen die spelen bij de verschillende partijen (oude en nieuwe zorgaanbieders)
d) wat je concreet van hen vraagt.

Communiceer helder en vroegtijdig naar alle partijen hoe het proces van zorgcontinuïteit eruitziet.

Formuleer uitgangspunten vooraf
Formuleer als gemeente uitgangspunten voor de zorgcontinuïteit. Wat zijn de uitgangspunten en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Is het belangrijk voor de gemeente dat een zorgtraject ononderbroken is? Stuurt de gemeente op overdracht van zorg? Hoe ga je om met wachtlijsten van gecontracteerde partijen in het geval van overdracht? Is er ook maatwerk mogelijk?

Breng vooraf risico’s in kaart
Breng de risico’s in kaart die het bedachte proces en uitgangspunten met zich meebrengen. Ga in gesprek wat je kunt doen om de risico’s te beperken en scherp het proces en uitgangspunten aan als blijkt dat de risico’s te groot zijn. Ga het gesprek aan met zorgpartners om deze risico’s scherp in beeld te krijgen.

Durf bij te stellen
De praktijk wijst vaak uit dat de realiteit complexer is dan gedacht. Gaandeweg kan het zijn dat het gekozen proces en de uitgangspunten toch niet aansluiten bij de praktijk. Durf als gemeente op zo’n moment een proces bij te stellen als het in het belang is van de jeugdigen.

Houd het belang van de jeugd voor ogen
Het overdragen en overzetten van cliënten naar een nieuwe zorgpartij kan al snel een administratieve handeling worden. Houd gedurende het traject continu aandacht voor de mensen achter het nummertje: de jeugdige die hulp krijgt. Soms is het een kwetsbare tiener die na lang rondzoeken eindelijk een ‘klik’ ervaart met een therapeut of zit een jongere midden in een traumabehandeling. Verlies in die gevallen het belang van de jongeren niet uit het oog en houd ruimte voor maatwerk.

Meer weten?

.. over de zorgcontinuïteit. Neem dan contact op met onze Nauturiaan Inge Busschers.

Mail Inge